Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 5/OR/23 posiedzenia OR POIIB z dnia 12 grudnia 2023 r.

26 lutego 2024

Protokół nr 5/OR/23
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/R/23 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 12 września 2023 r.
 3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 5 września 2023 r. do 19 września 2023 r.
 4. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zespołu ds. Dnia otwartego.
 5. Omówienie kwestii w sprawie zaprzestania z dniem 1 stycznia 2024 r. wydawania czasopisma BA wydawanego w formie elektronicznej i przejście na redagowanie strony internetowej Budownictwo i Architektura Podlasia.
 6. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR w sprawie rozwiązania rady programowej czasopisma „Budownictwo i Architektura Podlasia” powołanej uchwałą OR POIIB nr 12/OR/22.
 7. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR w sprawie powołania zespołu do spraw strony internetowej Budownictwo i Architektura Podlasia.” Omówienie kwestii zasad prowadzenia strony „Budownictwo i Architektura Podlasia”.
 8. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR w sprawie korekty budżetu 2023r.
 9. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR w sprawie zasad (polityki) rachunkowości POIIB.
 10. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2024 r.
 11. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB.
 12. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR w sprawie zwołania XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w 2024 r.
 13. Omówienie i podjęcie uchwały OR w/s wniosku do Krajowej Rady PIIB o przyznanie odznaki honorowej PIIB członkowi POIIB.
 14. Omówienie stanowiska OR POIIB w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 15. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Prezydium i OR POIIB, zatwierdzenie terminarza przygotowań do okręgowego zjazdu i innych wydarzeń POIIB w 2024 r.
 16. Pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
 1. decyzja OR POIIB w sprawie przygotowania na XXIII OZ POIIB uchwały dot. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostki mikro za rok 2024 r. i lata kolejne w POIIB,
 2. ustalenie zasad udziału i finansowania balu karnawałowego (decyzja Prezydium w pierwszej kolejności czynni członkowie, 100 zł od czynnego członka i 200 zł od osoby towarzszącej, bezpłatnie ok. 16 gości POIIB, bezpłatnie pracownicy biura, 200 zł osoby towarzyszące pracowników),
 3. omówienie kwestii dot. kart sportowych dla pracowników biura POIIB,
 4. informacja w sprawie wniosków o przyznanie odznak honorowych dla członków POIIB skierowanych do OKR i podjętej w tej sprawie uchwale OKR POIIB nr PDL/OKR/0009/2023,
 5. etapy wdrażania w POIIB systemu SEOD (koszty, sprawy/organy objęte SEOD),
 6. mail z dnia 29.09.2023 r. z informacją z PIIB w sprawie publikacji na stronie PIIB sposobu realizacji wniosków zjazdowych oraz przedstawienie uchwały Krajowej Rady PIIB nr PIIB/KR/0017/2023 w sprawie rozpatrzenia wniosków,
 7. informacja Przewodniczącego OKK z przebiegu XLIV (44) sesji egzaminacyjnej,
 8. informacja o podpisanym 21.10.2023 r. porozumieniu między POIIBa Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych,
 9. informacja o planach podpisania z POIA RP nowego porozumienia o współpracy w związku z zaprzestaniem wydawania kwartalnika BA,
 10. informacja Przewodniczącego OSD o decyzji znak: POIIB.OZD.004/23 o ukaraniu członka POIIB w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 11.  informacja o dofinansowaniu przez POIIB konkursu PZITB „Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku Budownictwo”,
 12. informacja i omówienie kwestii projektu Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa przesłanym z PIIB pismem dnia 3.11.2023r.,

     17. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych było czternastu z szesnastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, trzech przewodniczących organów ustawowych oraz dwóch pracowników biura według załączonej listy. Cztery uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Pan Waldemar Jasielczuk zawnioskował o usunięcie z porządku obrad pkt. 6 dot. rozwiązania rady programowej „BiAP” oraz przedstawienie stanowiska jego, jako koordynatora i całej rady programowej kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” dotyczącego zmian formy wydawania kwartalnika, tj. przejścia na aktywną formułę strony internetowej, które według członków rady odbyło się bez udziału i szerszych konsultacji z nimi. Odnosząc się Przewodniczący Krzysztof Ciuńczyk wskazał, iż Okręgowa Rada już w listopadzie 2022 r. jednogłośnie podjęła decyzję o przejściu wyłącznie na elektroniczną wersję pdf, a w dalszej kolejności wyłącznie na formułę strony internetowej, w związku z tym zlecono opracowanie i wdrożenie trzech stron internetowych, z których jedna miałaby przejąć tematykę kwartalnika. Wiedząc o powyższym zamiarze podpisana została umowa na wydawanie elektronicznej wersji kwartalnika w formule pdf z wydawnictwem Skryba Andrzej Niczyporuk jedynie na rok 2023. Następnie Pan Waldemar Jasielczuk dodał, iż rada programowa nie jest przeciwna wprowadzeniu „bloga” aktywnej formuły, ale proponuje zachowanie wersji pdf. Z-ca Przewodniczącego OR Andrzej Falkowski wskazał, iż tworzenie strony internetowej przy zachowaniu formuły pdf byłoby finansowo niekorzystne. Ponadto odniósł się do podniesionego zagadnienia utrudnionego dostępu do artykułów wskazując, że nowa internetowa formuła, jest bardziej elastyczna i użyteczna oraz daje większe możliwości wyszukiwania danych artykułów. Na bieżąco dostępne będą wszystkie artykuły z możliwością zapisania się do newslettera, co daje czytelnikom gwarancję informacji o nowym artykule w dogodnym i szybkim czasie. Jeśli chodzi o archiwalne numery pdf będą one dostępne w całości na stronie internetowej. Dodał również, że gdyby wersja pdf nadal miała funkcjonować, to zbędne okazałoby się tworzenie strony internetowej kwartalnika, gdyż poszczególne wydania pdf można byłoby umieszczać na stronie głównej Izby. Przewodniczący Rady podniósł, że wszystkie zmiany wymagają czasu, adaptacji, a o wynikach i słuszności decyzji będzie można mówić za jakiś czas na podstawie danych statystycznych pozyskiwanych ze storn internetowych oraz sygnałów płynących od członków izby. Wobec powyższego Andrzej Falkowski wniósł o nieusuwanie z porządku obrad pkt. 6, tym bardziej, iż wszystkie działania OR od roku 2022 r. skierowane były na przygotowanie i wdrożenie storn internetowych, a wycofanie się z tej decyzji spowoduje, iż z początkiem roku POIIB nie będzie przygotowana do wydawania kwartalnika w obecnej formule. Odnośnie nieinformowania rady programowej o działaniach dotyczących „BiAP” wskazano, iż wszyscy członkowie OR wiedzieli o planach i zaawansowaniu działań, a zatem najwyraźniej zabrakło komunikacji pomiędzy OR a radą programową. Przewodniczący i Zastępca OR zaproponowali koordynatorowi swój udział podczas najbliższego posiedzenia rady programowej celem szerszego przedstawienia zagadnień, które zapadają na posiedzeniach OR. W związku z powyższym Pan Waldemar Jasielczuk wycofał swój wniosek formalny usunięcia pkt 6 z porządku obrad.

Na wniosek Skarbnik POIIB Przewodniczący zaproponował zmianę porządku przesuwając pkt. dot. przyjęcia prowizorium na 2024 r. przed pkt. dot. przyjęcia uchwały w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB. Członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie zaakceptowali zmieniony porządek obrad.

Ad. 2

Andrzej Falkowski zaproponował usunięcie fragmentu zapisu pkt. 5 z projektu protokołu. Następnie jednogłośnie przyjęto ze zmianami protokół nr 4/OR/23 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Ad. 3

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk omówił projekt uchwały OR POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 5 września 2023 r. do 19 września 2023 r. Uchwała nr PDL/OR/0019/2023 została jednogłośnie przyjęta.

Ad. 4

Przedstawiono i Okręgowa Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Zespołu OR POIIB do organizacji akcji „Dzień otwarty Inżyniera Budownictwa”, który odbył się 14 października 2023 r.

Ad. 5

Omówiono sprawę poruszaną już przy porządku obrad dot. zaprzestania z dniem 1 stycznia 2024 r. wydawania czasopisma BA wydawanego w formie elektronicznej i przejście na redagowanie strony internetowej Budownictwo i Architektura Podlasia. Pan Waldemar Jasielczuk wskazał, iż zdaniem rady programowej odczuwa się żal, że odebrało się inżynierom wersję papierową kwartalnika i zarazem obawę, że wersje online nie dotrą do członków, a ponadto w dobie przesycenia informacjami w przestrzeni wirtualnej członkowie mogą nie być zainteresowani sięganiem po artykuły umieszczane na stronie „BiAP”. Wyraził propozycję, aby zachować formułę pdf chociażby dla tych najbardziej konserwatywnych i wiekowych członków izby. Krzysztof Ciuńczyk wskazał, że nowa formuła noże okazać użyteczna i wygodna dla inżynierów oraz przekazał głos Z-cy Andrzejowi Falkowskiemu, który uczestniczył w tworzeniu trzech stron internetowych. Andrzej Falkowski zadeklarował rozmowę z członkami rady programowej w celu wyjaśnienia jakie możliwości posiada nowa forma kwartalnika. W kontekście dostępu kwartalnika dla starszych odbiorców zauważył, iż strona internetowa w tym zakresie nie odbiega od wersji pdf, gdyż ta druga również wymaga dostępu do komputera, natomiast wydawanie wersji papierowej OR uznała za niemożliwy ze względów finansowych. Stwierdził również, że nowa formuła dzięki swoim narzędziom, np. pozycjonowania, indeksowania, tagowania, ma więcej zalet w stosunku do ”martwego” pdfa i daje większe możliwości wyszukiwania artykułu i elastycznego dostępu do artykułów o danej tematyce. Artykuły ze strony „BiAP” można będzie zaciągać na facebooka i innych mediów społecznościowych, dzięki czemu będą mogły żyć w przestrzeni. Podkreślił również, iż z danych wynika, że na obecną stronę internetową odnotowywane są w głównej mierze wejścia ze smartfonów, nawet nie z komputerów PC.

Ad. 6

Okręgowa Rada przyjęła uchwałę nr PDL/OR/0020/2023 przy głosie wstrzymującym się Pana Waldemara Jasielczuka.

Ad. 7

Pan Waldemar zgłosił zapytanie dot. kwestii zasad działania strony internetowej „BiAP”.

Z-ca Przewodniczącego Andrzej Falkowski wyjaśnił, iż przy prowadzeniu strony powinniśmy starać się maksymalnie stosować dotychczasowy sposób funkcjonowania rady programowej. Współpraca członków Zespołu z Wykonawcą polegać będzie więc na tym, że podobnie jak w przypadku Wydawcy kwartalnika – Wykonawca strony internetowej będzie ją prowadził, tj. przygotowuje artykuły własne, np. relacje z budów i innych wydarzeń, publikuje również artykuły przygotowane np. przez Biuro Izby lub inne podmioty. Ostateczną decyzję o tym co będzie zamieszczane na stronie internetowej BiAP będzie podejmował koordynator Zespołu. W przypadku artykułów wymagających opinii specjalistycznych koordynator będzie kierował je do członka Zespołu, który posiada wiedzę w danej tematyce. W przypadku braku wśród członków Zespołu osoby z doświadczeniem obejmującym daną tematykę, koordynator będzie mógł powołać w skład Zespołu inną osobę o odpowiednim doświadczeniu. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały swoje zadania członkowie Zespołu mogą wykonywać w trybie obiegowym, tj. bez konieczności spotykania się na cyklicznych posiedzeniach, ale także nie wyklucza się spotkań kolegialnych, jeżeli takie okażą się konieczne.

Okręgowa Rada przyjęła uchwałę nr PDL/OR/0021/2024 w sprawie powołania Zespołu do spraw strony internetowej Budownictwo i Architektura Podlasia. Pan Mariusz Kłokowski nie brał udziału w głosowaniu, pozostali głosowali za. Na członków Zespołu powołano osoby, które wcześniej wchodziły w skład rady programowej kwartalnika i wyraziły zgodę na udział w pracach Zespołu.

Ad. 8

Następnie Okręgowa Rada przyjęła jednogłośnie uchwałę nr PDL/OR/0022/2024 w sprawie korekty budżetu 2023 r.

Ad. 9

Z kolei Okręgowa Rada podęła uchwałę nr PDL/OR/0023/2024 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący OR przypomniał, iż zasady rachunkowości zmienione zostały głównie z uwagi na prowadzenie spraw POIIB przez zewnętrzne biura księgowe. W głosowaniu nie brał udziału Pan Mariusz Kłokowski, pozostali członkowie głosowali za. Ewentualne zmiany w polityce rachunkowości związane z wprowadzeniem uproszczonego sprawozdania finansowego w POIIB rozważane będą w stosownym czasie po podjęciu przez Okręgowy Zjazd POIIB uchwały w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego za rok 2024 i lata kolejne.

Ad. 10

Skarbnik POIIB omówiła pozycje prowizorium budżetowego 2024r. wskazując m.in. na różnicę w pozycji wydatki rady w związku z objęciem w tej pozycji delegacji członków OR. Następnie Okręgowa Rada podjęła uchwałę nr PDL/OR/0024/2024 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2024 r. W głosowaniu nie brali udziału Pan Mariusz Kłokowski i Pan Michał Piotr Mostowski, pozostali członkowie głosowali za.

Ad. 11

Przewodniczący OR Krzysztof Ciuńczyk omówił projekt uchwały w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB wskazując, że została dostosowana do uchwały Krajowego Zjazdu nr PIIB/KZ/0021/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictw. Projekt uchwały uwzględnia nowe zasady liczenia ryczałtów i termin ich obowiązywania oraz zasady liczenia ekwiwalentów i termin ich obowiązywania. Uchwałą zaproponowano wprowadzenie stawki ryczałtu dla Sekretarza Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB wynoszącej 0,20 ryczałtu Przewodniczącego OR i podwyższenie stawki ryczałtu dla Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIIB w wysokości 0,35 ryczałtu Przewodniczącego OR. W projekcie uchwały OR zaproponowano podwyższone stawki ekwiwalentu na 220,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz POIIB do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz od dnia 1 stycznia 2025 r. zaproponowano stawki procentowe do naliczenia ekwiwalentów. Okręgowa Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr PDL/OR/0025/2024 w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB. 

Ad. 12

Okręgowa Rada podjęła uchwałę nr PDL/OR/0026/2024 w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu POIIB w dniu 19 kwietnia 2024 r. W głosowaniu nie brał udziału Pan Marcin Andrzej Sulkowski, pozostali członkowie głosowali za.

Ad. 13

Okręgowa Rada podjęła uchwałę nr PDL/OR/0027/2024 w sprawie wniosku o nadanie srebrnej odznaki honorowej członkowi POIIB Panu Jackowi Szumskiemu. W głosowaniu udziału nie brali: Pan Mariusz Kłokowski i Pan Marcin Andrzej Sulkowski, a pozostali członkowie głosowali za.

Ad. 14

Przewodniczący OR Krzysztof Ciuńczyk poinformował, że w wyniku zmiany zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jaka została dokonana na ostatnim Zjeździe Krajowym, członkowie OR otrzymali dwie analizy przygotowane przez Andrzeja Falkowskiego i Krzysztofa Falkowskiego. Andrzej Falkowski omawiając przygotowaną przez siebie analizę zwrócił uwagę, że propozycja ustalenia składek członkowskich na poziomie 1,4% (izba krajowa) i 6,9% (izby okręgowe) w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wynika z faktu, iż odpowiadają one podwyżkom składek jakie nastąpiły od początku 2023 r. i mają one swoje uzasadnienie w budżetach krajowej i okręgowych izb. Projekt budżetu PIIB, który otrzymali delegaci na Zjazd Krajowy PIIB na 2024 r. wskazywał bowiem, że taki poziom składek pozwalał w pełni finansować potrzeby PIIB przy założeniu kilkudziesięcio-procentowych podwyżek wydatków na fundusze płacowe, a nawet kilkuset-procentowy wzrost nakładów na promocję. Następnie zaproponował aby członkowie OR rozważyli czy w świetle obu analiz, których wnioski były zbieżne, czy OR powinna zwrócić się do Przewodniczącego OR o wystąpienie na najbliższym posiedzeniu KR PIIB z wnioskiem o zmianę zasad gospodarki finansowej, w celu uwzględnienia tego punktu w porządku obrad w XXIII Krajowym Zjeździe PIIB. Jeśli tak, to czy propozycja OR co do zmiany gospodarki finansowej powinna pójść w kierunku przywrócenia dotychczasowych zasad kształtowania składek członkowskich - jak proponował na jednym z wcześniejszych posiedzeń OR Wojciech Kamiński, czy w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku, ale w pomniejszonej wysokości, tj. na poziomie 1,4% izba krajowa i 6,9% izby okręgowe. Omawiając własną analizę Krzysztof Falkowski zwrócił uwagę, że uchwalone przez Krajowy Zjazd wskaźniki stawek naruszyły dotychczasowe proporcje wysokości składek członkowskich na izbę krajową i izby okręgowe w porównaniu do mijających lat.

Następnie omówiono projekt stanowiska OR i jednogłośnie przyjęto jego ostateczną treść stanowiącą załącznik do niniejszego Protokołu – z prośbą do Przewodniczącego OR Podlaskiej OIIB o wystąpienie na najbliższym posiedzeniu KR PIIB z wnioskiem o zmianę zasad gospodarki finansowej, w celu uwzględnienia tego punktu w porządku obrad w XXIII Krajowym Zjeździe PIIB.

Ad. 15

Jednogłośnie zatwierdzono harmonogram posiedzeń Prezydium i OR POIIB, a także zatwierdzono terminarz przygotowań do okręgowego zjazdu i innych wydarzeń POIIB w 2024 r.

Ad. 16

Spośród pozostałych bieżących spraw Izby ustalono:

 1. o przygotowaniu na XXIII OZ POIIB uchwały dot. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostki mikro za rok 2024 r. i lata kolejne w POIIB,
 2. zasady udziału i finansowania balu karnawałowego w następującej wysokości: 100 zł od czynnego członka i 200 zł od osoby towarzszącej, bezpłatnie ok. 16 gości POIIB i pracownicy biura, natomiast 200 zł od osób towarzyszącym pracownikom biura,
 3. z uwagi na trudności rozliczeniowe zrezygnowano z zapewnienia zakupu kart sportowych dla pracowników biura POIIB, w zamian za podwyżkę pensji w wysokości 60 zł/mc dla każdego pracownika, wraz z koniecznością aktualizacji prowizorium budżetowego na 2024 r. w zakresie różnicy pomiędzy wcześniej planowaną wysokością 40 zł/mc,
 4. Przewodniczący OR poinformował o wnioskach dotyczących przyznania odznak honorowych dla członków POIIB skierowanych do OKR i podjętej w tej sprawie uchwale OKR POIIB nr PDL/OKR/0009/2023,
 5. omówiono etapy wdrażania w POIIB systemu SEOD,
 6. Przewodniczący OR przekazał informację w sprawie publikacji na stronie PIIB sposobu realizacji wniosków zjazdowych oraz o uchwale Krajowej Rady PIIB nr PIIB/KR/0017/2023 w sprawie rozpatrzenia wniosków,
 7. Przewodniczący OKK przekazał informację z przebiegu XLIV sesji egzaminacyjnej. Poruszono także kwestię ewentualnego umieszczenia banerów reklamowych firm w trakcie uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych – OR podjęła decyzję o nieumieszczaniu takich banerów w trakcie uroczystości,
 8. Przewodniczący OR przekazał informację o podpisanym w dniu 21.10.2023 r. porozumieniu między POIIB a Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych,
 9. Przewodniczący OR poinformował o planach podpisania z POIA RP nowego porozumienia o współpracy - w związku z zaprzestaniem wydawania kwartalnika BA,
 10. Przewodniczący OSD przekazał informację o decyzji znak: POIIB.OZD.004/23 w sprawie ukarania członka POIIB w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, a także o złożonym odwołaniu od niej,
 11. Przewodniczący OR poinformował o decyzji o dofinansowaniu przez POIIB konkursu PZITB „Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku Budownictwo”,
 12. Pan Marcin Sulkowski przedstawił informację o treści projektu Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa przesłanym z PIIB pismem dnia 3.11.2023r. Pan Mariusz Kłokowski poinformował o prośbie PIIB o przeprowadzeniu ankiety wśród członków POIIB na temat propozycji Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. OR zdecydowała, że treść ankiety zostanie ustalona przez Przewodniczącego Rady po zapoznaniu się z treścią pisma PIIB.

Ad. 17

Pan Waldemar Jasielczuk poruszył propozycję ewentualnego współdzielenia się artykułami prasowymi pomiędzy okręgowymi izbami architektów i inżynierów budownictwa. OR pozostawiła tę kwestię przy poszczególnych artykułach do decyzji powołanego Zespołu do spraw strony internetowej Budownictwo i Architektura Podlasia.   

Ustalono, że kolejne posiedzenia OR będę się rozpoczynały o godz. 15:30. 

Przewodniczący OR poinformował o pytaniu jakie zostało skierowane do okręgowych izb na temat ewentualnych szkoleń prowadzonych przez izby okręgowe dla kandydatów na uprawnienia budowlane w kontekście potencjalnego konfliktu interesów. POIIB udzieliła odpowiedzi, iż w naszym przypadku takie szkolenia nie są organizowane.

Pani Beata Sadowska poinformowała o założonym e-adresie do e-doręczeń POIIB.

Pan Krzysztof Falkowski omówił kwestię podjętą w trakcie Rady Programowej na Wydziale Budownictwa Politechniki Białostockiej dotyczącą spadku popularności zawodów związanych z budownictwem. Wśród młodzieży zawód ten jest traktowany jako coraz mniej atrakcyjny. Istnieje oczekiwanie, aby izby inżynierów włączyły się w realną współpracę z uczelniami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zmierzającą do podjęcia działań przeciwdziałających temu zjawisku – w związku z powyższym zwrócił się do członków OR o ewentualne propozycje w tym zakresie.   

Przewodniczący OR poinformował o podpisaniu umowy ubezpieczeniowej NNW członków organów POIIB.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Załączniki do protokołu:

 1. Stanowisko Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12.12.2023 r. - w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej w zakresie wysokości składek członkowskich określonych w uchwale PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 23 czerwca 2023 r.
 2. Analiza Andrzeja Falkowskiego.
 3. Analiza Krzysztofa Falkowskiego.

 

     Sekretarz Okręgowej Rady                                                   Przewodniczący Okręgowej Rady

 Podlaskiej Okręgowej Izby                                                         Podlaskiej Okręgowej Izby

  Inżynierów Budownictwa                                                           Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Mariusz Truszkowski                                                        inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-02-26
Data publikacji:2024-02-26
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:96