Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 5/PR/20 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 września 2020 r.

1 października 2021

Protokół nr 5/PR/20

posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 września 2020 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/PR/20 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB
    z 7 lipca 2020 r.,
  3. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 9 czerwca do 23 czerwca 2020 r. z naniesionymi zmianami zgłoszonymi podczas posiedzenia z dnia 7 lipca 2020 r.
  4. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym w POIIB analogicznej do uchwały nr 38/R/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. Krajowej Rady PIIB. Omówienie potrzeby przygotowania projektu uchwały regulującej kwestię podróży służbowych w POIIB wszelkimi środkami lokomocji.
  5. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie regulaminu biura POIIB, regulaminu pracy biura POIIB regulaminu wynagradzania pracowników Biura POIIB z naniesionymi zmianami po posiedzeniu z dnia 7 lipca 2020 r.
  6. Omówienie kwestii PPK w POIIB jako podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r.
  7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

-     informacja o wystąpieniu do Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów ws. rejestracji nowego tytułu prasowego w związku z negocjacjami prowadzonymi z obecnym wydawcą tytułu „Biuletyn Informacyjny POIA i POIIB” Skryba Sp.j.,

-     omówienie kwestii zaproszenia na zawody pływackie Masters 2020,

-     omówienie kwestii terminu i trybu szkolenia dot. zmian w ustawie Prawo Budowlane z mec. J. Szewczyk zaplanowanego na 16 października 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną,

-     omówienie kwestii wręczenia odznak honorowych w związku z sytuacją epidemiczną,

-     kwestia wynajęcia lokalu w budynku na Legionowej 28 na magazyn POIIB.

  1. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Sylwia Kozłowska-Kaliś usprawiedliwiła swoją nieobecność na dzisiejszym zebraniu.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 4/PR/20 z dnia 7 lipca 2020 r.

Ad. 3

Zajęto się omówieniem projektu uchwały Rady Podlaskiej OIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 9 do 23 czerwca 2020 r. Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński przedstawił naniesione zmiany podczas posiedzenia Prezydium Rady w dniu 7 lipca 2020 r. Przy głosie wstrzymującym się p. Andrzeja Falkowskiego postanowiono przedłożyć dokument Radzie Podlaskiej OIIB na następnym posiedzeniu.

Ad. 4

Podjęto temat projektu uchwały Rady POIIB w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym w Podlaskiej OIIB analogicznej do uchwały Krajowej Rady PIIB nr 38/R/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. Wniosek w powyższej sprawie został  złożony na XIX Okręgowym Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez p. Krzysztofa Falkowskiego. Po chwili jednogłośnie postanowiono przedłożyć dokument Radzie Podlaskiej OIIB na następnym posiedzeniu. Omówiono potrzebę przygotowania projektu uchwały regulującej kwestię podróży służbowych w POIIB wszelkimi środkami lokomocji, której wstępny projekt zostanie modyfikowany na kolejnym posiedzeniu Rady zależnie od podjęcia lub nie uchwały dotyczącej podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym.

Ad. 5

Omówiono projekt uchwały Rady w sprawie regulaminu biura POIIB, regulaminu pracy biura POIIB regulaminu wynagradzania pracowników biura POIIB z naniesionymi zmianami po posiedzeniu Prezydium Rady z dnia 7 lipca 2020 r. Decyzję w sprawie jego przyjęcia podejmie Rada na najbliższym zebraniu.

Ad. 6

Zajęto się kwestią Pracowniczych Planów Kapitałowych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa jako podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Przewodniczący Rady zapowiedział, że postawi przed Radą na następnym posiedzeniu kwestię wysokości składek obowiązkowych i dodatkowych odprowadzanych przez podmiot zatrudniający, które w przypadku braku złożenia przez pracowników deklaracji o rezygnacji o przystąpieniu do PPK będą odprowadzane przez POIIB.

Ad. 7

Omówiono pozostałe bieżące sprawy Izby.

Podlaska OIIB wystąpiła do Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów w sprawie rejestracji nowego tytułu prasowego w związku z negocjacjami prowadzonymi z obecnym wydawcą tytułu „Biuletyn Informacyjny POIA i POIIB” - firmą Skryba Sp.j. Zaproponowano dwie wersje: „Inżynier Podlasia” oraz „BA. Budownictwo i Architektura”. Na najbliższym posiedzeniu Rada zadecyduje o nowym tytule kwartalnika.

Do POIIB wpłynęło zaproszenie wystosowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na XI Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB, które zostały zaplanowane na 16-17 października 2020 r. Postanowiono, że wzorem lat ubiegłych informacja o wydarzeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Koszty przejazdu pokrywa Izba.

Z kolei zajęto się kwestią organizacji szkolenia dotyczącego zmian w ustawie Prawo Budowlane p. mec. Jolanty Szewczyk zaplanowanego na 16 października 2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju członkowie Prezydium Rady zadecydowali, żeby przeprowadzić je on-line.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce zdecydowano, że uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powinna odbyć się przy okazji najbliższego Zjazdu Podlaskiej OIIB.

Poruszono kwestię znalezienia lokalu w budynku na Legionowej 28 celem wynajęcia na magazyn POIIB. P. Wojciech Kamiński zwrócił się z prośbą o rozeznanie w tym temacie i ewentualne zajęcie się sprawą na przyszłym posiedzeniu Rady.

Przewodniczący Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński poinformował pokrótce o ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady PIIB. Między innymi powołano do życia Komisję ds. BIM, której członkiem został rekomendowany przez POIIB p. Jacek Szumski. Ponadto podjęto uchwałę o zawarciu umowy generalnej ubezpieczenia OC osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w latach 2021-2024 z firmą STU Ergo Hestia S.A. Powołany przez Krajową Radę Zespół ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa pod przewodnictwem p. Ewy Bosy wynegocjował roczną składkę w wysokości 75 zł od 1 stycznia 2021 r., co jest kwotą o 5 zł wyższą od obecnej stawki.

Zastępca Przewodniczącego Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski poruszył kwestię cyfryzacji procesu inwestycyjnego przeprowadzanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Andrzej Falkowski poinformował ponadto, że 9 września uczestniczył w panelu E-budownictwo Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu jako jeden z przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym poruszył temat prowadzonych prac mających na celu cyfryzację procesu inwestycyjnego.

Ad. 8

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:552