Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 9/R/18 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

11 sierpnia 2020

Uchwała nr 9/R/18

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), po zapoznaniu się z:

- uchwałą Nr 18/KR/2018 Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- uchwałą Nr 19/KR/2018 Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli zastosowania procedur związanych z remontem lokalu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa położonego przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku, lok. 103B i 103C przeprowadzonym w 2018 r.,

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

Odnośnie trzech wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej 19 czerwca 2018 r., dotyczącej zakupu lokali 103B i 103C z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB, przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 18/KR/2018 z 3 lipca 2018 r.:

1) pierwszy wniosek pokontrolny, zawarty w § 1 tiret pierwsze ww. uchwały, o treści „uchwały Rady Podlaskiej OIIB związane z zakupem ww. lokalu zostały sporządzone w sposób prawidłowy oraz posiadają wymagane podpisy upoważnionych do tego osób,” – przyjąć do wiadomości;

2) drugi wniosek pokontrolny, zawarty w § 1 tiret drugie ww. uchwały, o treści „faktury opisano w sposób zrozumiały i prawidłowo, przelewy posiadają wymagane podpisy i znajdują swoje odzwierciedlenie w pozostałej dokumentacji finansowo-księgowej związanej z przedmiotowym zakupem,” – przyjąć do wiadomości;

3) trzeci wniosek pokontrolny, zawarty w § 1 tiret trzecie ww. uchwały, o treści „pozostałe dokumenty: akt notarialny, świadectwo charakterystyki energetycznej, zawiadomienia o wpisie do ksiąg wieczystych części budynku sporządzone zostały przez upoważnione podmioty ponoszące odpowiedzialność za prawidłowość merytoryczną i formalną tych dokumentów.” – przyjąć do wiadomości.

§ 2

Odnośnie czterech wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej 19 czerwca 2018 r., dotyczącej procesu wyboru wykonawcy i rozliczenia finansowego robót remontowych zrealizowanych w lokalach 103B i 103C Podlaskiej OIIB w okresie luty – kwiecień 2018 r., przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 19/KR/2018 z 3 lipca 2018 r.:

1) pierwszy wniosek pokontrolny, zawarty w § 1 tiret pierwsze ww. uchwały, o treści „Komisja Rewizyjna Podlaskiej OIIB po zapoznaniu się z dokumentami związanymi z przeprowadzeniem remontu lokalu 103B i 103C Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa, położonego przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku, nie stwierdziła nieprawidłowości” – przyjąć do wiadomości;

2) drugi wniosek pokontrolny, zawarty w § 1 tiret drugie ww. uchwały, o treści „wybór wykonawcy robót remontowych w lokalach 103B i 103C został wykonany zgodnie z regulaminem wykonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej OIIB” – przyjąć do wiadomości;

3) trzeci wniosek pokontrolny, zawarty w § 1 tiret trzecie ww. uchwały, o treści „wykonane roboty zostały odebrane protokolarnie przez Komisję odbiorową złożoną przez przedstawicieli Podlaskiej OIIB” – przyjąć do wiadomości;

4) czwarty wniosek pokontrolny, zawarty w § 1 tiret czwarte ww. uchwały, o treści „wszystkie faktury i rachunki zostały opisane prawidłowo, kwota końcowa z faktur częściowych jest zgodna z kwotą zawartą w umowie.” – przyjąć do wiadomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1022