Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 6/R/16 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2016 r.

6 sierpnia 2020

Protokół nr 6/R/16

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 września 2016 r.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 12 lipca 2016 r.
  2. Sprawa zakupu lokalu z przeznaczeniem na potrzeby Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3. Wniosek Krzysztofa Łojewskiego o przyznanie zapomogi.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Wojciech Borzuchowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad, a po chwili przyjęli Protokół nr 5/R/16 z dnia 12 lipca 2016 r. przy głosie wstrzymującym się p. Grażyny Siemiończyk.

Ad. 2

Zajęto się tematem zakupu lokalu z przeznaczeniem na potrzeby Podlaskiej OIIB, który omówił Zastępca Przewodniczącego Rady p. Waldemar Jasielczuk. Członkowie Rady POIIB stwierdzili, że Izba jest nadal zainteresowana kupnem lokalu na I piętrze przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Zakup będzie możliwy po spełnieniu wszystkich warunków, które stawia właścicielowi Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Ad. 3

Rozpatrzono wniosek p. Karola Łojewskiego o przyznanie zapomogi w wysokości 1500,- zł jego ojcu - Krzysztofowi Łojewskiemu (członkowi podlaskiego samorządu inżynierów budownictwa), uzasadniając prośbę kosztowną rehabilitacją po udarze mózgu. W wyniku głosowania postanowiono przychylić się do prośby. P. Krzysztof Ciuńczyk wstrzymał się od głosu.

Ad. 4

9 września 2016 r. wpłynęło pismo Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska p. Michała Bołtryka oraz Przewodniczącego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku p. Waldemara Orłowskiego z prośbą o dofinansowanie XXI edycji Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo Uczelni Wyższych z Regionu Północno-              -Wschodniej Polski. Po chwili postanowiono przeznaczyć na ten cel 1000,- zł przy głosie wstrzymującym się p. Andrzeja Falkowskiego.

Z kolei poruszono temat rozegrania turnieju brydżowego o mistrzostwo Podlaskiej OIIB. Po chwili potwierdzono chęć organizacji tego przedsięwzięcia, którą zajmie się biuro Izby.

Przedstawiono pismo panów Janusza Krentowskiego i Romualda Andrzeja Szeląga zawierające pytanie o możliwość dofinansowania przez POIIB udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej TISNOB 2016 na temat „Trwałość obiektów budowlanych - nauka i badania”, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1500,- zł od osoby. Wnioskodawcy zwrócili się z prośbą do Izby o przyznanie im po 700,- zł i zobowiązali się zrelacjonować jej przebieg w Biuletynie Informacyjnym. W wyniku dyskusji po głosowaniu postanowiono odmówić dofinansowania, ponieważ budżet samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na 2016 r. nie przewiduje wydatków na takie cele. Jednocześnie zaznaczono, że artykuł o konferencji wnioskodawcy mogą przedstawić Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego, która zadecyduje o ewentualnej publikacji i co za tym idzie zawnioskuje o stosowne wynagrodzenie.

Dyrektor Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Elżbieta Żukowska przedstawiła zebranym uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęte w dniu 7 września 2016 r.

Ad. 5

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

Przewodniczący Rady POIIB 

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1129