Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 2/PR/22 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z dnia 1 marca 2022 r.

2 lutego 2023

Protokół nr 2/PR/22

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 1 marca 2022 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/PR/22 z posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 8 lutego 2022 r.

3. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 4.01.2022 r. - 14.02.2022 r. (uchwały OKR od nr 1/K/OKR/2022 do 5/K/OKR/2022).

4. Informacja o uchwałach Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB:

  • 6/OKR/2022 w sprawie sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2021 rok,
  • 7/OKR/2022 w sprawie sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2021 rok (OKR występuje do XXI Zjazdu POIIB z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego POIIB za 2021 rok.),
  • 8/OKR/2022 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021

5. Zapoznanie z uchwałami Krajowej Rady PIIB: nr 25/R/21 w/s ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz 26/R/21 w/s określenia zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd PIIB na kadencję obejmującą lata 2022-2026.

6. Przedstawienie pisma Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego w/s liczby delegatów Podlaskiej OIIB na krajowy zjazd kadencji 2022-2026 (7 delegatów).

7. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

  • lista gości na XXI zjazd
  • pismo Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku w/s objęcia patronatem honorowym VIII Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która odbędzie się 29-30.09.2022 r.
  • przyznanie srebrnej odznaki honorowej dr hab. inż. Januszowi Ryszardowi Krentowskiemu przez Krajową Radę PIIB uchwałą nr 2/R/22 z 2 lutego 2022 r.
  • udział w półmaratonie w dniach 14-15 maja 2022 r. (sponsor tytularny PKO BP)
  • pismo z PIIB przekazujące pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka z zaproszeniem do udziału w spotkaniu z przedstawicielami różnych branż, wyznaczenie 3 osób z Polskiej IIB.

9. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych sześciu członków Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Trzy uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu stacjonarnie w sali konferencyjnej biura Podlaskiej OIIB, a pozostałe pięć w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.). Panowie Robert Dryl, Andrzej Falkowski i Mariusz Kłokowski usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Wojciech Kamiński otworzył zebranie. Po chwili członkowie Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 1/PR/22 z dnia 8 lutego 2022 r.

Ad. 3

W następnej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r., które dotyczyły działalności statutowej i finansowej Podlaskiej OIIB w zakresie działalności w 2021 r. organów ustawowych Izby oraz wykonania uchwał XX Okręgowego Zjazdu, Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wniosków zgłoszonych na XX Zjeździe, a także  współpracy Podlaskiej OIIB z organami i instytucjami zewnętrznymi w 2021 r. Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały, którym Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 4

Podano informację o uchwałach Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB w sprawie sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2021 rok (6/OKR/2022), sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za 2021 rok (7/OKR/2022) oraz wniosku o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021 (8/OKR/2022).

Ad. 5

Zapoznano się z uchwałami Krajowej Rady PIIB nr 25/R/21 w sprawie ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz nr 26/R/21 w sprawie określenia zasady ustalania liczby delegatów okręgowych izb na Krajowy Zjazd PIIB na kadencję obejmującą lata 2022-2026.

Ad. 6

Przedstawiono pismo Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego dotyczące liczby delegatów Podlaskiej OIIB na krajowy zjazd kadencji 2022-2026 (wybranych zostanie siedmiu delegatów).

Ad. 7

Omówiono projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którym Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 8

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Zaprezentowano wstępną listę zaproszonych gości na XXI Okręgowy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do zaakceptowania przez Okręgową Radę.

Do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku z prośbą o objęcie patronatem honorowym VIII Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2022 r. Postanowiono przychylić się prośbie.

Poinformowano, że Krajowa Rada PIIB uchwałą nr 2/R/22 z 2 lutego 2022 r. przyznała srebrną odznakę honorową PIIB członkowi Rady Programowej kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” p. Januszowi Ryszardowi Krentowskiemu.

Z kolei podano informację o braku możliwości dołączenia do inicjatywy 7. PKO Białystok Półmaraton w dniach 14-15 maja 2022 r. poprzez uruchomienie klasyfikacji inżynierów budownictwa.

Przedstawiono pismo z PIIB przekazujące pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych p. Huberta Nowaka z zaproszeniem do udziału w spotkaniu z przedstawicielami różnych branż.

Ad. 9

Na wniosek p. Mariusza Kłokowskiego zgłoszony Przewodniczącemu Okręgowej Rady omówiono kwestię cateringu na szkolenie członków POIIB w dniu 5 marca 2022 r. Ustalono, że catering ma zawierać podstawowy bufet słodki i napoje (kawa, herbata).

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:317