Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 3/R/15 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 maja 2015 r.

6 sierpnia 2020

Protokół nr 3/R/15

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 maja 2015 r.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 10 marca 2015 r.
  2. Realizacja budżetu Podlaskiej OIIB w okresie I-III 2015 r.
  3. Zmiana Regulaminu pracy Biura POIIB.
  4. Rozpatrzenie wniosku Ludmiły Oniśko o zapomogę.
  5. Rozpatrzenie wniosku Zenobii Daniluk o zapomogę.
  6. Omówienie wniosków zgłoszonych na XIV Zjeździe Podlaskiej OIIB.
  7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby (w tym m.in. reorganizacja pracy Punktu informacyjnego w Łomży, administrator bezpieczeństwa informacji).
  8. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Wojciech Borzuchowski, Czesław Miedziałowski i Tadeusz Smoliński usprawiedliwili swoją nieobecność.

 

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad i przyjęli Protokół nr 2/R/15 z dnia 10 marca 2015 r. (p. Mariusz Kłokowski wstrzymał się od głosu).

Ad. 2

Skarbnik Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił realizację budżetu Podlaskiej OIIB w okresie od stycznia do końca marca 2015 r. P. Ciuńczyk zreferował między innymi kwestie wydatków na szkolenia i spotkania integracyjne, gdzie stwierdzono prawdopodobne przekroczenie budżetu do końca roku, a także czekających biuro Izby zakupów sprzętu. Na koniec p. Ciuńczyk poinformował, że po okresie urlopowym przedstawi korektę budżetu.

Ad. 3

Zajęto się propozycją zmiany w Regulaminie pracy biura POIIB. Postuluje się dodać do treści dokumentu § 35a o treści: „Pracodawca zapewnia pracownikowi okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego – do wysokości 200,- zł brutto”. Po krótkiej dyskusji przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto stosowną uchwałę.

Ad. 4

Omówiono wniosek p. Ludmiły Oniśko o zapomogę na zakup roweru rehabilitacyjnego. Postanowiono przychylić się do prośby (przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka) i dofinansować zakup sprzętu do wysokości 2000,- zł, a pieniądze przelać na konto wnioskodawczyni po przedstawieniu faktury dokumentującej nabycie roweru.

Ad. 5

Po chwili przedstawiono pismo p. Zenobi Daniluk z prośbą o udzielenie zapomogi z powodu śmierci małżonka p. Anatola Daniluka (członka Izby) w dniu 27 lutego 2015 r. W związku z tym, że Regulamin działalności samopomocowej POIIB przewiduje jej wypłacenie jedynie w przypadku, gdy członek miał opłacone bieżące składki czlonkowskie, postanowiono nie przyznać świadczenia, ponieważ składki p. Daniluka były opłacone do 31 stycznia 2015 r. (od głosu wstrzymali się: p. Bogdan Gawrychowski, p. Lucyna Huryn, p. Waldemar Jasielczuk, p. Wojciech Kamiński, p. Sławomir Klimko).

Ad. 6

Zajęto się omówieniem wniosków zgłoszonych na XIV Zjeździe Podlaskiej OIIB. Pierwszy z nich, dotyczący organizacji mistrzostw Podlaskiej OIIB w brydżu sportowym w celu wyłonienia reprezentacji na mistrzostwa Polskiej IIB złożyła p. Katarzyna Sawczuk. Po krótkiej dyskusji postanowiono, że informacja dotycząca możliwości zorganizowania przez Izbę mistrzostw zostanie rozesłana członkom podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym. Wniosek nr 2 zgłosił p. Tomasz Jacek Płazak. Autor postuluje w nim, aby pomóc członkom podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w tworzeniu kół zainteresowań, np. sportowych. W wyniku dyskusji Rada POIIB zadeklarowała pomoc członkom w organizacji wycieczek, zawodów itp., a także ewentualne częściowe pokrycie kosztów przedsięwzięć, sama jednak nie będzie podejmowała tego typu inicjatyw.

Ad. 7

Poruszono temat reorganizacji pracy Punktu informacyjnego w Łomży. Będzie się znajdował w siedzibie Przedsiębiorstwa Projektowo-Inwestycyjnego „Domino” S.C., a jego prowadzeniem (we wtorki) zajmie się członek Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Waldemar Mieczysław Paprocki.

Podano informację na temat powołania administratora bezpieczeństwa informacji. Po przeanalizowaniu przez Prezydium Rady Podlaskiej OIIB w dniu 28 kwietnia 2015 r. zakresu funkcjonowania ABI zmienionego ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej postanowiono nie powoływać żadnej osoby do sprawowania tej funkcji. Członkowie Rady zaakceptowali postanowienie Prezydium Rady.

Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku na pismo Izby z dnia 3 marca 2015 r. Choć z odpowiedzi nie wynika wprost, że POIIB nie miała obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przychodów z tytułu udziału pracowników biura w pracach zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, to z uwagi na fakt, że ZUS otrzymał od Izby pełną informację w tej sprawie i nie nałożył obowiązku odprowadzenia składek, to powyższy temat uznano za zakończony.

Przedstawiono pismo Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzeja Rocha Dobruckiego z informacją o możliwości wyróżnienia inżynierów budownictwa za działalność na rzecz rozwoju gospodarki RP „Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”. Kandydatury należy zgłaszać do 15 maja 2015 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członka POIIB, zaopiniowane przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. Wnioski dotyczące kwestii uzgadniania projektów sieci elektrycznych na terenach zamkniętych (PKP) oraz  uzgodnień dotyczących sieci uzbrojenia terenu w GDDKiA O/Białystok złożył p. Wojciech Kamiński. Członkowie Rady po zapoznaniu się ze zreferowanym przez p. Falkowskiego problemem jednogłośnie zaakceptowali propozycje ZP-R załatwienia spraw.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1124