Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 7/PR/18 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 września 2018 r.

7 sierpnia 2020

Protokół nr 7/PR/18

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 września 2018 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 3 lipca 2018 r.
  2. Rozpatrzenie wniosku Ignacego Sulewskiego o anulowanie zaległości w opłaceniu składek członkowskich.
  3. Omówienie bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Lucyna Huryn, p. Mariusz Kłokowski i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 6/PR/18 z dnia 3 lipca 2018 r. przy głosie wstrzymującym się p. Andrzeja Falkowskiego.

Ad. 2

Zajęto się rozpatrzeniem wniosku p. Ignacego Sulewskiego o anulowanie zaległości w opłaceniu składek członkowskich. P. Sulewski został skreślony z listy członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Uregulowanie zaległości jest jednym z warunków ponownego wpisu na listę członków, o który wnioskodawca się ubiega. Powyższy warunek wynika bezpośrednio z Regulaminu postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, który został przyjęty uchwałą nr 15/R/05 Krajowej Rady PIIB z dnia 25 maja 2005 r. Po przeanalizowaniu sprawy Prezydium Rady Podlaskiej OIIB postanowiło odrzucić prośbę p. Ignacego Sulewskiego.

Ad. 3

Głos zabrał Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński. Poinformował zebranych, że 5 września 2018 r. podczas obrad Krajowej Rady PIIB powołano szereg komisji i zespołów, w których pracować będą przedstawiciele Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym Komisji Prawno-Regulaminowej został p. Andrzej Falkowski, a w jej skład wszedł także p. Mariusz Burakowski. Komisją ds. etyki kierować będzie p. Gilbert Okulicz-Kozaryn, natomiast do Komisji Wnioskowej została wybrana p. Lucyna Huryn, do Komisji ds. Współpracy z Samorządami Zawodowymi p. Małgorzata Micał, do Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego p. Grażyna Sykała, a do Komisji ds. Komunikacji Społecznej wszedł p. Jerzy Bukowski. Ponadto p. Mariusz Kłokowski będzie reprezentował Podlaską OIIB w Zespole ds. BIM.

Zajęto się problematyką Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas dyskusji Prezydium Rady wzięło pod uwagę propozycje zmian w dokumencie, które przesłali drogą elektroniczną członkowie Rady: p. Andrzej Falkowski, p. Sławomir Klimko i p. Grażyna Siemiończyk. Postanowiono, że projekt autorstwa Zastępcy Przewodniczącego Rady POIIB p. Andrzeja Falkowskiego zostanie rekomendowany do przyjęcia na następnym posiedzeniu Rady. P. Falkowski postuluje w nim zlikwidowanie świadczenia z tytułu śmierci małżonka członka Izby, rozszerzenie uprawnionych do korzystania ze świadczenia z powodu śmierci członka Izby o spadkobierców, a także zmniejszenie samego świadczenia do 4000,- zł.

13 września 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Energetyków 9 w Szczecinie odbędzie się spotkanie przedstawicieli mniejszych izb okręgowych z udziałem Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa p. Zbigniewa Kledyńskiego, którego tematami będą sprawy związane z  wprowadzeniem BIM i funduszu spójności. W spotkaniu wezmą udział Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk i członek Prezydium Rady Podlaskiej OIIB p. Mariusz Kłokowski.

12 października 2018 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku odbędzie się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 70-lecia działalności Oddziału SITK RP w Białymstoku. Zarząd oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Komunikacji RP w Białymstoku zwrócił się do Podlaskiej OIIB o objęcie imprezy patronatem medialnym. Po chwili postanowiono, że Biuletyn Informacyjny POIIB będzie pełnić powyższą rolę w przedsięwzięciu.

Członek Komisji Kwalifikacyjnej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa p. Wojciech Sadowski wyszedł z inicjatywą wystawienia drużyny Podlaskiej OIIB podczas XVIII Biegu Niepodległości. Prezydium Rady postanowiło, że Izba pokryje połowę wpisowego dla pierwszych dziesięciu członków zgłoszonych i zapisanych do drużyny.

W związku z tym, że wkrótce odbędą się także zawody pływackie w Ostrowi Mazowieckiej, Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska wystąpiła z inicjatywą zakupu reprezentacyjnych koszulek technicznych dla członków podlaskiego samorządu zawodowego występujących w zawodach mistrzowskich. Prezydium Rady postanowiło, że po zapoznaniu się ze zgromadzonymi ofertami Izba dokona zakupu 50-100 takich koszulek.

P. Krzysztof Ciuńczyk poinformował zebranych o możliwości organizacji szkolenia z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z warunków jest zgoda Komendanta Głównego. Jeżeli taka zostanie udzielona należałoby zasięgnąć u członków Izby opinii, jakie tematy powinny być poruszone.

Zajęto się tematem sprzedaży lokalu 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk stwierdził, że biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku nieruchomości należałoby rozważyć obniżenie ceny za pomieszczenie. Postanowiono poruszyć ten temat na przyszłym posiedzeniu Rady.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1011