Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 9/PR/16 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r.

7 sierpnia 2020

Protokół nr 9/PR/16

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 6 grudnia 2016 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 20 października 2016 r.
  2. Wniosek Jana Sakowicza o udzielenie zapomogi.
  3. Omówienie propozycji korekty budżetu.
  4. Omówienie propozycji prowizorium budżetowego na 2017 r.
  5. Omówienie bieżących spraw Izby (w tym m.in. ustalenie harmonogramu posiedzeń Prezydium Rady i Rady Podlaskiej OIIB w 2017 r.).
  6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Wojciech Borzuchowski, p, Lucyna Huryn i p. Grażyna Sykała usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 8/PR/16 z dnia 20 października 2016 r.

Ad. 2

Rozpatrzono wniosek p. Jana Sakowicza o udzielenie zapomogi w wysokości     3000,-zł. Wnioskodawca uzasadnił swoją prośbę opieką nad chorą na depresję żoną i wynikającą z tego złą sytuacją materialną. W załączeniu przedstawił stosowne dokumenty. Po dyskusji, w wyniku głosowania Prezydium Rady Podlaskiej OIIB postanowiło odmówić p. Sakowiczowi udzielenia zapomogi (przeciwnego zdania była p. Grażyna Siemiończyk). Jednym z argumentów przeciw przekazaniu wnioskowanych środków był fakt przyznania przez Radę POIIB p. Janowi Sakowiczowi zapomogi w wysokości 2000,- zł w dniu 10 maja 2016 r.

Ad. 3

Z kolei Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk omówił propozycje korekty budżetu. Po zapoznaniu się ze szczegółami dokumentu Prezydium Rady Podlaskiej OIIB przyjęło zaproponowane założenia i jednogłośnie zdecydowało się rekomendować przyszłoroczny budżet Radzie POIIB.

Ad. 4

Następnie p. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił propozycję prowizorium budżetowego na 2017 r. Zwrócił uwagę, że budżet został przemyślany pod kątem możliwości zakupu lokalu na potrzeby biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na I piętrze budynku przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Skarbnika Rady dokumentem i wniesieniu poprawek, obecni na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Prezydium Rady jednogłośnie zdecydowali się rekomendować propozycję budżetu Radzie Podlaskiej OIIB.

Ad. 5

Zajęto się ustaleniem harmonogramu posiedzeń Rady i Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2017 r. Rada Podlaskiej OIIB zbierze się w dniach: 14 lutego, 25 kwietnia, 27 czerwca, 26 września i 15 grudnia 2017 r., natomiast posiedzenia Prezydium Rady POIIB zaplanowano na: 7 lutego, 14 marca, 4 kwietnia, 14 czerwca, 4 lipca, 19 września, 17 października oraz 5 grudnia 2017 r. Poinformowano ponadto, że Zjazd Krajowy odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2017 r. W związku z tym, że w 2018 r. odbędzie się XVII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdawczo-wyborczy, ustalono terminy zebrań obwodowych, na których zostaną wybrani delegaci okręgowi kadencji 2018-2022. Zebrania w okręgu białostockim zostały zaplanowane na soboty 9 grudnia 2017 r., 20 stycznia 2018 r. oraz 27 stycznia 2018 r. (po dwa każdego dnia). Wybory w okręgach łomżyńskim i suwalskim odbędą się 16 grudnia 2017 r. Ponadto zarezerwowano terminy na izbowy Dzień Dziecka (3 czerwca 2017 r.), spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków POIIB (2 września 2017 r.) oraz spotkanie z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej (5-7 czerwca 2017 r.).

Następnie zajęto się pismem Przewodniczącego Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego PDOIA RP i POIIB p. Ryszarda Dobrowolskiego z dnia 21 listopada 2016 r. Autor zwraca się z prośbą o akceptację propozycji harmonogramu dotyczącego przygotowania materiałów sponsorowanych do publikacji w piśmie. Po zapoznaniu się z powyższym dokumentem Prezydium Rady zaakceptowało rozwiązania nakreślone przez p. Dobrowolskiego.

Z kolei postanowiono, że żaden z członków Prezydium Rady nie będzie obecny na branżowym spotkaniu opłatkowym w Łomży w dniu 13 grudnia 2017 r.

Z zaproszenia na podobne spotkanie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, które odbędzie się dzień później w Białymstoku skorzysta Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Waldemar Jasielczuk.

Przedstawiono skierowane do Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB zaproszenie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady FSNT NOT, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Technika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Pan Kamiński nie weźmie w nim udziału.

Także na 15 grudnia 2016 r. zostało skierowane do Izby zaproszenie na spotkanie opłatkowe Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Postanowiono, że nie weźmie w nim udziału żaden przedstawiciel POIIB.

6 grudnia 2016 r. wpłynęło pismo Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Białymstoku zawierające zaproszenie na doroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Domu Technika w Białymstoku. P. Wojciech Kamiński zdecydował się wziąć w nim udział.

Po chwili przedstawiono maila z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z przypomnieniem o możliwości zgłaszania kandydatur na Osobowość Roku 2016 oraz do Kapituły Konkursu.

Dyrektor Biura Podlaskiej OIIB p. Elżbieta Żukowska przypomniała, że termin składania wniosków w sprawie możliwości nadania państwowych orderów i odznaczeń członkom Izby wskazany w piśmie Przewodniczącego Krajowej Rady PIIB p. Andrzeja Rocha Dobruckiego upłynął 30 listopada 2016 r. Podlaska OIIB nie wystosowała żadnego wniosku.

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:981