Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 3/PR/18 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 marca 2018 r.

7 sierpnia 2020

Protokół nr 3/PR/18

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 marca 2018 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 23 lutego 2018 r.
  2. Omówienie zgłoszenia w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka Podlaskiej OIIB, zaopiniowanego przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Wniosek Tadeusza Arnolda o zapomogę.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Wojciech Borzuchowski i Waldemar Jasielczuk usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby w porządku obrad dodać jako punkt 2. omówienie organizacji izbowego Dnia Dziecka. Członkowie Prezydium Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą. Z kolei przyjęto Protokół nr 2/PR/18 z dnia 23 lutego 2018 r. przy głosie wstrzymującym się p. Lucyny Huryn.

Ad. 2

Zajęto się omówieniem spraw organizacyjnych związanych z zaplanowanym na 2 czerwca 2018 r. izbowym Dniem Dziecka w Folwarku Nadawki. Pracownik biura Podlaskiej OIIB p. Marta Dzienisowicz omówiła proponowane oferty. Po zapoznaniu się z nimi postanowiono, że Izba skorzysta z usług Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja „Magik” (wybrano przedstawienie „Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska”), Kina sferycznego i Misji robotyka. Ponadto ustalono, że w imprezie będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 500 osób. Po chwili Prezydium Rady spośród dwóch opcji cateringowych wybrało ofertę opiewającą na kwotę 37,- zł brutto dla dorosłych (dla dzieci - 34,- zł).

Ad. 3

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesu zawodowego członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zaopiniowanego przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 5 marca 2018 r. Wniosek dotyczący pobierania opłat przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za uzgodnienie dokumentacji złożył p. Wojciech Kamiński. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą i dyskusji jednogłośnie zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

Ad. 4

Z kolei przeanalizowano wniosek p. Tadeusza Arnolda o udzielenie zapomogi losowej w wysokości 2000,- zł z powodu zadłużenia czynszowego i w opłatach za energię elektryczną spowodowanych zmianą pracy i kłopotami zdrowotnymi. Na posiedzeniu Prezydium Rady w dniu 6 lutego 2018 r. postanowiono, że w celu podjęcia ostatecznej decyzji w powyższej sprawie należy zwrócić się do p. Arnolda o uzupełnienie wniosku o PIT jego i małżonki za rok 2017 oraz informację, w jakim wieku są uczące się dzieci. Wnioskodawca zastosował się do wezwania i przedłożył wymagane dokumenty. Po zapoznaniu się z nimi, w wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania członkowie Prezydium Rady stwierdzili, że nie ma dostatecznych podstaw do przyznania zapomogi (za jej przyznaniem glosowały panie Grażyna Siemiończyk i Grażyna Sykała, p. Wojciech Kamiński wstrzymał się od głosu, a p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Lucyna Huryn i p. Andrzej Falkowski byli przeciw). Przeważył pogląd przedstawiony przez Skarbnika Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka, który stwierdził, że uzasadnienie podane we wniosku nie mieści się w definicji „zdarzenia losowego”. Ostatecznie, po zaczerpnięciu opinii Prezydium, Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński postanowił odmówić udzielenia zapomogi p. Arnoldowi.

Ad. 5

Na koniec zajęto się przygotowaniami do XVII Zjazdu Podlaskiej OIIB, który odbędzie się w sobotę 21 kwietnia 2018 r. Omówiono kwestię kandydatów do poszczególnych komisji zjazdowych (uprzedzając możliwość wystąpienia sytuacji braku kandydatur z sali).

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 
 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:992