Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 3/PR/21 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2021 r.

1 października 2021

Protokół nr 3/PR/21

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/PR/21 z posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 9 marca  2021 r.
 3. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie wniosków złożonych na XX Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywającym się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.
 4. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie przyjęcia regulaminu samopomocy POIIB.
 5. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego dla członków POIIB.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  1. kwestii lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402, m.in. odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zakupu obligacji skarbowych,
  2. informacja o podpisaniu w dniu 17 marca 2021 r. załącznika nr 2 do umowy na wykonywanie kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” z Wykonawcą „Skryba” Sp. j. w zakresie płatności 30% ceny papierowej za egzemplarze w wersji pdf dostarczane członkom na skrzynkę elektroniczną, którzy zrezygnowali z papierowej wersji kwartalnika,
  3. pisma z podziękowaniami od Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2021 r. dr n. med. Henryka Grzesiaka,
  4. kwestii przesunięcia terminu posiedzenia Prezydium POIIB z dnia 8 czerwca na 15 czerwca z uwagi na przesuniętą XXXVII sesję egzaminacyjną (8 czerwca egzaminy ustne)
 8. Sprawy wniesione.

 

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1
Po chwili członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2
Z kolei przyjęto Protokół nr 2/PR/21 z dnia 9 marca 2021 r. przy głosie wstrzymującym się p. Lucyny Huryn.

Ad. 3
Zajęto się kwestią czterech wniosków złożonych na XX Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwszy wniosek, dotyczący korzystania z odszkodowania w wypadku wystąpienia błędów projektowych i wykonawczych złożyła p. Danuta Piszczatowska. Wniosek nr 2 zgłosił p. Wojciech Konrad Wojtanis. Autor zaproponował rozszerzyć zapis § 9 ust. 4 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wprowadzając zasadę kadencyjności dla wszystkich osób pełniących funkcje w organach krajowych i okręgowych do dwóch kolejnych kadencji. Trzeci wniosek zawierający propozycję wykorzystania środków finansowych ze sprzedaży lokalu nr 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku złożyła p. Małgorzata Micał na podnoszenie kwalifikacji członków Podlaskiej OIIB poprzez refundację lub dofinansowanie m.in. szkoleń, kursów, studiów uzupełniających. Z kolei wniosek nr 4 p. Wojciecha Juliana Bołbota dotyczył organizacji szkoleń izbowych w postaci webinariów. Wszystkie wnioski zostaną przedyskutowane na najbliższym posiedzeniu Rady POIIB. P. Andrzej Falkowski zaproponował, aby wniosek p. Wojciecha Konrada Wojtanisa skierować do rozpatrzenia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z negatywną rekomendacją Rady Podlaskiej OIIB. Po dyskusji postanowiono przedłożyć Radzie odpowiedni projekt uchwały Rady POIIB w powyższej sprawie.

Ad. 4
Zajęto się projektem uchwały Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia regulaminu samopomocy POIIB, który postanowiono przedłożyć Radzie na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 5
Z kolei omówiono projekt uchwały Rady Podlaskiej OIIB w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego dla członków POIIB. Zostanie od poddany pod głosowanie na posiedzeniu Rady w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Ad. 6
Następnie podjęto kwestię projektu uchwały Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydium Rady wysunęło kandydatury p. Krzysztofa Falkowskiego, p. Waldemara Jasielczuka, p. Tadeusza Andrzeja Maciaka i p. Elżbiety Pyszlak, które będą rekomendowane Radzie do udziału w tym gremium. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego POIIB p. Gilbert Okulicz-Kozaryn zaproponował, by do składu dołączyć osoby z okręgów łomżyńskiego i suwalskiego.

Ad. 7
Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

W kwestii lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przedstawiono pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2021 r., z którego wynika, że nie ma możliwości zakupu przez Izbę obligacji skarbowych na rynku pierwotnym.

17 marca 2021 r. podpisano załącznik nr 2 do umowy na wykonywanie kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” z Wykonawcą „Skryba” Sp. j. w zakresie płatności 30% ceny papierowej za egzemplarze w wersji pdf dostarczane na skrzynkę elektroniczną członkom, którzy zrezygnowali z papierowej wersji kwartalnika.

Przedstawiono pismo z 7 kwietnia 2021 r. z podziękowaniami od Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku dr n. med. Henryka Grzesiaka w odpowiedzi na pismo POIIB z uznaniem pracy medyków w pandemii Covid-19.

Postanowiono, że następne posiedzenie Prezydium POIIB z uwagi na XXXVII sesję egzaminacyjną zostanie przesunięte z 8 czerwca na 15 czerwca 2021 r.

Ad. 8
Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk poinformował o wideokonferencji w sprawie Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”. Wkrótce zostaną zaproponowane terminy szkoleń dla członków zespołów organizacyjnych.

Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk poinformował, że na granicy  przekroczenia jest pozycja w budżecie - wypłaty z tytułu zapomóg. W związku z tym może być wymagana korekta. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Rada POIIB.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:593