Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 10/R/18 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samopomocowej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęci

11 sierpnia 2020

Uchwała nr 10/R/18

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu działalności samopomocowej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności samopomocowej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 8 pkt 12 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) postanawia się, co następuje:

§1

W Regulaminie działalności samopomocowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 3/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) w przypadku zgonu członka Izby małżonek zmarłego członka Podlaskiej OIIB, a w przypadku jego braku w kolejności

 • dzieci zmarłego członka,
 • rodzice zmarłego członka.”;
 • w § 6 pkt 1 skreśla się słowa „lub śmierci małżonka członka Izby”;
 • w tytule rozdziału 4 skreśla się słowa „lub śmierci małżonka członka Izby”;
 • w § 7:
 1. 1 otrzymuje brzmienie:

Warunkiem przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci członka Izby jest ważność zaświadczenia o przynależności do Podlaskiej OIIB w momencie śmierci.”,

 1. 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość zapomóg określa załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku kilku osób upoważnionych do zapomogi jej wysokość jest dzielona i przyznawana proporcjonalnie do ilości osób uprawnionych.”,

 1. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) wniosku osoby uprawnionej, złożonego nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zgonu członka Izby,”,

 1. 5 skreśla się;
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymuje brzmienie:

 

Wysokości zapomóg przyznawanych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w ramach działalności samopomocowej:

 1. Tabela zapomóg z powodu śmierci członka Izby

Zdarzenie

Wysokość bezzwrotnej zapomogi

Śmierć członka Izby

4.000,00 zł

 1. Tabela zapomóg losowych

Miesięczny dochód na członka rodziny (brutto)

Wysokość bezzwrotnej zapomogi losowej

Do 1.300 zł/osobę

2.000,00 zł

1.301 – 1.500 zł/osobę

1.500,00 zł

1.501 – 1.800 zł/osobę

1.000,00 zł

1.801 – 2.500 zł/osobę

500,00 zł

 • Załącznik nr 2 do Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymuje brzmienie:

……………………………., dnia ................................... r.

WNIOSEK

o udzielenie zapomogi

 

.................................................................................

Nazwisko i imię wnioskodawcy

(podstawa uprawnienia do świadczenia

– członek POIIB / małżonek / dziecko / rodzic członka Izby)

 

.................................................................................

Adres zamieszkania

 

.................................................................................

PESEL

 

.................................................................................

Nr dowodu osobistego

 

.................................................................................

Nr konta bankowego

 

.................................................................................

Urząd skarbowy

 

.................................................................................

Inne osoby upoważnione

 

 

Do:

 

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

ul. Legionowa 28, lok. 103B

15-281 Białystok

 

 

 

 1. Proszę o udzielenie zapomogi (proszę uzupełnić tabelę i postawić znak „X” w kolumnie 1):

 

-

Wysokość zapomogi

Tytuł zapomogi

Imię i nazwisko osoby zmarłej lub

miesięczny dochód na każdego członka rodziny ( brutto)

1

2

3

4

£

4.000 zł

śmierć członka POIIB

 

 

……………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko członka POIIB

£

2.000 zł

zdarzenie losowe

Do 1.300 zł/osobę

£

1.500 zł

1.301 – 1.500 zł/osobę

£

1.000 zł

1.501 – 1.800 zł/osobę

£

500 zł

1.801 – 2.500 zł/osobę

 1. Uzasadnienie:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

..........................................................................................................................................................................…

..........................................................................................................................................................................…

 1. W załączeniu przedkładam:

Wymagane załączniki do zapomogi z tytułu śmierci (proszę postawić znak: „X”):

£  akt zgonu,

£       dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),

Wymagane załączniki do zapomogi z tytułu zdarzeń losowych (proszę postawić znak: „X”):

£ dokumenty uprawdopodobniające wystąpienie zdarzenia losowego,

£       dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),

£ dokumenty określające łączne dochody członka POIIB i jego małżonka oraz dzieci pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

£ Wyrażam zgodę na przechowywanie kopii mojego dowodu osobistego w aktach POIIB

 

Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym nie korzystałam(em) / korzystałam(em)* z zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).

Wysokość otrzymanych przez mnie w bieżącym roku kalendarzowym zapomóg wynosi ........................... (słownie ...........................................................................................) złotych*.

 

..........................................................

podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

Dane wnioskodawcy zostały zweryfikowane przez pracownika Izby .............................................................................. na podstawie okazanego dowodu osobistego.

 

..........................................................

data i podpis pracownika POIIB

 

 1. Decyzja Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB:

..........................................................................................................................................................................…

..........................................................................................................................................................................…

..........................................................................................................................................................................…

 

 

..........................................................

data i podpis Przewodniczącego Rady POIIB

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia podjęcia uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:987