Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Protokół nr 5/R/21 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 września 2021 r.

27 stycznia 2022

Protokół nr 5/R/21
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 września 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/R/21 posiedzenia Rady POIIB z 22 czerwca 2021 r.
 3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały Rady POIIB nr 17/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w POIIB.
 4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych.
 5. Omówienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obwodowych zebrań wyborczych w POIIB.
 6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  1. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 września 2021r. dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dofinansowania członkom POIIB wydatków poniesionych na doskonalenie zawodowe.
  2. postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 września 2021 r.
  3. odpowiedź Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego ws zakupu obligacji skarbowych
  4. relacja Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB z przebiegu przygotowań do jubileuszu (podpisanie umowy na wykonanie filmu z Mucha na Dziko S.C., planowane posiedzenie Zespołu poza siedzibą biura w dniu 17 września 2021r. podczas spotkania członków organów POIIB w Goniądzu)
  5. do wiadomości Rady decyzja Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nr 1/21 z dnia 14 lipca 2021 r. o zatarciu kary upomnienia
  6. pismo Przewodniczącego OKK z dnia 27 lipca 2021r. przekazujące decyzję z dnia 29.06.2021r. w sprawie nadania specjalizacji  oraz pismo z 3.08.2021r. przekazujące 83 ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dnia 29.06.2021 r.
  7. pismo Sekretarza OSD z dnia 31 sierpnia 2021r. ws decyzji z dnia 16 lipca 2021r. o zatarciu kary
  8. pismo Skarbnika POIIB ws przymusowego zawieszenia i skreślenia z listy członków osób zalegających z opłatami
  9. kwestia rozliczenia członków POIIB biorących udział w Dniu otwartym 25 września 2021 r.
  10. podziękowania Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji Społecznej PIIB Andrzeja Pawłowskiego
 7. Sprawy wniesione.
          - prośba członka izby o upublicznienie listy chętnych członków izby z informacją o posiadanych uprawnieniach i danymi kontaktowymi.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych dwunastu członków Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Jedenastu uprawnionych do udziału osób uczestniczyło w spotkaniu stacjonarnie w sali konferencyjnej biura Podlaskiej OIIB, a pozostałe trzy w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.). Pani Grażyna Siemiończyk oraz panowie Jerzy Bukowski, Sławomir Klimko i Ryszard Sztuka usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk zaproponował, aby punkt 3 Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały Rady POIIB nr 17/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w POIIB został wycofany z porządku obrad i przesunięty do rozpatrzenia na następnym zebraniu ze względu na potrzebę dopracowania projektu. Po chwili członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad z postulowaną zmianą przy głosach wstrzymujących się panów Wojciecha Kamińskiego i Mariusza Kłokowskiego.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 4/R/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby punkty 4 i 5 zostały rozpatrzone w odwrotnej kolejności. Po chwili członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali zmianę.

Ad. 5

Z kolei Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski zajął się omówieniem kwestii regulaminu obwodowych zebrań wyborczych w POIIB. Jak zauważył, hybrydowa forma przeprowadzenia zebrań wyborczych w pierwotnej wersji miała opierać się na zasadzie głosowania przez internet z udostępnieniem stanowisk komputerowych w siedzibie Izby dla osób, które z jakiegoś względu miałyby problem techniczny z głosowaniem. Zaproponowany ostatecznie przez PIIB ramowy regulamin hybrydowych zebrań wyborczych naraża jednak Izbę na poważne ryzyko sprawnego przebiegu wyborów na delegatów okręgowych. Zakłada on między innymi, że zebrania obwodowe zostaną przeprowadzone w czasie rzeczywistym, równolegle stacjonarnie i przez internet, lecz w całości prowadzone będą w Portalu PIIB. Stwarza to dodatkowe zagrożenia m. in. zachowania prawidłowego przebiegu wyborów w czasie wynikające z przewidzianą dyskusją na czacie i koniecznością wprowadzania do systemu danych pozyskanych w wyborach stacjonarnych, zapewnieniem odpowiednio dużych sal (dodatkowo istnieje ryzyko wypowiedzenia wynajmu sal w razie obostrzeń pandemicznych), stosunkowo dużej  ilości osób niezbędnych do obsługi zebrań (Prezydium, Komisja Skrutacyjna, Komisja Wyborcza, pracownicy biura), a także brak odpowiedniego czasu na reakcję w przypadku ewentualnych problemów  technicznych. P. Andrzej Falkowski zaproponował Radzie przeprowadzenie zebrań wyborczych w formie zdalnej za pośrednictwem Portalu PIIB z dodatkową możliwością oddania głosu w siedzibie Izby korzystając ze stanowiska komputerowego udostępnionego w biurze i punkcie informacyjnym POIIB.

Odpowiadając na zgłoszony na posiedzeniu Prezydium Rady w dniu 7 września 2021 r. postulat p. Waldemara Jasielczuka aby zapewnić kontrolę nad przebiegiem głosowań przy użyciu stanowisk w punktach POIIB sprawowaną przez dodatkowe osoby poza Przewodniczącym i Sekretarzem Zebrania p. Andrzej Falkowski podjął kwestię systemowych zabezpieczeń prawidłowego przebiegu zebrań.

 Ostatecznie po dyskusji postanowiono, że zebrania wyborcze zostaną przeprowadzone w formie zdalnej w wersji rozszerzonej, zakładającej stworzenie stanowiska do oddania głosu w biurze lub punkcie informacyjnym Podlaskiej OIIB, a dodatkowo do możliwości zgłoszenia kandydata na delegata okręgowego oraz wyrażenia zgody na kandydowanie w terminie rozpoczynającym się na 5 dni przed rozpoczęciem głosowania i kończącym na 48 godzin przed zebraniami. Ustalono, że na stronie internetowej POIIB pojawi się zakładka z regulaminem i instrukcją głosowania. Postanowiono, że w wypadku, gdy kandydaci uzyskają tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje przekroczenie liczby wybieranych delegatów ustaloną przez Okręgową Radę izby, zwiększa się ją o nadprogramową liczbę kandydatów.

Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę nr 16/OR/21 w sprawie przyjęcia regulaminu obwodowych zebrań wyborczych w POIIB.

Ad. 4

Zajęto się omówieniem projektu w sprawie ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych.

W wyniku dyskusji postanowiono, że zebrania nr 4, 5 i 6 dotyczące konstruktorów w okręgu białostockim zostaną połączone w jedno wspólne zebranie nr 4. Z kolei zdecydowano, że wybory zostaną przeprowadzone w godzinach 10-15.

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 17/OR/21 w powyższej sprawie.

Ad. 6

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Do Podlaskiej OIIB wpłynęła interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 września 2021 r. dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dofinansowania członkom POIIB wydatków poniesionych na doskonalenie zawodowe, z której wynika, że członkowie nie będą zobowiązani do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania świadczenia, a na POIIB nie będzie ciążył obowiązek wystawiania informacji PIT-11.

Przedstawiono odpowiedź Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego na pismo POIIB z dnia 19 maja 2021 r., z której wynika, że Izba nie może nabywać obligacji skarbowych na rynku pierwotnym.

Krzysztof Falkowski podał informację na temat organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB. Między innymi zostały przygotowane pakiety sponsorskie. Posiedzenie Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB odbędzie się 17 września 2021 r. podczas spotkania członków organów POIIB w Goniądzu.

Przedłożono pismo Sekretarza Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB z dnia 31 sierpnia 2021 r. przekazujące decyzję Nr 1 z dnia 16 lipca 2021 r. o zatarciu kary upomnienia orzeczonej decyzją nr 10/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 27 lipca 2021 r. przekazujące decyzję z dnia 29 czerwca 2021 r. o nadaniu specjalizacji techniczno-budowlanej oraz pismo z 3 sierpnia 2021 r. przekazujące 83 ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 29 czerwca 2021 r.

Z kolei przedstawiono wniosek Skarbnika Podlaskiej OIIB o zawieszenie w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków POIIB w związku z zaleganiem w opłacaniu składek członkowskich.

Podano informację na temat Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”. Ustalono, że członkowie Podlaskiej OIIB nieotrzymujący ryczałtów biorący udział w Dniu otwartym 25 września 2021 r. będą rozliczani zgodnie z Zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmując kwotę 35,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy na rzecz samorządu zawodowego.

Przedłożono pismo z podziękowaniem Przewodniczącego Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady PIIB p. Andrzeja Pawłowskiego za przesłane zgłoszenie Przewodniczącego Rady POIIB p. Wojciecha Kamińskiego do bazy ekspertów PIIB.

Ad. 7

Wpłynęła prośba o upublicznienie listy chętnych członków izby z informacją o posiadanych uprawnieniach i danymi kontaktowymi. P. Andrzej Falkowski poinformował, że 1 marca 2022 r. uruchomiony zostanie Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB, który będzie umożliwiał publikację takich danych.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2022-01-27
Data publikacji:2022-01-27
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:564