Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 4/R/23 posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z dnia 12 września 2023 r.

25 stycznia 2024

Protokół nr 4/R/23

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 12 września 2023 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/R/23 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 27 czerwca 2023 r.,
  3. Omówienie realizacji budżetu 2023 r. na miesiąc lipiec.
  4. Omówienie kwestii zmiany zasad prowadzenia rachunkowości przyjętych uchwałą OR POIIB nr 62/R/05 z dnia 20 września 2005 r. (zmiana zasad w związku z obsługą rachunkowości przez zewnętrzne biuro księgowe, m.in. decyzja w spawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez POIIB za 2023 r.
  5. Omówienie stanowiska Okręgowej Rady w sprawie działań zmierzających do powiadomienia i uświadomienia członków izby o podwyższeniu składek członkowskich należnych od 1 stycznia 2025 r. na mocy uchwały XXII Krajowego Zjazdu PIIIB nr PIIB/KZ/0021/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia zasad gospodarki finansowej PIIB oraz podjęcia stosownych kroków zmierzających do zmiany decyzji na szczeblu krajowej izby w zakresie podwyższenia składek w formie zatwierdzonej w/w uchwałą.
  6. Omówienie kwestii wniosku Wydawnictwo Skryba Andrzej Niczyporuk w sprawie zmiany umowy dot. kwartalnika BA.
  7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

a). organizacja Dnia otwartego w POIIB (w harmonogramie POIIB 14.10.2023 r. ), w przypadku organizacji akcji omówienie i podjęcie uchwały w sprawie,

b). omówienie kwestii dofinansowania karnetów sportowych dla pracowników biura POIIB (wyznaczenie terminów, zasad dofinansowania, typu kart podlegających dofinansowaniu),

c). informacja o podpisanej umowie przez PIIB z e-MSI Sp. z o.o. w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji w POIIB,

d). pismo Przewodniczącego OSD POIIB z 22.08.2023 r. o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej członka,

e). informacja o złożeniu zawiadomienia przez POIIB na Policję w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa poprzez podrobienie zaświadczenia członkowskiego POIIB,

f). informacja w sprawie rajdu rowerowego organizowanego przez POIIB na trasie Łomża-Nowogród w dniu 23 września 2023 r.,

g). omówienie wniosku p. Gajewskiej członka POIIB o organizację wycieczki technicznej,

h). podjęcie ponownych działań zmierzających do zakupu obligacji skarbowych,

i). pismo Skarbnika POIIB z 29 sierpnia 2023r. w sprawie przymusowego zawieszenia i skreślenia z listy członków POIIB.

8. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych czternastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Dwie uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie, a członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 3/R/23 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Ad. 3

Skarbnik Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Agnieszka Wawdziejczuk pokrótce omówiła realizację budżetu 2023 r. do końca lipca bieżącego roku.

Ad. 4

Przedstawiono proponowane zmiany zasad prowadzenia rachunkowości przyjętych uchwałą Rady Podlaskiej OIIB nr 62/R/05 z dnia 20 września 2005 r. w związku z prowadzeniem rachunkowości POIIB przez zewnętrzne biuro księgowe.

Ad. 5

Zajęto się problematyką działań zmierzających do powiadomienia i uświadomienia członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o podwyższeniu składek członkowskich należnych od 1 stycznia 2025 r. na mocy uchwały XXII Krajowego Zjazdu PIIB nr PIIB/KZ/0021/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej PIIB oraz podjęcia stosownych kroków zmierzających do zmiany decyzji na szczeblu krajowej izby w zakresie podwyższenia składek w formie zatwierdzonej uchwałą.

Po dyskusji jednogłośnie postanowiono, że zostanie przygotowana analiza i propozycje rozwiązania zmierzającego do zmiany zasad gospodarki finansowej w zakresie zmniejszenia wysokości składek określonych w uchwale PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r. w kierunku ustalenia ich wysokości na poziomie, jaki obowiązuje od początku 2023 r., wraz z przywiązaniem do mechanizmu waloryzacji w oparciu o dane przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedniego oraz wystąpić z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o zmianę zasad gospodarki finansowej, który Okręgowa Rada POIIB mogłaby ostatecznie zaakceptować na pierwszym posiedzeniu po ogłoszeniu przez GUS danych za III kwartał 2023 r.

Ad. 6

Omówiono wniosek Wydawnictwa Skryba Andrzej Niczyporuk w sprawie zmiany umowy dotyczącej kwartalnika Budownictwo i Architektura Podlasia odnośnie podwyższenia granicznej kwoty netto 4960,- zł ustalonej w § 2 załącznika do umowy na wydawanie kwartalnika z dnia 17 lutego 2023 r. Rada Okręgowa POIIB upoważniła do negocjacji Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka i Skarbnika Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Agnieszkę Wawdziejczuk.

Ad. 7

Omówiono pozostałe bieżące sprawy Izby.

Ustalono, że Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów odbędzie się 14 października 2023 r. w godzinach 10-14 w siedzibie Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28 lok. 103 C. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr PDL/OR/0018/2023 w sprawie powołania zespołu do spraw Dnia Otwartego Inżyniera Budownicwa Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie: p. Krzysztof Ciuńczyk - ekspert, p. Mariusz Kłokowski - ekspert, p. Marcin Andrzej Sulkowski - ekspert, p. Mariusz Truszkowski - ekspert, p. Agnieszka Żero - koordynator. Zgodnie z § 1 ust. 2 w uzasadnionych przypadkach Koordynator Zespołu może samodzielnie dokonać zmian składu ekspertów.

Przedyskutowano kwestię dofinansowania karnetów sportowych dla pracowników biura POIIB. Decyzję postanowiono podjąć po analizie kosztów i przepisów.

Podano informację o podpisanej przez Polską Izbą Inżynierów Budownictwa umowie z e-MSI Sp. z o. o. w sprawie wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentacji w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIIB z 22 sierpnia 2023 r. o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Poinformowano o złożeniu przez Podlaską OIIB zawiadomienia na Policję w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na podrobieniu zaświadczenia członkowskiego POIIB.

Podano informacje na temat rajdu rowerowego organizowanego przez POIIB na trasie Łomża-Nowogród w dniu 23 września 2023 r.

Zajęto się wnioskiem członka POIIB p. Anny Gajewskiej o organizację wycieczki technicznej. Postanowiono wrócić do problematyki wycieczek na wiosnę 2024 r.

Poruszono temat podjęcia ponownych działań zmierzających do zakupu obligacji skarbowych.

Przedstawiono pismo Skarbnika Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB z 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przymusowego zawieszenia i skreślenia z listy członków POIIB.

Ad. 8

  1. Krzysztof Falkowski zdał relację z posiedzenia okręgowych komisji kwalifikacyjnych na szkoleniu w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
  2. Marcin Andrzej Sulkowski podał informację o przygotowywanym przez Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.
  3. Waldemar Jasielczuk wystąpił z prośbą o podjęcie działań w PIIIB odnośnie negocjacji z ubezpieczycielem w zakresie równego traktowania członków Izby, którzy jednocześnie są pracodawcami.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-01-25
Data publikacji:2024-01-25
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:111