Protokół nr 7/R/22 posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z dnia 14 listopada 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2023

Protokół nr 7/R/22

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 listopada 2022 r.

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/R/22 posiedzenia Rady POIIB z 13 września 2022 r.

3.Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

 • relacja i przyjęcie sprawozdania Zespołu ds. Dnia otwartego POIIB,
 • relacja Zespołu ds. wykonawcy kwartalnika POIIB oraz POIA RP,
 • relacja Zespołu ds. wyłonienia firmy księgowej,
 • informacja o stworzeniu Zespołu Polskiej IIB (w/s powołania komisji ds. przygotowania zmian przepisów prawa) i o propozycjach Podlaskiej OIIB.

4. Sprawy wniesione.

 • przesyłanie materiałów na posiedzenia Prezydium i Rady w formie udostępnienia linku (dotychczasowa forma załączniki do maila),
 • akcja „ inżynier oddaje krew” (3 osoby zgłoszone),
 • organizacja V mistrzostw brydża sportowego POIIB,
 • wysyłka papierowa Inżyniera Budownictwa do instytucji w województwie podlaskim od 2023r. (m.in. aktualizacja podmiotów),
 • integracja - bal w lutym 2023 r. m.in. ustalenie odpłatności,
 • zorganizowanie spotkania ze studentami Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach,
 • pismo Skarbnika ws przymusowego zawieszenia i skreślenia z listy członków POIIB,
 • prośba Przewodniczącego o konsultowanie z Przewodniczącym i Skarbnikiem planów szkoleń i spotkań organów izby.

 

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych piętnastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Jedna uprawniona do udziału osoba uczestniczyła w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Po chwili członkowie Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 6/R/22 z dnia 13 września 2022 r.

Ad. 3

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Na wstępie p. Krzysztof Ciuńczyk omówił sprawozdanie Zespołu do spraw Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które po dyskusji dotyczącej głównie przeprowadzonej kampanii promocyjnej i rozważań nad celowością kontynuowania akcji, ostatecznie zostało jednogłośnie przyjęte przez członków Okręgowej Rady.

Krzysztof Ciuńczyk zrelacjonował prace Zespołu do spraw kwartalnika Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów. W wyniku głosowania jednogłośnie postanowiono, że pismo „Budownictwo i Architektura Podlasia” będzie wydawana w formie elektronicznej PDF oraz zdecydowano, że w budżecie na 2023 r. zostaną zabezpieczone fundusze na powstanie portalu internetowego.

Zajęto się relacją Zespołu do spraw związanych z wyłonieniem firmy księgowej. Dokonał on rozpoznania w zakresie obsługi księgowej, kadrowej i doradztwa obsługi Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które zostało przedstawione członkom Okręgowej Rady POIIB obecnym na dzisiejszym posiedzeniu przez Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka. Po dyskusji w wyniku głosowania większością głosów wybrana została oferta Kancelarii Podatkowej Sztachelska, Noniewicz Sp. z o.o. (przeciwko głosował p. Jacek Just)

Podano informację na temat podjętej Uchwały nr 36/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Krajowej Rady PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa. Przedmiotem jej prac jest przygotowanie, na podstawie propozycji okręgowych rad okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz członków izby, zmian przepisów powszechnie obowiązujących z zakresu budownictwa, w tym ustawy - Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Propozycje przygotowane do chwili obecnej przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej OIIB zostaną przesłane nowemu organowi pomocniczemu PIIB.

Ad. 4

Zdecydowano jednogłośnie, że materiały na posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady i Okręgowej Rady będą udostępniane w formie przesłania linku do dysku, na którym będą się znajdowały dokumenty, natomiast zmiany w materiałach będą zgłaszane mailowo.

W związku z nikłym zainteresowaniem ze strony członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (zgłoszone zostały trzy osoby) Podlaska OIIB nie zorganizuje akcji „Inżynier oddaje krew”.

Podano do informacji, że Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje V Mistrzostwa w brydżu sportowym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbędą się w sobotę 26 listopada 2022 r. w Domu Kultury Zachęta przy ul. Piastowskiej 11a w Białymstoku.

Poinformowano o aktualizacji adresowej instytucji w województwie podlaskim, do których będzie wysyłana papierowa wersja Inżyniera Budownictwa od 2023 r.

Z kolei poruszono temat organizacji spotkania integracyjnego - balu w lutym 2023 r. W głosowaniu większość obecnych na dzisiejszym posiedzeniu członków Okręgowej Rady opowiedziała się za organizacją imprezy (panie Sylwia Kozłowska-Kaliś i Agnieszka Żero oraz panowie Michał Piotr Mostowski i Mariusz Truszkowski głosowali za, przeciw opowiedzieli się panowie Andrzej Falkowski i Waldemar Jasielczuk; pozostała część Okręgowej Rady wstrzymała się od głosu). Poza tym większością głosów ustalono, że odpłatność będzie wynosiła 100,- zł za członka POIIB i 200,- zł za osobę towarzyszącą (panie Sylwia Kozłowska-Kaliś i Agnieszka Żero oraz panowie Leszek Antoni Andrulewicz, Krzysztof  Ciuńczyk, Michał Piotr Mostowski i Mariusz Truszkowski głosowali za, przeciw opowiedział się pan Waldemar Jasielczuk; pozostała część Okręgowej Rady wstrzymała się od głosu). Stwierdzono ponadto, że ewentualny nocleg każdy uczestnik będzie rezerwował i opłacał na własną rękę.

6 grudnia 2022 r. zorganizowane zostanie spotkanie ze studentami Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, na którym obecni będą panowie Krzysztof Ciuńczyk (Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB), Andrzej Falkowski (Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB), Krzysztof Falkowski (Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB) oraz Leszek Antoni Andrulewicz i Michał Piotr Mostowski (członkowie Okręgowej Rady POIIB z okręgu suwalskiego).

Przedstawiono pismo Skarbnika Okręgowej Rady p. Agnieszki Wawdziejczuk w sprawie przymusowego zawieszenia i skreślenia z listy członków POIIB z 28 września 2022 r.

Krzysztof Ciuńczyk zwrócił się z prośbą do Przewodniczących organów o konsultowanie z Przewodniczącym Okręgowej Rady i Skarbnikiem Okręgowej Rady planów szkoleń i spotkań organów izby.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:301