Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 3/P/24 Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 stycznia 2024 r.

5 lutego 2024

Zarządzenie nr 3/P/24

Przewodniczącego Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie

Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB nr 1/P/24 z 12 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia pracowników

do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje

osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji XLIII

- wiosennej 2024 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, os. zm. uchwała XIX Krajowego Zjazdu PIIB nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.) i § 15 ust. 1 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 1/P/24 Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji XLIII - wiosennej 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

,, Wyznaczam do obsługi prawnej Zespołów egzaminacyjnych powołanych zarządzeniem nr 1/2024 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji XLIII - wiosennej 2024 r. następujących pracowników Biura Izby:

8) Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Ewelina Raciborska.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-02-05
Data publikacji:2024-02-05
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:100