Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 1/PR/18 Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia ­­6 lutego 2018 r. w sprawie odmowy przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci małżonka członka Izby

6 sierpnia 2020

Uchwała nr 1/PR/18

Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia ­­6 lutego 2018 r.

w sprawie odmowy przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci małżonka członka Izby

 

Na podstawie § 9 ust. 7 i ust. 8 oraz § 7 ust. 5 pkt 1 Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przyjętego Uchwałą Rady Podlaskiej OIIB nr 3/R17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., w zw. z § 4 ust. 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, poprawionego i uzupełnionego przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB dnia 20 sierpnia 2015 r., Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa po rozpatrzeniu skargi Pana ..............................................., z dnia 19 stycznia 2018 r., w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci małżonki

odmawia

przyznania ww. świadczenia samopomocowego.

UZASADNIENIE

Dnia 8 stycznia 2018 r. do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpłynął wniosek o udzielenie zapomogi  bezzwrotnej z powodu śmierci małżonki pana........................................................... Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej OIIB (przyjętego Uchwałą Rady POIIB nr 3/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.) Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odmówił przyznania wnioskodawcy ww. świadczenia samopomocowego, o czym wnioskodawca został poinformowany pismem z dnia 12 stycznia 2018 r. ldz. P/0025/18.  Powodem negatywnego rozpatrzenia wniosku pana ................................ było niespełnienie przez niego wymogu określonego w § 7 ust. 5 pkt 1 ww. aktu, zgodnie z którym jednym z warunków przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci małżonka członka Izby jest złożenie wniosku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zdarzenia.

Dnia 22 stycznia 2018 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęła skarga pana ....................................... na powyższe rozstrzygnięcie. W ww. piśmie skarżący stwierdził między innymi, że o możliwości wystąpienia o zapomogę dowiedział się dopiero na obwodowym zebraniu wyborczym w Suwałkach w dniu 16 grudnia 2017 r. Wyraził też opinię, że termin zapisany w Regulaminie nie może być ostatecznym kryterium przyznawania lub nie zapomóg przez Izbę.

Po rozpatrzeniu skargi pana ....................................... Prezydium Rady POIIB nie znajduje podstaw do jej uwzględnienia a tym samym przyznania wnioskodawcy żądanego świadczenia.

Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 1 ww. Regulaminu jednym z warunków przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci małżonka członka Izby jest złożenie wniosku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zdarzenia. Pani ................................................... zmarła 10 lutego 2017 r. Wniosek pana .................................................. (datowany na 19 grudnia 2017 r.) wpłynął do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 stycznia 2018 r., a więc po upływie terminu przewidzianego w przywoływanym Regulaminie.

W ocenie Prezydium Rady Podlaskiej OIIB Przewodniczący Rady nie mógł podjąć decyzji sprzecznej z zapisami Regulaminu działalności samopomocowej POIIB, a argumenty pana ....................................... nie mogą być podstawą do zmiany jego decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza uchwała jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

  1. Przewodniczący Rady POIIB - Kamiński Wojciech
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB - Falkowski Andrzej
  3. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB - Jasielczuk Waldemar
  4. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB - Sykała Grażyna
  5. Sekretarz Rady POIIB - Siemiończyk Grażyna
  6. Skarbnik Rady POIIB - Ciuńczyk Krzysztof
  7. Członek Prezydium Rady POIIB - Huryn Lucyna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1074