Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 16/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

11 sierpnia 2020

Uchwała nr 16/R/17

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), po zapoznaniu się z:

  • uchwałą Nr 10/KR/2017 Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 12 września 2017 r. dotyczącej realizacji budżetu POIIB w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r.,
  • uchwałą Nr 11/KR/2017 Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 12 września 2017 r. dotyczącej kosztów działalności, prawidłowości naliczania opłat i sprawdzania kosztów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prawidłowości powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sesji wiosennej 2017 r. egzaminów na uprawnienia budowlane,

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

 §1

Odnośnie wniosku pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej 12 września 2017 r., dotyczącej realizacji budżetu Podlaskiej OIIB w okresie 01.01. – 30.06.2017 r., przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 10/KR/2017 z 26 września 2017 r., zawartego w § 2 ww. uchwały, o treści „Komisja Rewizyjna Podlaskiej OIIB stwierdza na podstawie kontroli, że budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. został zrealizowany prawidłowo i na dzień kontroli nie występuje zagrożenie jego realizacji.” – przyjąć do wiadomości.

§2

Odnośnie czterech wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej 12 września 2017 r., dotyczącej kosztów działalności, prawidłowości naliczania opłat i sprawdzania kosztów Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB oraz prawidłowości powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sesji wiosennej 2017 r. egzaminów na uprawnienia budowlane, przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 11/KR/2017 z 26 września 2017 r.:

  1. pierwszy wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 1 ww. uchwały, o treści „Rozliczenia finansowe kosztów przeprowadzenia kwalifikacji i egzaminu sesji wiosennej OKK POIIB są prowadzone prawidłowo;” – przyjąć do wiadomości;
  2. drugi wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 2 ww. uchwały, o treści „W Zespołach egzaminacyjnych brały udział 3 osoby z Organów POIIB: 2 z Rady POIIB oraz 1 osoba – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej POIIB. Przewodniczący KK POIIB poinformował, że osoby te są wpisane na listę egzaminatorów i spełniają wymogi przepisów odnośnie wykształcenia i zakresu uprawnień budowlanych;” – przyjąć do wiadomości;
  3. trzeci wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 3 ww. uchwały, o treści „W skład zespołów egzaminacyjnych w POIIB nie wchodzą:
    - Dyrektor Biura POIIB
    - Pracownicy Biura POIIB (w tym Prawnicy);

– przyjąć do wiadomości;

  1. czwarty wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 4 ww. uchwały, o treści „Na podstawie otrzymanych dokumentów oraz wyjaśnień Przewodniczącego KK POIIB i pracowników Biura POIIB nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Komisji Kwalifikacyjnej POIIB.” – przyjąć do wiadomości.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:987