Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 5/PR/15 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 czerwca 2015 r.

7 sierpnia 2020

Protokół nr 5/PR/15

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2 czerwca 2015 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 28 kwietnia 2015 r.
  2. Omówienie zgłoszenia w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka Podlaskiej OIIB, zaopiniowanego przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Wniosek pani Zenobii Daniluk o zapomogę losową.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 4/PR/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

 Ad. 2

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członka POIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 28 maja 2015 r. Wniosek dotyczący kwestii obowiązku przynależności do Izby osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi na stanowisku majstra lub kierownika budowy w specjalności elektrycznej, pracujących w charakterze wykonawcy złożył p. Sławomir Sakowski. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowanym przez p. Falkowskiego problemem jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia sprawy.

 Ad. 3

Po chwili przedstawiono pismo Polskiej IIB z ponowną prośbą o udzielenie zapomogi p. Zenobii Daniluk z powodu śmierci jej małżonka p. Anatola Daniluka (członka Izby) w dniu 27 lutego 2015 r. Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Radę POIIB. Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2015 r. Rada postanowiła nie przyznać świadczenia ponieważ Regulamin działalności samopomocowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przewiduje jego wypłacenie jedynie w przypadku, gdy członek miał opłacone bieżące składki czlonkowskie, a składki p. Daniluka były opłacone do 31 stycznia 2015 r. Po dyskusji i głosowaniu zdecydowano rekomendować Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podtrzymanie stanowiska z ostatniego posiedzenia (p. Waldemar Jasielczuk i  p. Wojciech Kamiński wstrzymali się od głosu, p. Grażyna Siemiończyk była przeciw).

Ad. 4

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk przedstawił członkom Prezydium Rady problematykę związaną z kłopotami wydawcy Biuletynu Informacyjnego z pozyskiwaniem reklamodawców do pisma. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie nakładu czasopisma, aby pozyskać nowych odbiorców w ramach prenumeraty do wybranych instytucji. Sprawa zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady POIIB.

Ad. 5

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

 

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:952