Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 6/R/19 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 września 2019 r.

6 sierpnia 2020

Protokół nr 6/R/19

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 września 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/R/19 posiedzenia Rady POIIB z 25 czerwca 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 10/R/18 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 18 września 2018 r. zmieniającej Regulamin działalności samopomocowej, stanowiący załącznik do uchwały nr 3/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty budżetu na 2019 r.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

- omówienie sprawy aneksu do umowy dotyczącej wydawania Biuletynu Informacyjnego z wydawnictwem Skryba,

- omówienie propozycji zorganizowania „Dnia Dziecka” w  dniu 6 czerwca 2020 r.,

- omówienie pisma Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Urszuli Kallik z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uprawnień okręgowych komisji rewizyjnych,

- omówienie pisma V-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego
z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela POIIB do Komitetu Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego,

- omówienie kwestii II Regionalnego Forum Inżynierów Budownictwa,

- informacja o przekazaniu Radzie POIIB przez Przewodniczącego KK POIIB 111 sztuk decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 11 czerwca 2019 r.

6.  Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Mariusz Kłokowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei przyjęto Protokół nr 5/R/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. przy głosie wstrzymującym się p. Lucyny Huryn.

Ad. 3

Przedstawiono propozycję uchylenia uchwały nr 10/R/18 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 18 września 2018 r. zmieniającej Regulamin działalności samopomocowej, stanowiący załącznik do uchwały nr 3/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przypomniano, że związana jest ona z wnioskiem zjazdowym złożonym przez p. Karola Marka Jurkowskiego. Po dyskusji postanowiono, że z uwagi na dużą liczbę wniosków o wypłatę świadczenia złożonych w bieżącym roku, powrót do poprzedniej wersji Regulamin działalności samopomocowej nastąpi z dniem 1 stycznia 2020 r., żeby nie naruszyć struktury budżetu na 2019 r. Po chwili podjęto uchwałę nr 5/R/19 w tej sprawie przy głosie wstrzymującym się p. Małgorzaty Micał.

Ad. 4

Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk przedłożył zebranym propozycje do korekty budżetu POIIB na 2019 r. Niezbędna jest ona przede wszystkim z powodu przekroczeń w wydatkach związanych z działalnością samopomocową i delegacjami służbowymi. Po chwili jednogłośnie podjęto uchwałę nr 6/R/19 w powyższej sprawie.

 

Ad. 5

Przedstawiono propozycję uzupełnienia Załącznika Nr 3 do Porozumienia w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego POIA i POIIB z 3 lutego 2015 r. o dodatkowe warianty w przypadku mniejszej zawartości reklam. Jak twierdzą wydawcy, powyższa propozycja związana jest ze zwiększającymi się trudnościami w pozyskiwaniu reklamodawców. Po dyskusji postanowiono nie podejmować decyzji na dzisiejszym posiedzeniu. Zdecydowano także, aby przeprowadzić rozpoznanie rynku wydawniczego pod kątem zmiany wydawcy. Zajmie się tym powołany jednogłośnie Zespół do spraw Biuletynu Informacyjnego w składzie: p. Elżbieta Pyszlak, p. Robert Dryl i p. Agnieszka Żero.

Przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka zdecydowano, że zaplanowany na sobotę 6 czerwca 2020 r. „Dzień Dziecka” zostanie zorganizowany w Korona Park Klewinowo.

Zreferowano stanowisko Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej p. Urszuli Kallik z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uprawnień okręgowych komisji rewizyjnych. Wynika z niego, że podczas czynności kontrolnych komisja ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty izby dotyczące działalności statutowej, finansowej i gospodarczej.

Przedstawiono pismo V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela do Komitetu Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego. Rada POIIB nie zaproponowała kandydatury do powyższego gremium.

P. Wojciech Kamiński przedstawił członkom Prezydium Rady ramowy program Regionalnego Forum Inżynierskiego, które w maju przyszłego roku ma zostać zorganizowane przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W związku z tym, że Podlaska OIIB jako jedna z pięciu zaproszonych okręgowych izb wzięła udział w poprzedniej edycji spotkania, istnieje prawdopodobieństwo, że w stosunku do Izby powstanie oczekiwanie organizacji tej imprezy w przyszłości. Podczas dyskusji członkowie Rady zauważyli przede wszystkim, że budżet Podlaskiej OIIB nie byłby w stanie udźwignąć ciężaru organizacji tak dużego przedsięwzięcia. Po dyskusji w wyniku głosowania Rada zdecydowała przy głosach wstrzymujących się pań Małgorzaty Micał, Grażyny Siemiończyk i Agnieszki Żero, że POIIB nie będzie brała w nim udziału.

Z kolei przedstawiono pismo Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB o przekazaniu Radzie POIIB 111 sztuk decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 11 czerwca 2019 r.

 

Ad. 6

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski nawiązał do drugiej części wniosku zjazdowego p. Krystyny Lipińskiej, która dotyczyła zorganizowania przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa spotkania szkoleniowo-informacyjnego z udziałem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej. Podczas obrad zjazdu ustalono, że Rada powinna to zrobić po zapowiadanej przez rząd zmianie ustawy Prawo budowlane. Zebrani na dzisiejszym posiedzeniu postanowili wstrzymać się z organizacją spotkania do czasu uchwalenia ustawy.

Do Podlaskiej OIIB wpłynęło zaproszenie do udziału w X Międzynarodowych Zawodach Pływackich „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB, które odbędą się 19 października 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Zdecydowano, że członkom Izby koszty przejazdu pokryje Podlaska OIIB.

16 września 2019 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Oddziału PZITB w Białymstoku w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania XXV edycji konkursów „Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno-Wschodnim” oraz „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo”. Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budwonictwa postanowili jednogłośnie przyznać na powyższe przedsięwzięcia kwotę 1000,- zł.

Głos zabrał p. Andrzej Falkowski. Poinformował zebranych, że 9 lipca 2019 r. minister finansów, inwestycji i rozwoju p. Jerzy Kwieciński spotkał się z przedstawicielami PIIB i IARP w celu przekazania informacji na temat prac nad ustawami o zawodach architekta i inżyniera budownictwa. P. Kwieciński zadeklarował, że jego celem jest dialog w tej sprawie i osiągnięcie porozumienia między izbami. Po spotkaniu przedstawiciele obu izb zadeklarowali chęć rozmowy w sprawie stworzenia nowych przepisów.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1071