Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 5/R/18 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 września 2018 r.

6 sierpnia 2020

Protokół nr 5/R/18

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 września 2018 r.

 

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 29 maja 2018 r.
  2. Zmiana uchwały 4/R/18 Rady Podlaskiej OIIB z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady POIIB.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 19 czerwca 2018 r.
    1. Regulamin działalności samopomocowej Podlaskiej OIIB.
  4. Omówienie innych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

 

Obecni według załączonej listy. P. Robert Dryl, p. Małgorzata Micał, p.Tadeusz Smoliński i p. Ryszard Sztuka usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad, a po chwili przyjęli protokół nr 4/R/18 z dnia 29 maja 2018 r.

Ad. 2

Po chwili, przy głosie wstrzymującym się p. Grażyny Sykały, przyjęto uchwałę nr 8/R/18 w sprawie zmiany uchwały 4/R/18 Rady Podlaskiej OIIB z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady POIIB. Na jej podstawie Zastępcą Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw szkoleń, bez prawa do składania oświadczeń woli została p. Sykała. Postanowiono, że będzie ona otrzymywać ryczałt w wysokości 0,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ad. 3

19 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna Podlaskiej OIIB przeprowadziła kontrolę dotyczącą zakupu lokali 103B i 103C z przeznaczeniem na siedzibę Izby. Po zapoznaniu się z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi organu podjęto uchwałę nr 9/R/18 w powyższej sprawie.

Ad. 4

Zajęto się problematyką Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. wzięło pod uwagę propozycje zmian w dokumencie, które przesłali drogą elektroniczną członkowie Rady: p. Andrzej Falkowski, p. Sławomir Klimko i p. Grażyna Siemiończyk. Postanowiono, że projekt autorstwa Zastępcy Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzeja Falkowskiego zostanie rekomendowany do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Rady. P. Falkowski postuluje w nim zlikwidowanie świadczenia z tytułu śmierci małżonka członka Izby, rozszerzenie uprawnionych do korzystania ze świadczenia z powodu śmierci członka Izby o spadkobierców, a także zmniejszenie samego świadczenia do 4000,- zł. W dniu posiedzenia Rady do jej członków swoje uwagi przesłała pocztą elektroniczną p. Małgorzata Micał, która ze względu na sprawy rodzinne nie mogła uczestniczyć w obradach. Po dyskusji niektóre propozycje zmian, które wyszły z inicjatywy obecnych na dzisiejszym posiedzeniu członków Rady poddano głosowaniom. W wyniku pierwszego z nich większością głosów postanowiono, że w przypadku zgonu członka Izby do korzystania ze świadczeń samopomocowych uprawnieni będą małżonek członka, a w przypadku jego braku kolejno dzieci i rodzice zmarłego członka (w dwóch ostatnich przypadkach kwota zapomogi będzie dzielona pomiędzy osobami uprawnionymi). W następnym głosowaniu z regulaminu usunięto możliwość otrzymania zapomogi z powodu śmierci małżonka członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (przeciwko głosowali: p. Lucyna Huryn, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś, p. Grażyna Siemiończyk i p. Grażyna Sykała). Kolejny blok głosowań dotyczył długości okresu, po którym zapomoga może być przyznana. Wzięto pod uwagę propozycje trzech, sześciu i dwunastu miesięcy. Ostatecznie większością głosów przyjęto drugą opcję. Na koniec poddano głosowaniu propozycje dotyczące wysokości świadczenia. P. Grażyna Siemiończyk zaproponowała pozostawienie 6000,- zł, natomiast Prezydium Rady zarekomendowało 4000,- zł. Większość członków Rady opowiedziało się za obniżeniem świadczenia (za opcją pozostania przy starej kwocie byli: p. Lucyna Huryn, p. Sławomir Klimko, p. Grażyna Siemiończyk i p. Grażyna Sykała). Na koniec, przy głosie wstrzymującym się p. Andrzeja Falkowskiego, podjęto uchwałę na 10/R/18 w sprawie zmiany Regulaminu działalności samopomocowej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 5

13 września 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Energetyków 9 w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli mniejszych izb okręgowych z udziałem Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa p. Zbigniewa Kledyńskiego, którego tematami były sprawy związane z  wprowadzeniem BIM i funduszu spójności. W spotkaniu wzięli udział Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk i członek Prezydium Rady Podlaskiej OIIB p. Mariusz Kłokowski, którzy zreferowali jego przebieg.

P. Krzysztof Ciuńczyk poinformował zebranych o możliwości organizacji szkolenia z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z warunków jest zgoda Komendanta Głównego. W tym celu należy wystosować pismo intencyjne. Jeżeli taka zostanie udzielona należałoby zasięgnąć u członków Izby opinii, jakie tematy powinny być poruszone.

Nawiązując do problematyki szkoleń p. Andrzej Falkowski zaproponował, by w przyszłym roku utworzyć w Podlaskiej OIIB zespół do spraw organizacji szkoleń.

13 września 2018 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Oddziału PZITB w Białymstoku w sprawie organizacji i dofinansowania XXV edycji konkursu „Na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo Uczelni Wyższych z Regionu Północno-‑Wschodniej Polski”. Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budwonictwa postanowili w wyniku głosowania przyznać na powyższe przedsięwzięcia kwotę 1000,- zł (przeciwko był p. Mariusz Kłokowski, a p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś i p. Agniszka Żero wstrzymali się od głosu).

Pokrótce zajęto się sprawami związanymi z budżetem POIIB. Jak podkreślił p. Krzysztof Ciuńczyk do końca roku zostanie spłacona pożyczka, której udzieliło Izbie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Białymstoku „INKOM” na sfinalizowanie spłaty ostatniej raty za zakupione lokale 103B i 103C przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przeznaczone na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dyrektor Biura Podlaskiej OIIB p. Elżbieta Żukowska przedstawiła członkom Rady POIIB decyzje nr 1/18 i 2/18 Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące p. Dariusza Wasilewskiego. W pierwszej z nich Sąd postanowił o zatarciu kary upomnienia orzeczonej decyzją nr 6/15 z dnia 2015 r., natomiast w drugiej o zatarciu kary upomnienia orzeczonej decyzją nr 7/15 z dnia 2 grudnia 2015 r.

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1102