Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarządzenie nr 25/P/16 Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 25/P/16

Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

gotówki w kasie

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 10 ust. 1  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.) oraz § 6 ust. 2 Zasad prowadzenia rachunkowości w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (stanowiących załącznik do uchwały nr 62/R/05 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Zasad prowadzenia rachunkowości), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie inwentaryzacji gotówki w kasie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w składzie:

1) Krzysztof Ciuńczyk – Przewodniczący,

2) Kinga Piasecka – Członek,

3) Łukasz Usakiewicz – Członek.

§ 2

  1. Komisja Inwentaryzacyjna, o której mowa w § 1, przeprowadzi inwentaryzację gotówki w kasie w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.
  2. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić według stanu faktycznego na dzień 30 grudnia 2016 r.

§ 3

  1. Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

1)  przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2) sporządzenia sprawozdania z inwentaryzacji,

3) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do księgowej w terminie 7 dni od zakończeniu spisu.

  1. Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:884