Protokół nr 6/R/22 posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z dnia 13 września 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2023

Protokół nr 6/R/22

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 września 2022 r.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/R/22 posiedzenia Rady POIIB z 1 lipca 2022 r.

3. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały nr 12/R/14 z 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji, zmienionej uchwałą 12/R/19 i 20/OR/21.

4. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały nr 17/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w POIIB.

5. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/19 z 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB zmienionej uchwałą Rady nr 10/R/20 z 19 marca 2020 r. i nr 15/OR/21 z 22 czerwca 2021 r.

6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

 • przygotowań do gali jubileuszu,
 • zmiana przepisów „Polski Ład” od 1 lipca 2022 r., wyznaczenie zasady postępowania, kwestia wystąpienia z zapytaniem,
 • pismo z dnia 2 sierpnia 2022 r. Prezesa PIIB do Przewodniczącego Rady POIIB ws publikacji zamieszczanych na profilu PIIB i odpowiedź Przewodniczącego Rady POIIB,
 • Pismo z 25 sierpnia 2022 r. sekretarza PIIB w sprawie wprowadzenia płatności w portalu PIIB (PayU).
 • Pismo z PIIB w sprawie przesyłania uchwał organów okręgowych w formie elektronicznej,
 • Informacja z PIIB o przyznanych członkom POIIB Krzach zasługi i odznaczeń „Za zasługi dla budownictwa”,
 • Pismo Przewodniczącego OSD z informacją o ukaraniu członka POIIB,
 • Pismo Przewodniczącego OKK przekazujące 107 ostatecznych decyzji z dnia 28 czerwca 2022 r.
 • Informacja w sprawie dokonanego wyboru osób do organów krajowych i zespołów PIIB

7. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych dwunastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Jedna uprawniona do udziału osoba uczestniczyła w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.). Pan Tomasz Bartoszuk usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Po chwili członkowie Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 5/R/22 z dnia 1 lipca 2022 r.

Ad. 3

Omówiono projekt uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB w sprawie zmiany uchwały nr 12/R/14 z 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji. Poinformowano, że XXI Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 27/22 z dnia 25 czerwca 2022 r. zmienił zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zmienił się m.in. § 15 ust. 4, który otrzymał brzmienie: „Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez organy izby nieotrzymujący ryczałtów w danej izbie mogą otrzymać ekwiwalent za udział w każdym posiedzeniu do 250,- zł brutto lub do 50,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izb. Ekwiwalent jest wypłacany na wniosek przewodniczącego organu, rzecznika koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej lub komisji i zatwierdzony odpowiednio przez Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady”. Zaproponowano, aby od 1 stycznia 2023 r. członkom organów Izby oraz komisji i zespołów powołanych przez organy Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów, przysługiwał ekwiwalent w wysokości 200,- zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 45,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 18/OR/22 w tej sprawie.

Ad. 4

Z kolei zajęto się projektem uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały nr 17/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w Podlaskiej OIIB. Poinformowano, że XX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 13/21 z dnia 19 czerwca 2021 r. zmienił zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dodając w § 19 ust. 8 zdanie drugie o brzmieniu: „Delegowanemu odbywającemu podróż samochodem osobowym przysługuje także zwrot wydatków poniesionych z tytułu opłat za przejazd autostradą oraz opłat za parkowanie w wysokości określonej w rachunku”. Wniesiono, aby od 1 października 2022 r. ustalić stawkę zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym w wysokości 100% stawki za 1 km określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) tj. § 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Zaproponowano też, by delegowanemu odbywającemu podróż samochodem osobowym przysługiwał także zwrot wydatków poniesionych z tytułu opłat za przejazd autostradą oraz opłat za parkowanie w wysokości określonej w dokumencie opłaty. Po chwili jednogłośnie podjęto uchwałę nr 19/OR/22 w tej sprawie.

Ad. 5

Po omówieniu projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/19 z 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB zmienionej uchwałą Rady nr 10/R/20 z 19 marca 2020 r. i nr 15/OR/21 z 22 czerwca 2021 r. jednogłośnie podjęto uchwałę nr 20/OR/22 w tej sprawie.

Ad. 6

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Przedstawiono zebranym temat przygotowań do Gali Jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która odbędzie się w poniedziałek 26 września 2022 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Przedyskutowano i zaakceptowano kwestię wynajmu autokarów z Łomży i Suwałk oraz kolacji dla gości i przedstawicieli POIIB w hotelu.

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski zreferował problematykę zmiany od 1 lipca 2022 r. przepisów „Polski Ład”. Po dyskusji postanowiono wystąpić do właściwego organu na piśmie z prośbą o interpretację kwestii odprowadzania składek zdrowotnych od osób powołanych do prac w zespołach Izby. Zdecydowano ponadto usunąć zgłoszenia osób do ZUS, które nie podlegają takiemu obowiązkowi w świetle ostatnich interpretacji.

Omówiono pismo Prezesa PIIB do Przewodniczącego Rady POIIB z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie publikacji zamieszczanych na oficjalnym profilu Podlaskiej OIIB. Udzieloną odpowiedź zreferował Przewodniczący Okręgowej Rady p. Krzysztof Ciuńczyk.

Po chwili zreferowano pismo Sekretarza Krajowej Rady PIIB z 25 sierpnia 2022 r.  w sprawie wprowadzenia szybkich płatności w Portalu oraz Aplikacji PIIB (karta, blik, szybki przelew) przez operatora PayU. Postanowiono zaakceptować możliwość wprowadzenia ww. systemu płatności i podpisanie w stosownym momencie przez POIIB umowy z PayU.

Z kolei przedstawiono pismo z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przesyłania do PIIB poza wersją papierową również uchwał organów okręgowych w formie elektronicznej. Związane jest to z przygotowywanym procesem cyfryzacji, a co za tym idzie przejściem Izby Krajowej oraz okręgowych izb na obieg dokumentów w systemie elektronicznym realizowanym w oparciu o system SEOD i ePUAP.

Podano informację z PIIB o przyznanych członkom Podlaskiej OIIB Krzyżach zasługi i odznaczeniach „Za Zasługi dla Budownictwa”. Złotym Krzyżem Zasługi został uhonorowany p. Jerzy Bukowski, p. Wojciech Rębacz otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, natomiast odznaczenia „Za Zasługi dla Budownictwa” zostały przyznane panom: Krzysztofowi Falkowskiemu, Karolowi Markowi Jurkowskiemu, Ryszardowi Feliksowi Kruszewskiemu i Wiktorowi Ostasiewiczowi.

Zreferowano pismo Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z 5 lipca 2022 r. z informacją o  ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie członka POIIB.

Przedstwiono pismo Przewodniczącego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej z 6 września 2022 r. przekazujące 107 ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przewoniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk podał informację w sprawie dokonanego wyboru osób do organów krajowych Funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej pełni Urszula Kallik (Śląska OIIB). Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka OIIB), natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Mariana Zdunka (Warmińsko-Mazurska OIIB). Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem został Dariusz Walasek (Mazowiecka OIIB).

Ad. 7

Poinformowano, że od 14 września 2022 r. został zatrudniony nowy pracownik biura Podlaskiej OIIB, który będzie zajmował się sekretariatem i współpracowała z biurem rachunkowym.

Omówiono zaproponowaną przez p. Wojciecha Sadowskiego organizację akcji „Inżynier oddaje krew”. Postanowiono, że Podlaska POIIB zaangażuje się w przedsięwzięcie.

Następnie podano informację o rezygnacji przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa z wydawania papierowej wersji Inżyniera Budownictwa i wydawaniu miesięcznika wyłącznie w formie elektronicznej poczynając od dnia 1 stycznia 2023 r.  Stwierdzono, że w związku z powyższym zespół POIIB przy okazji rozpoznania cenowego na wykonanie kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” powinien zastanowić się również nad przyszłością wydawnictwa w aspekcie możliwości przejścia wyłącznie na wersję elektroniczną kwartalnika POIIB oraz kosztów wysyłki w 2023 r. samego kwartalnika POIIB bez dotychczas łączonej wysyłki z wydawnictwem PIIB.

Pochylono się nad pismem p. Jerzego Bukowskiego w sprawie kontynuacji idei spotkań, które odbywały się w okręgu łomżyńskim. Punkt informacyjny w Łomży będzie podtrzymywał kwestię integracji lokalnego środowiska.

Po chwili poruszono temat rozliczania kosztów przejazdu delegatów na zjazdy POIIB. Uzgodniono, że wypłacone zostaną koszty przejazdu dla członków organów ustawowych Izby oraz wszystkich delegatów mieszkających poza granicami miasta Białystok. Ustalono następujące kwoty:

 1. Bielsk Podlaski - Białystok: 15 zł w jedną stronę,
 2. Hajnówka - Białystok: 20 zł w jedną stronę,
 3. Łapy - Białystok: 15 zł w jedną stronę,
 4. Łomża - Białystok: 30 zł w jedną stronę,
 5. Nowogród - Białystok: 40 zł w jedną stronę,
 6. Pasynki - Białystok: 10 zł w jedną stronę,
 7. Piątnica - Białystok: 30 zł w jedną stronę,
 8. Sejny - Białystok: 35 zł w jedną stronę,
 9. Siemiatycze - Białystok: 30 zł w jedną stronę,
 10. Suwałki - Białystok: 35 zł w jedną stronę,
 11. Zambrów - Białystok: 30 zł w jedną strone,

Powyższe kwoty obowiązywać będą od 14 września 2022 r.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:306