Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 4/R/20 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 czerwca 2020 r.

1 października 2021

Protokół nr 4/R/20

posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/R/20 posiedzenia Rady POIIB z 21 kwietnia 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych podczas XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB z dni 21-22 maja 2020 r.
  4. Omówienie kwestii wydawania zaświadczeń i PITów dla członków izby biorących udział w szkoleniach organizowanych przez okręgowe izby.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci wideokonferencji za pomocą aplikacji Webex Meeting. Obecni według załączonej listy. P. Piotr Głębocki, p. Mariusz Kłokowski i p. Małgorzata Micał nie uczestniczyli w zebraniu.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie zatwierdzono protokół nr 3/R/20 posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB z 21 kwietnia 2020 r.

Ad. 3

Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński omówił kwestię wniosków zgłoszonych na XIX Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Postanowiono, że wniosek nr 1 w sprawie możliwości realizacji kolejnych zjazdów w formie elektronicznej złożony przez p. Wojciecha Juliana Bołbora oraz wniosek nr 3 p. Krzysztofa Falkowskiego w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Radę Podlaskiej OIIB. Z kolei wniosek nr 2 p. Mariusza Kłokowskiego postulujący udostępnienie nagrań szkoleń w serwisie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i wniosek nr 4 w sprawie opublikowania na stronie PIIB informacji dotyczącej oznaczeń literowych w uprawnieniach budowlanych złożony przez p. Wojciecha Konrada Wojtanisa zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Krajową Radę. Po chwili jednogłośnie podjęto uchwałę nr 15/R/20 w tej sprawie. Zdecydowano ponadto, że wnioski skierowane do rozpatrzenia przez Radę POIIB zostaną omówione na następnym posiedzeniu.

Ad. 4

Przedstawiono opinię prawną mec. Krzysztofa Zająca, z której wynika że Izba nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-11 z tytułu prowadzenia szkoleń dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Ad. 5

Wojciech Kamiński przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu maila, w którym Przewodnicząca Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Renata Staszak informuje o terminie II Regionalnego Forum Inżynierskiego w Toruniu, które ma się odbyć w dniach 19-20 lutego 2021 r. Rada Podlaskiej OIIB podtrzymała podjętą wcześniej decyzję, że nie będzie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Poruszono temat wręczenia odznak honorowych PIIB członkom podlaskiego samorządu, które zaplanowano na XIX Zjeździe POIIB. Wobec faktu, że zjazd odbył się w formie zdalnej postanowiono, że stosowna uroczystość, jeżeli pojawi się taka sposobność, odbędzie się przy okazji wręczania uprawnień budowlanych osobom, które zdadzą wrześniowy egzamin.

Zdecydowano, że następne posiedzenie Rady odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie wykluczy takiej możliwości.

Głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk. Stwierdził, że w okresie pandemii pojawiła się dość duża ilość szkoleń on-line i jest to dobra forma samokształcenia, którą można wykorzystać w przyszłości.

Grażyna Sykała poinformowała, że odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym postanowiono, że idea przeprowadzania szkoleń on-line będzie kontynuowana. Będą one także archiwizowane i udostępniane członkom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Ad. 6

Wobec braku spraw wniesionych zebranie zakończono.

 

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:656