Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 6/R/20 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 grudnia 2020 r.

1 października 2021

Protokół nr 6/R/20

posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/R/20 posiedzenia Rady POIIB z 29 września 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 15 września do 6 listopada 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty budżetu na 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.
  -  harmonogram posiedzeń Prezydium Rady POIIB i Rady POIIB, terminarz przygotowań do zjazdu na 2021 r., terminarz innych wydarzeń POIIB w 2021 r.,
  -    ubezpieczenie członków organów i pracowników NNW na 2021 r.
  -    pismo Przewodniczącego OKK przekazujące Radzie ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 24 września 2020 r. (78 sztuk),
  -    rozliczenia egzaminatorów,
  -  Dzień Otwarty „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, Pan Waldemar Jasielczuk Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB koordynatorem z ramienia POIIB  (wybór dokonany przez członków Rady za pośrednictwem poczty email),
  -  warsztaty eksperckie dot. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, Pan Waldemar Jasielczuk Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB przedstawicielem z ramienia POIIB (wybór dokonany przez członków Rady za pośrednictwem poczty email),
  - informacja o powołaniu na członka Rady Przemysłowo-Programowej w kadencji 2020-2024 Wojciecha Kamińskiego Przewodniczącego Rady POIIB
 1. Sprawy wniesione

Posiedzenie odbyło się w postaci wideokonferencji za pomocą aplikacji Webex Meeting. Obecni według załączonej listy. Nieobecni byli p. Jerzy Bukowski, p. Piotr Głębocki i p. Agnieszka Żero.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie zatwierdzono protokół nr 5/R/20 posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB z 29 września 2020 r.

Ad. 3

Po przedstawieniu dokumentu przez Przewodniczącego Rady POIIB p. Wojciecha Kamińskiego jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 19/R/20 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 15 września do 6 listopada 2020 r., które dotyczyły działalności samopomocowej oraz wydawniczej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

Ad. 4

Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił kwestię korekty budżetu na 2020 r. Po dyskusji jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 20/R/20 w tej sprawie.

Ad. 5

Z kolei p. Krzysztof Ciuńczyk zreferował założenia prowizorium budżetowego na 2021 r. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 21/R/20 w powyższym temacie.

Ad. 6

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 22/R/20 w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w trybie stacjonarnym w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Ad. 7

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Na wstępie przedstawiono i jednogłośnie zaakceptowano harmonogram posiedzeń Prezydium Rady i Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, terminarz przygotowań do zjazdu oraz innych wydarzeń w Podlaskiej OIIB na 2021 r.

Postanowiono kontynuować ubezpieczenia członków organów i pracowników NNW na 2021 r.

Przedłożono pismo Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB przekazujące ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 24 września 2020 r. (78 sztuk).

Zajęto się kwestią rozliczania egzaminatorów. Po wysłuchaniu opinii Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztofa Falkowskiego i dyskusji zdecydowano, że w standardowych przypadkach Izba będzie wypłacać wynagrodzenia członkom zespołów przeprowadzających kwalifikacje i egzaminy na uprawnienia budowlane na podstawie przepisów art. 12 ust. 5f ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). Natomiast w wyjątkowych sytuacjach, tj. w przypadku zakwalifikowania kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) wynagrodzenia wypłacane będą na podstawie § 15 w powiązaniu z § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Postanowiono też zwracać opłatę za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na wskazany przez zainteresowanego numer konta oraz wypłacać wynagrodzenie członkom zespołów egzaminacyjnych po przeprowadzonym egzaminie również w przypadkach, gdy osoba odwoła się od decyzji.

Poinformowano, że Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk został przez członków Rady wybrany (za pośrednictwem poczty elektronicznej) koordynatorem z ramienia Podlaskiej OIIB Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, inicjatywy zaproponowanej przez Mazowiecką OIIB i Oddział Warszawski PZITB.

Waldemar Jasielczuk został także przedstawicielem z ramienia POIIB (wybór został dokonany przez członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej) na warsztatach eksperckich dot. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 organizowanych przez Miasto Białystok.

Z kolei na członka Rady Przemysłowo-Programowej w kadencji 2020-2024 został powołany p. Wojciecha Kamiński - Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Waldemar Jasielczuk zabrał głos na temat wspomnianego wyżej Dnia Otwartego. Stwierdził, że spotkanie zostanie zorganizowane w Białymstoku, a także we współpracy z lokalnym środowiskiem inżynierskim w Łomży i Suwałkach. Inicjatywa odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu przyszłego roku i zostanie skoordynowana z Dniem Budowlanych.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Falkowski przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu prezentację dotyczącą sesji wiosennej na uprawnienia budowlane, która została przeprowadzona we wrześniu 2020 r. z powodu panującego stanu epidemicznego.

Waldemar Jasielczuk zreferował spotkanie warsztatu eksperckiego dotyczącego Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 zorganizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku. Zwrócił się do członków Rady o zgłaszanie propozycji w tym temacie.

Zastępca Przewodniczącego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski podał informację o spotkaniu z nową Podsekretarz Stanu p. Anną Kornecką. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiedziało podjęcie prac nad warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprosił jednocześnie aby ewentualne uwagi do warunków technicznych kierować do niego.

Ad. 8

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:719