Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 8/R/16 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r.

6 sierpnia 2020

Protokół nr 8/R/16

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 8 listopada 2016 r.
  2. Korekta budżetu na 2016 r.
  3. Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2017 r.
  4. Uchwała w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB.
  5. Uchwała w sprawie dopłat do wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane.
  6. Uchwała w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych.
  7. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby (w tym m.in. ustalenie harmonogramu działań w 2017 r.).
  9. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Mariusz Kłokowski i Czesław Miedziałowski oraz panie Małgorzata Micał i Grażyna Sykała usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Ponieważ p. Waldemar Jasielczuk spóźni się na posiedzenie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował rozpatrzenie punktu 4 tuż po omówieniu zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB (jako punkt 7). Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą, a po chwili przyjęli Protokół nr 7/R/16 z dnia 8 lisopada 2016 r.

Ad. 2

Z kolei Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił propozycje korekty budżetu. Po zapoznaniu się ze szczegółami dokumentu członkowie Rady POIIB jednogłośnie przyjęli zaproponowane założenia uchwałą nr 6/R/16.

Ad. 3

W tym momencie na posiedzenie przybył p. Waldemar Jasielczuk. P. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił propozycję prowizorium budżetowego na 2017 r. Zwrócił uwagę, że budżet został przemyślany pod kątem możliwości zakupu lokalu na potrzeby biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na I piętrze budynku przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Jednocześnie stwierdził, że środki, które zostaną przeznaczone na ten cel nie mogą uszczuplić puli przeznaczonej na organizację szkoleń dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (została ona powiększona). Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Skarbnika Rady dokumentem i wniesieniu poprawek, obecni na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zdecydowali się go przyjąć podejmując uchwałę nr 7/R/16.

Ad. 4

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski szczegółowo zreferował problem przeprowadzania kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Po dyskusji została podjęta uchwała 8/R/16 w sprawie uchylenia uchwały nr 17/R/14 Rady POIIB z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane. P. Lucyn Huryn i p. Sławomir Klimko wstrzymali się od głosu.

Ad. 5

Zajęto się projektem uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży służbowych, który zreferował p. Krzysztof Ciuńczyk. Po dyskusji, w wyniku głosowania uchwała nie została podjęta (za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób: p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Lucyna Huryn, p. Waldemar Jasielczuk, p. Sławomir Klimko, p. Mieczysław Antoni Kucharski, dwie osoby były przeciw: p. Grażyna Siemiończyk i p. Tadeusz Smoliński, pozostałe 6 osób wstrzymało się od głosu).

Ad. 6

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r.

Wniosek dotyczący wprowadzenia nieprecyzyjnych przepisów do Uchwały Rady Miejskiej w Serocku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock w zakresie określenia minimalnej średnicy kanalizacji sanitarnej i deszczowej złożyła p. Sylwia Kozłowska-Kaliś. Członkowie Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Drugi wniosek złożył p. Tomasz Niedźwiecki. Dotyczył on postanowienia Starosty Powiatowego w Łomży w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) w zakresie ochrony gruntów rolnych. Po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą obecni na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Ad. 7

Głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynieróów Budownictwa p. Waldemar Jasielczuk i przedstawił ostatnie działania w kierunku nabycia pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Po chwili podjęto uchwałę nr 9/R/16 w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB, na podstawie której Rada wyraziła zgodę na zakup przedmiotowego lokalu. Jednocześnie stwierdziła, że jej ważność jest uzależniona od spełnienia przez ROGOWSKI DEVELOPMENT Sp. z o.o. postawionych przez POIIB podczas negocjacji warunków. Ustaliła ponadto cenę brutto nabycia nieruchomości i sposób zapłaty.

Ad. 8

14 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego przebieg omówił zebranym p. Wojciech Kamiński. Podjęto na nim szereg tematów m. in. kwestię ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa, propozycję ogólnych zasad doskonalenia zawodowego członków PIIB oraz omówiono prace zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Po chwili przyjęto harmonogram posiedzeń Rady i Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2017 r. Rada Podlaskiej OIIB zbierze się w dniach: 14 lutego, 25 kwietnia, 27 czerwca, 26 września i 15 grudnia 2017 r., natomiast posiedzenia Prezydium Rady POIIB zaplanowano na: 7 lutego, 14 marca, 4 kwietnia, 14 czerwca, 4 lipca, 19 września, 17 października oraz 5 grudnia 2017 r. XVI Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. Poinformowano ponadto, że Zjazd Krajowy odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2017 r. W związku z tym, że w 2018 r. odbędzie się XVII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdawczo-wyborczy, ustalono terminy zebrań obwodowych, na których zostaną wybrani delegaci okręgowi kadencji 2018-2022. Zebrania w okręgu białostockim zostały zaplanowane na soboty 9 grudnia 2017 r., 20 stycznia 2018 r. oraz 27 stycznia 2018 r. (po dwa każdego dnia). Wybory w okręgach łomżyńskim i suwalskim odbędą się 16 grudnia 2017 r. Ponadto zarezerwowano terminy na izbowy Dzień Dziecka (3 czerwca 2017 r.), spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków POIIB (2 września 2017 r.) oraz jednodniowe spotkanie z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej (5-7 czerwca 2017 r.).

Ad. 9

Dyrektor Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Elżbieta Żukowska przedstawiła członkom Rady przebieg rozmowy telefonicznej z p. Haliną Sawicką-Tomalak, która opisała ciężką sytuację w jakiej znalazła się z powodu choroby swojego męża, członka Izby i zwróciła się z pytaniem czy może liczyć na finansową pomoc Izby. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy zebrani na dzisiejszym posiedzeniu stwierdzili, że biorąc pod uwagę zapisy obowiązującego Regulaminu działalności samopomocowej zapomoga nie przysługuje.

P. Andrzej Falkowski przedstawił informacje na temat spotkania Zespołu roboczego do spraw wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej, którego posiedzenie odbyło się 13 grudnia 2016 r. Z ramienia Podlaskiej OIIB uczestniczyli w nim p. Andrzej Falkowski i p. Waldemar Jasielczuk. Ustalono, że Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. będą dokonywały uzgodnień projektów sieci i przyłączy w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o uzgodnienie, wprowadzą stały dzień uzgadniania koncepcji oraz będą informowały z wyprzedzeniem Izbę o nadchodzących zmianach w wytycznych projektowych lub wymaganiach dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na marzec przyszłego roku.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB

mgr inż. Waldemar Jasielczuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1149