Uchwała nr 21/OR/22 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 15 listopada 2022 r. do 29

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2022

Uchwała nr 21/OR/22

Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB

w okresie od 15 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 2 pkt 17 i § 4 ust. 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z os. zm. uchwałą XIX Krajowego Zjazdu PIIB Nr 16 /20 z 20 czerwca 2020 r.), po zapoznaniu się z:

 • uchwałą Nr 13K/OKR/2022 Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu nr 8K/OKR/2022 z kontroli statutowej i finansowej działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie zatrudnienia na stanowisko inspektora w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • uchwałą Nr 14K/OKR/2022 Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia protokołu nr 9K/OKR/2022 z kontroli statutowej i finansowej działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie organizacji spotkań integracyjnych w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.   

Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§1

 

 1. Odnośnie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w okresie od 15.11.2022 r. do 29.11.2022 r. w zakresie zatrudnienia na stanowisko inspektora w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przyjętych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą nr 13K/OKR/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.:
  dwa wnioski pokontrolne zawarte w protokole nr 8K/OKR/2022
 • „Nabór pracownika na stanowisko Inspektora w Biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzono zgodnie z Procedurą naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdzoną uchwałą Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 8/R/19 z 29 października 2019 r. w stanie prawnym na okres przeprowadzenia procedury.
 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem oraz Akta osobowe zatrudnionego pracownika biura Podlaskiej OIIB są prowadzone prawidłowo.”

przyjąć do wiadomości.

 1. Odnośnie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w okresie od 15.11.2022 r. do 29.11.2022 r. dotyczącej statutowej i finansowej działalności Okręgowej Rady POIIB w zakresie organizacji spotkań integracyjnych oraz imprez w okresie od 1 stycznia 2022 r. a 31 października 2022 r. , przyjętych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą nr 14K/OKR/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.:

cztery wnioski pokontrolne zawarte w protokole nr 9K/OKR/2022

 • „Kontrola wydatków związanych ze spotkaniami integracyjnymi i imprezami organizowanymi przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nie wykazała nieprawidłowości. Wszystkie wpływy i wydatki mają odzwierciedlenie w analizowanych umowach, fakturach i rachunkach.
 • W przypadkach, gdy przeprowadzono rozpoznania cenowe na wykonanie usług wymienionych w protokole kontroli, zostało to udokumentowane (wydruki korespondencji elektronicznej i ofert, wnioski o zakup i formularze potwierdzające przeprowadzenie procedury zapytania cenowego).
 • Wszystkie faktury i rachunki zostały opisane prawidłowo.
 • Wydatki poniesione na spotkania integracyjne oraz imprezy objęte kontrolą mieszczą się w budżecie Izby zatwierdzonym przez XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 16/OZ/2022 z 9 kwietnia 2022 r., według stanu na dzień 29 listopada 2022 r.”

przyjąć do wiadomości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Sekretarz Okręgowej Rady                                                   Przewodniczący Okręgowej Rady

  Podlaskiej Okręgowej Izby                                                         Podlaskiej Okręgowej Izby

   Inżynierów Budownictwa                                                           Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Mariusz Truszkowski                                                        inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2022-12-27
Data publikacji:2022-12-27
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:338