Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 3/R/21 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2021 r.

1 października 2021

Protokół nr 3/R/21
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/R/21 posiedzenia Rady POIIB z 16 marca 2021 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych na XX Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie wniosków złożonych na XX Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywającym się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.
 4. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie przyjęcia regulaminu samopomocy POIIB.
 5. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego dla członków POIIB.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  a. kwestii lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402, m.in. odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zakupu obligacji skarbowych,
  b. informacja o podpisaniu w dniu 17 marca 2021 r. załącznika nr 2 do umowy na wykonywanie kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” z Wykonawcą „Skryba” Sp. j. w zakresie płatności 30% ceny papierowej za egzemplarze w wersji pdf dostarczane członkom na skrzynkę elektroniczną, którzy zrezygnowali z papierowej wersji kwartalnika,
  c. kwestii realizacji budżetu w zakresie kosztów działalności samopomocowej (ilość wypłat z tytułu zapomogi),
  d.pisma z podziękowaniami od Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2021 r. dr n. med. Henryka Grzesiaka,
  e. kwestii przesunięcia terminu posiedzenia Rady POIIB z dnia 25 czerwca (piątek) na 22 czerwca (wtorek) (brak uroczystego rozdania uprawnień budowlanych),
  f. pisma Skarbnika Rady do Rady POIIB z 30 marca 2021 r. w sprawie przymusowego zawieszenia w prawach członkowskich lub skreślenia osób z listy członków POIIB
 8. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.). Obecnych czternastu członków Rady POIIB i czterech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Pan Mariusz Kłokowski i pani Grażyna Sykała nie uczestniczyli w zebraniu.

Ad. 1

Po chwili członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński poinformował zebranych, że przed posiedzeniem Prezydium Rady do biura Izby wpłynęła uwaga p. Małgorzaty Micał dotycząca protokołu z poprzednich obrad, w której wnioskowała o uzupełnienie zapisu dotyczącego przyjęcia Regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego dla członków POIIB i przegłosowanej kwoty 200,- zł dla każdego członka Izby w skali roku, o którą będzie mógł on ubiegać. P. Małgorzata Micał poprosiła o dodanie, że głosowała przeciw, ponieważ była za wyższą stawką. Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 2/R/21 z dnia 16 marca 2021 r. z uwzględnieniem powyższej uwagi.

Ad. 3

Zajęto się kwestią czterech wniosków złożonych na XX Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pierwszy wniosek, dotyczący korzystania z odszkodowania w wypadku wystąpienia błędów projektowych i wykonawczych złożyła p. Danuta Piszczatowska. Wniosek nr 2 zgłosił p. Wojciech Konrad Wojtanis. Autor zaproponował rozszerzyć zapis § 9 ust. 4 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wprowadzając zasadę kadencyjności dla wszystkich osób pełniących funkcje w organach krajowych i okręgowych do dwóch kolejnych kadencji. Trzeci wniosek zawierający propozycję wykorzystania środków finansowych ze sprzedaży lokalu nr 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku na podnoszenie kwalifikacji członków Podlaskiej OIIB poprzez refundację lub dofinansowanie m.in. szkoleń, kursów, studiów uzupełniających złożyła p. Małgorzata Micał. Z kolei wniosek nr 4 p. Wojciecha Juliana Bołbota dotyczył organizacji szkoleń izbowych w postaci webinariów.

Wojciech Kamiński przedstawił stanowisko Prezydium Rady w zakresie wniosków nr 1, 2 i 4, które zostało odwzorowane w projekcie uchwały. Nawiązując do pierwszego wniosku Przewodniczący Rady zaproponował, żeby dodatkowo zorganizować szkolenie dotyczące tematyki wskazanej przez p. Danutę Piszczatowską. Prezydium Rady zdecydowało ponadto, że ze względu na zagrożenie zachowania płynności działania organów nie poprze wniosku p. Wojciecha Konrada Wojtanisa. Podczas dyskusji nad wnioskiem nr 3 p. Małgorzata Micał doprecyzowała swój postulat. Wyjaśniła, że dotyczy on przekazania na wskazane cele statutowe zysku ze sprzedaży lokalu, a nie wszystkich środków z tego tytułu. Zapytany przez p. Ryszarda Sztukę Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk doprecyzował, że chodzi w takim razie o zysk księgowy w wysokości 662 748,- zł.

Przewodniczący Rady POIIB zarządził blok glosowań, w wyniku którego wnioski nr 1,2 i 4 zostały przyjęte, natomiast wniosek nr 3 postanowiono odrzucić. Podjęto uchwałę nr 9/OR/21 w sprawie powyższych wniosków przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 4

Podjęto uchwałę nr 10/OR/21 w sprawie przyjęcia regulaminu samopomocy POIIB przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 5

Z kolei jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 11/OR/21 w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego dla członków POIIB. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Ad. 6

Zajęto się kwestią powołania Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. wysunęło kandydatury p. Krzysztofa Falkowskiego, p. Waldemara Jasielczuka, p. Tadeusza Andrzeja Maciaka i p. Elżbiety Pyszlak. P. Małgorzata Micał zgłosiła swoją kandydaturę. P. Krzysztof Falkowski zaproponował dodatkowo p. Sylwię Kozłowską-Kaliś i p. Agnieszkę Żero. Zapytany przez Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Jerzy Bukowski potwierdził gotowość pomocy Zespołowi. Zastępca Przewodniczącego Rady P. Waldemar Jasielczuk zaproponował z kolei, aby przewodniczącym gremium został p. Krzysztof Falkowski. Następnie ustalono, że Zespół powinien przedstawić sprawozdanie z wykonania postawionych zadań do ostatniego posiedzenia Rady w 2022 r. Po dyskusji podjęto jednogłośnie uchwałę nr 12/OR/21 w tej sprawie z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych kandydatur i propozycji.

Ad. 7

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

W kwestii lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przedstawiono pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2021 r., z którego wynika, że nie ma możliwości zakupu przez Izbę obligacji skarbowych na rynku pierwotnym.

17 marca 2021 r. podpisano załącznik nr 2 do umowy na wykonywanie kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” z Wykonawcą „Skryba” Sp. j. w zakresie płatności 30% ceny papierowej za egzemplarze w wersji pdf dostarczane na skrzynkę elektroniczną członkom, którzy zrezygnowali z papierowej wersji kwartalnika.

Skarbnik Rady p. Krzysztof Ciuńczyk zabrał głos w kwestii realizacji budżetu w zakresie kosztów działalności samopomocowej (ilość wypłat z tytułu zapomogi) i zaproponował skorzystanie z rezerwy budżetowej na wypłaty z tytułu samopomocy w przypadku przekroczenia pozycji przeznaczonej na ten cel w budżecie na 2021 r. W wyniku głosowania przyjęto tą propozycję przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przedstawiono pismo z 7 kwietnia 2021 r. z podziękowaniami od Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku dr n. med. Henryka Grzesiaka w odpowiedzi na pismo POIIB z uznaniem pracy medyków w pandemii Covid-19.

Postanowiono przesunąć termin posiedzenia Rady POIIB z dnia 25 czerwca (piątek) na 22 czerwca 2021 r. (wtorek) z uwagi na brak uroczystego rozdania uprawnień budowlanych, które nie może odbyć się z powodów obostrzeń związanych z epidemią Covid-19.

Przedstawiono i przyjęto do wiadomości pismo Skarbnika Rady do Rady POIIB z 30 marca 2021 r. w sprawie przymusowego zawieszenia w prawach członkowskich lub skreślenia osób z listy członków POIIB.

Ad. 8

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk poinformował o wideokonferencji koordynatorów Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”. Wkrótce zostanie przygotowany oficjalny plakat przedsięwzięcia oraz zaproponowane terminy szkoleń dla członków zespołów organizacyjnych.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Szczegółowe raporty z przeprowadzonych głosowań są załącznikiem do protokołu.

 

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:700