Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 6/PR/18 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 lipca 2018 r.

7 sierpnia 2020

Protokół nr 6/PR/18

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 3 lipca 2018 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 11 czerwca 2018 r.
  2. Omówienie bieżących spraw Izby.
  3. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Andrzej Falkowski i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby w porządku obrad dodać jako punkt 2. omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB. Członkowie Prezydium Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą. Z kolei przyjęto Protokół nr 5/PR/18 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Ad. 2

Omówiono zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2018 r.

Pierwszy wniosek dotyczący postanowienia Starosty Grajewskiego o konieczności sporządzenia projektu rozbiórki na oryginalnej i aktualnej kopii mapy zasadniczej złożył p. Tomasz Niedźwiecki. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Mariusza Kłokowskiego sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu.

Drugi wniosek autorstwa p. Krzysztofa Ciuńczyka dotyczył treści warunków przyłączenia się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wydawanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną sprawą zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Ad. 3

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie obrad wybrano nowe władze PIIB na kadencję 2018-2022. Nowym Prezesem Krajowej Rady został p. Zbigniew Kledyński, który uzyskał 107 głosów. Jego kontrkandydata - Mieczysława Grodzkiego - poparło 86 delegatów. Wybrano także członków poszczególnych organów PIIB, pośród których znaleźli się przedstawiciele Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: członkami Krajowej Rady zostali p. Wojciech Kamiński i p. Gilbert Okulicz-Kozaryn, w pracach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego brał będzie udział p. Ryszard Feliks Kruszewski, a w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wszedł p. Krzysztof Ciuńczyk.

Zajęto się omówieniem problemu zaciągnięcia pożyczki od Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Białymstoku „INKOM” w wysokości 200.000 zł na sfinalizowanie spłaty ostatniej raty za zakupione lokale 103B i 103C przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku, przeznaczone na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ustalono, że w przypadku wzięcia pożyczki, terminem jej spłaty będzie 31 grudnia 2018 r.

P. Grażyna Sykała poinformowała zebranych o możliwości zorganizowania wycieczki technicznej do Wrocławia ze zwiedzaniem wieżowca Sky Tower. Zwróciła się z pytaniem, czy ma zająć się tym tematem.

Głos zabrał p. Wojciech Kamiński, który poinformował zebranych o imprezach izbowych, których chęć organizacji zgłaszali inni członkowie Podlaskiej OIIB. W tym roku Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa będzie organizatorem wspólnego szkolenia Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Sądów Dyscyplinarnych czterech okręgowych izb. Ponadto p. Gilbert Okulicz-Kozaryn chciałby zorganizować spotkanie z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz powiatowych inspektorów. Z kolei w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży planowana jest konferencja związana z Dniem Budowlanych, o czym informował p. Jerzy Bukowski.

Powrócono do sprawy wycieczki technicznej, o której mówiła p. Grażyna Sykała. Postanowiono, że p. Sykała zajmie się jej organizacją.

Z kolei pokrótce omówiono problematykę organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która odbędzie się 1 września 2018 r. w Bobrowej Dolinie koło Białegostoku. W wyniku dyskusji postanowiono, że członkowie Izby zainteresowani uczestnictwem będą musieli uiścić opłatę w wysokości 80,- zł, a osoby towarzyszące poniosą koszt 100,- zł.

Dyrektor Biura Podlaskiej OIIB p. Elżbieta Żukowska poinformowała zebranych, że w ostatnich dniach pojawiło się zainteresowanie lokalem 402 przy ul. Legionowej 28 ze strony firmy zamierzającej prowadzić działalność związaną ze sprzedażą internetową i docelowo mającej zatrudniać około 30 osób. Podczas zwiedzania lokalu potencjalni najemcy zwrócili uwagę na powierzchnię holu, która z ich punktu widzenia pozostałaby bezużyteczna. Zwrócili się tym samym z pytaniem o możliwość dokonania przesunięcia niektórych ścian działowych w celu powiększenia powierzchni użytkowej. Prezydium Rady po dyskusji stwierdziło, że dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez najemcę remontu i zwolnienie go z opłaty w wysokości 3-miesięcznego czynszu.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1011