Protokół nr 4/R/22 posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z dnia 12 kwietnia 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2023

Protokół nr 4/R/22

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.

2.Zatwierdzenie protokołu nr 3/R/22 posiedzenia Rady POIIB z 8 marca 2022 r.

3. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie wyboru Prezydium POIIB.

4. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu POIIB.

5. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie kompetencji i zakresu czynności zastępców Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB.

6. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu Prawno Regulaminowego POIIB.

7. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Rady Programowej kwartalnika POIIB.

8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

  • Rozliczenie członków Rady kadencji 2018-2022 i kadencji 2022-2026 w miesiącu kwietniu 2022 r.,
  • Pismo ze ZSBG -podziękowanie dofinansowania olimpiady wiedzy i umiejętności
  • Dzień dziecka ustalenie odpłatności od uczestników,
  • uchwała OKR nr 9/OKR/22 z 15 marca 2022r w/s wniosku o nadanie odznaczeń,
  • Polski Ład - składki zdrowotne członków zespołów egzaminacyjnych,
  • Punkty informacyjne w Łomży i Suwałkach, działanie, wyznaczenie osób do dyżurów w punktach,
  • Przygotowania do Gali Jubileuszu, prace Zespołu ds. Jubileuszu,
  • Skryba, podwyższenie ceny za egz.

9. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej siedziby biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Legionowej 28 lok. 103 B w Białymstoku. Obecnych szesnastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB i czterech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy.

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył obrady i poprosił, żeby członkowie Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i przewodniczący organów ustawowych przedstawili się. Następnie zaproponował, aby dodać do porządku zebrania jako punkt 8 omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń przysługujących członkom organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z tytułu pełnionych funkcji. Po chwili członkowie Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad ze zmianą.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 3/R/22 z dnia 8 marca 2022 r.

Ad. 3

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W wyniku głosowań Zastępcami Przewodniczącego Okręgowej Rady zostali p. Andrzej Falkowski. p. Mariusz Kłokowski (jako Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds. szkoleń) oraz p. Agnieszka Żero (jako Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady ds. organizacyjnych). W każdym z głosowań zainteresowani wstrzymali się od głosu.

Z kolei nastąpiło głosowanie nad kandydaturą p. Mariusza Truszkowskiego na Sekretarza Rady. Została ona przyjęta przy głosie wstrzymującym się zainteresowanego.

Na skutek następnego głosowania Skarbnikiem Okręgowj Rady została wybrana p. Agnieszka Wawdziejczuk (p. Wawdziejczuk wstrzymała się od głosu).

W następstwie kolejnych dwóch głosowań w skład Prezydium Okręgowej Rady wszedł także p. Leszek Antoni Andrulewicz (p. Andrulewicz wstrzymał się od głosu) i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś (przy głosie wstrzymującym się zainteresowanej).

Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 8/OR/22 w sprawie wyboru Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 4

Ustalono, że oświadczenia woli w imieniu Podlaskiej OIIB będą składać co najmniej dwaj członkowie Prezydium Okręgowej Rady, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady oraz Sekretarz lub Skarbnik Okręgowej Rady. Po chwili jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 9/OR/22 w tej sprawie.

Ad. 5

Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę nr 10/OR/22 w sprawie kompetencji i zakresu czynności zastępców przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB.

Ad. 6

Następnie w głosowaniu jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 11/OR/22 w sprawie powołania Zespołu Prawno-Regulaminowego. W kadencji 2022-2026 ten organ pomocniczy Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pracować będzie w następującym składzie: p. Andrzej Falkowski - Przewodniczący oraz członkowie: p. Marcin Kijek, p. Mariusz Kłokowski, p. Karol Paweł Mor, p. Tomasz Konrad Olewiński i p. Piotr Żabicki.

Ad. 7

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie powołania Rady Programowej kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” na okres kadencji 2022-2026. Pracami organu zgodził się pokierować p. Waldemar Jasielczuk. Po chwili przy głosie wstrzymującym się p. Jasielczuka postanowiono powołać powyższy organ pomocniczy Okregowej Rady w składzie: p. Waldemar Jasielczuk - Przewodniczący, p. Krzysztof Gleba-Zawadzki, p. Janusz Krentowski, p. Krystyna Lipińska, p. Jacek Szumski i p. Krzysztof Waldemar Woliński. Z ramienia Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP zostali wskazani p. Maciej Matłowski i p. Przemysław Marek Tryburski.  W tej sprawie podjęto Uchwałę nr 12/OR/22.

Ad. 8

Z kolei jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 13/OR/22 w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń przysługujących członkom organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z tytułu pełnionych funkcji. Ustalono, że miesięczny ryczałt brutto dla Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB będzie wynosił 1,1 przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Z kolei ryczałt Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB wyniesie 0,50 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB ds. szkoleń - 0,30, Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB ds. organizacyjnych - 0,30 Sekretarza Okręgowej Rady POIIB – 0,25, Skarbnika Okręgowej Rady POIIB - 0,35, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - 0,50, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynujący pracę okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej - 0,35, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - 0,30, a Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 0,40.

Z kolei członkom organów Izby oraz komisji i zespołów powołanych przez organy Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów zgodnie z ww. zasadami będzie przysługiwał ekwiwalent 175,- zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 35,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 9

Omówiono pozostałe bieżące sprawy Izby.

W odniesieniu do ryczałtów przysługujących członkom organów Podlaskiej OIIB w wyniku głosowania ustalono, że za kwiecień 2022 r. należy je wypłacić proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu ustępującym i nowym członkom organów. Przyjęto zasadę, że od dnia 12 kwietnia wypłacane będą ryczałty i ekwiwalenty dla członków nowych organów.

Przedstawiono pismo ze Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku z podziękowaniem za dofinansowanie eliminacji okręgowych XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które odbyły się 5 marca 2022 r.

Ustalono, że koszt udziału w izbowym Dniu Dziecka w Jurajskim Parku Dinozaurów w Nadawkach 11 czerwca 2022 r. wyniesie 40,- zł za każdą osobę niezależnie od wieku.

Przedstawiono uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB nr 9/OKR/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Andrzej Falkowski omówił tematykę odprowadzania składki zdrowotnej członków organów izby, członków zespołów pomocniczych Okręgowej Rady i zespołów egzaminacyjnych w aspekcie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) oraz opinii w tej sprawie uzyskanych z Polskiej IIB i firmy księgowej nadzorującej księgowość Podlaskiej OIIB. Przy głosie wstrzymującym się p. Sylwii Kozłowskiej-Kaliś ustalono, że składki na ubezpieczenie zdrowotne będą odprowadzane od osoby powołanej do pełnienia funkcji do pracy w zespołach lub innych strukturach Izby, która z tytułu powołania pobiera wynagrodzenie.

Zdecydowano, że temat działalności punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach oraz wyznaczenia osób do dyżurów w punktach terenowych zostanie omówiony na następnym posiedzeniu Okręgowej Rady.

Krzysztof Falkowski zreferował obecnym na dzisiejszym posiedzeniu przygotowania do Gali Jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 10

Poinformowano, że Krajowa Rada PIIB uchwałą nr 1/R/22 2 lutego 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w 2022 r., w której m.in. wyznaczono miesiące wrzesień, październik i listopad jako okres, w którym w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa odbędzie się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Z uwagi na organizację Gali Jubileuszu XX-lecia POIIB w dniu 26 września 2022 r. zmieniono termin Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa” z 24 września 2022 r. na sobotę 15 października 2022 r.

 Z powodu organizacji Gali Jubileuszu XX-lecia POIIB 26 września 2022 r. postanowiono nie organizować imprezy integracyjnej w dniu 10 września 2022 r.

Mariusz Kłokowski zaproponował, aby posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB odbywały się we czwartki. W wyniku głosowania odrzucono wniosek (p. Mariusz Kłokowski był za zmianą, wstrzymali się od głosu: p. Leszek Antoni Andrulewicz, p. Tomasz Bartoszuk, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś, p. Marcin Andrzej Sulkowski, p. Mariusz Truszkowski, p. Agnieszka Wawdziejczuk i p. Agnieszka Żero).

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:286