Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 2/R/23 posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z dnia 21 marca 2023 r.

28 czerwca 2023

Protokół nr 2/R/23

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 marca 2023 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/R/23 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 21 lutego 2023 r.,
 3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady w sprawie wniosków i zaleceń
  z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.
 4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2022 na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB. .
 5. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie przyjęcia
  i przedłożenia materiałów na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 6. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej Podlaskiej OIIB.
 7. Pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

a. Informacja w sprawie cen ofertowych na budowę strony internetowej,

b. informacja o podpisaniu porozumienia POIIB z PIIB w sprawie świadczenia usług z inspektorem ochrony danych,

c. omówienie Dnia dziecka, min. zmiana terminu i wyznaczenie zasad odpłatności,

d. informacja w sprawie pisma z Komisji ds. Etyki KR PIIB, wyznaczenie opiekuna dla POIIB,

e. wyznaczenie mediatora POIIB na kadencję 2022-20226,

f. informacja w sprawie zmiany lokalu najmowanego w PUZ w Suwałkach pod punkt konsultacyjny POIIB.

8. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych trzynastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Dwie uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski otworzył zebranie. Członkowie Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 1/R/23 z dnia 21 lutego 2023 r.

Ad. 3

Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr PDL/OR/0006/2023 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Dotyczyły one statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r.

Ad. 4

Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr PDL/OR/0007/2023 Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2022 na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB.

Ad. 5

Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr PDL/OR/0008/2023 Okręgowej Rady POIIB w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 6

Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr PDL/OR/0009/2023 Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji składników majątku ruchomego Podlaskiej OIIB w składzie: Agnieszka Wawdziejczuk - Przewodnicząca, Agnieszka Żero - Członek, Paweł Dąbrowski - Sekretarz.

Ad. 7

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski poinformował zebranych na dzisiejszym posiedzeniu w sprawie cen ofertowych na budowę nowej strony internetowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Podano informację o podpisaniu porozumienia POIIB z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w sprawie świadczenia usług z inspektorem ochrony danych, którym jest radca prawny p. Krzysztof Zając.

Podjęto decyzję, że odpłatność za udział w Dniu dziecka organizowanym przez Podlaską OIIB, który odbędzie się 3 czerwca 2023 r., będzie wynosiła 50,- zł od osoby powyżej 2 roku życia.

Podano informację Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB o wyznaczeniu opiekuna dla Lubelskiej i Podlaskiej OIIB, którym będzie p. Dariusz Flak.

Ustalono, że mediatorem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję 2022-2026 będzie p. Waldemar Jasielczuk.

Poinformowano o zmianie lokalu najmowanego w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach pod punkt konsultacyjny POIIB.

Ad. 8

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-06-28
Data publikacji:2023-06-28
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:271