Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 3/R/22 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 marca 2022 r.

14 kwietnia 2022

Protokół nr 3/R/22
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 8 marca 2022 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/R/22 posiedzenia Rady POIIB z 15 lutego 2022 r.
  3. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 4.01.2022 r. - 14.02.2022 r. (uchwały OKR od nr 1/K/OKR/2022 do 5/K/OKR/2022).
  4. Informacja o uchwałach Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB:

- 6/OKR/2022 w sprawie sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2021 rok,

-  7/OKR/2022 w sprawie sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2021 rok (OKR występuje do XXI Zjazdu POIIB z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego POIIB za 2021 rok),

- 8/OKR/2022 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021,

  1. Zapoznanie z uchwałami Krajowej Rady PIIB: nr 25/R/21 w/s ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz 26/R/21 w/s określenia zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd PIIB na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
  2. Przedstawienie pisma Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego w/s liczby delegatów Podlaskiej OIIB na krajowy zjazd kadencji 2022-2026 (7 delegatów).
  3. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

- lista gości na XXI zjazd, wynajęcie sali na zjazd, upominki dla delegatów,

- pismo Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku w/s objęcia patronatem honorowym VIII Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która odbędzie się 29-30.09.2022 r.,

-przyznanie srebrnej odznaki honorowej dr hab. inż. Januszowi Ryszardowi Krentowskiemu przez Krajową Radę PIIB uchwałą nr 2/R/22 z 2 lutego 2022 r.,

- udział w półmaratonie w dniach 14-15 maja 2022 r. (sponsor tytularny PKO BP),

- pismo Skarbnika ws przymusowego zawieszenia i skreślenia z listy członków POIIB.

9. Sprawy wniesione.

 

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych piętnastu członków Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i czterech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Siedemnaście uprawnionych do udziału osób uczestniczyło w spotkaniu stacjonarnie w sali konferencyjnej biura Podlaskiej OIIB, a pozostałe dwie w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński otworzył obrady. Po chwili członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 2/R/22 z dnia 15 lutego 2022 r.

Ad. 3

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 6/OR/22 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r., które dotyczyły działalności statutowej i finansowej Podlaskiej OIIB w zakresie działalności w 2021 r. organów ustawowych Izby oraz wykonania uchwał XX Okręgowego Zjazdu, Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wniosków zgłoszonych na XX Zjeździe, a także  współpracy Podlaskiej OIIB z organami i instytucjami zewnętrznymi w 2021 r.

Ad. 4

Podano informację o uchwałach Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB w sprawie sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2021 rok (6/OKR/2022), sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za 2021 rok (7/OKR/2022) oraz wniosku o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021 (8/OKR/2022).

Ad. 5

Zapoznano się z uchwałami Krajowej Rady PIIB nr 25/R/21 w sprawie ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz nr 26/R/21 w sprawie określenia zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd PIIB na kadencję obejmującą lata 2022-2026.

Ad. 6

Przedstawiono pismo Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego dotyczące liczby delegatów Podlaskiej OIIB na krajowy zjazd kadencji 2022-2026 (wybranych zostnanie siedmiu delegatów).

Ad. 7

Przedyskutowano propozycję p. Małgorzaty Micał wprowadzenia w regulaminie zjazdu zapisu umożliwiającego prezentację kandydatów. Większością głosów (przy głosach przeciwnych p. Krzysztofa Ciuńczyka, p. Andrzeja Falkowskiego, p. Piotra Głębockiego, p. Wojciecha Kamińskiego, p. Mariusza Kłokowskiego i p. Sylwii Kozłowskiej-Kaliś) Rada zdecydowała o wpisaniu w § 10 ust. 2 regulaminu zdania drugiego o treści: „Przed przystąpieniem do poszczególnych wyborów Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu kandydatom do pełnienia funkcji w organach izby celem autoprezentacji. Wystąpienia kandydatów są dobrowolne”. Następnie przyjęto propozycję p. Małgorzaty Micał o usunięciu zdania drugiego z § 10 ust. 8 regulaminu Zjazdu: „W toku dyskusji powtórne wystąpienie tego samego dyskutanta, w tej samej sprawie, może nastąpić dopiero po wyczerpaniu listy mówców przemawiających po raz pierwszy na dany temat.” (przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka, p. Andrzeja Falkowskiego, p. Mariusza Kłokowskiego, p. Wojciecha Kamińskiego i p. Sylwii Kozłowskiej-Kaliś oraz głosie przeciwnym p. Piotra Głębockiego i p. Agnieszki Żero). Odrzucono propozycję p. Grażyny Sykały o wykreśleniu z regulaminu zjazdu § 10 ust. 7 regulaminu Zjazdu: „Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze Zjazdu - Przewodniczący Zjazdu przywołuje mówcę do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku - może odebrać głos, odnotowując ten fakt w protokole Zjazdu.”

Z kolei po dyskusji nad porządkiem obrad XXI Zjazdu większością głosów zdecydowano, że wybór Przewodniczącego Podlaskiej OIIB odbędzie się po przerwie. Jednogłośnie podjęto uchwałę 7/OR/22 w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 8

Omówiono pozostałe bieżące sprawy Izby.

Zatwierdzono listę zaproszonych gości na zjazd oraz zdecydowano, że odbędzie się on w sali konferencyjnej budynku FSNT NOT przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku.

Do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku z prośbą o objęcie patronatem honorowym VIII Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2022 r. Postanowiono przychylić się prośbie.

Poinformowano, że Krajowa Rada PIIB uchwałą nr 2/R/22 z 2 lutego 2022 r. przyznała srebrną odznakę honorową PIIB członkowi Rady Programowej p. Januszowi Ryszardowi Krentowskiemu.

Podano informację o braku możliwości dołączenia do inicjatywy 7. PKO Białystok Półmaraton w dniach 14-15 maja 2022 r. poprzez uruchomienie klasyfikacji inżynierów budownictwa.

Przedstawiono wniosek Skarbnika Rady Podlaskiej OIIB o zawieszenie w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków Podlaskiej OIIB w związku z zaleganiem w opłacaniu składek członkowskich z 28 lutego 2022 r.

Ad. 9

Zajęto się tematyką dnia otwartego zawodów zaufania publicznego planowanego pierwotnie na 21 maja 2022 r.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski...

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2022-04-14
Data publikacji:2022-04-14
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:357