Protokół nr 3/PR/22 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z dnia 21 czerwca 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2023

Protokół nr 3/PR/22

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/PR/22 posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 1 marca 2022 r.

3. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia zawodowego POIIB.

4. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu ds. Dnia otwartego.

5. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania zespołu ds. rozpoznania na wydawanie kwartalnika POIIB.

6. Omówienie kwestii działania (data odwieszenia) punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach. Wyznaczenie miejsc na działanie punktów oraz osób do pełnienia dyżurów w punktach.

7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

  • przygotowań do gali jubileuszu,
  • Pismo Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego w sprawie serwisu e-Budownictwo,
  • Informacja w sprawie nadania odznak honorowych członkom POIIB uchwała Krajowej Rady nr 8/R/22 z 27 kwietnia 2022 r.

8. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych ośmiu członków Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Jedna uprawniona do udziału osoba uczestniczyła w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Po chwili członkowie Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 2/PR/22 z dnia 1 marca 2022 r.

Ad. 3

Omówiono projekt uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu do spraw doskonalenia zawodowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ustalono, że funkcję koordynatora będą pełnić przedstawiciele zespołu. Zaproponowano następujący skład tego organu pomocniczego Okręgowej Rady: Mariusz Kłokowski - Przewodniczący oraz Tomasz Dyga, Mariusz Grabowski, Marcin Harasimowicz, Tomasz Konrad Olewiński, Marcin Andrzej Sulkowski i Piotr Żabicki - członkowie. Zauważono, że w zespole znajdują się przedstawiciele większości specjalności budowlanych. Postanowiono jednogłośnie, że projekt uchwały zostanie przedłożony Okręgowej Radzie na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2022 r.

Ad. 4

Zajęto się projektem uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu ds. Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W jego skład mieliby wejść eksperci reprezentujący szerokie spektrum specjalności budowlanych: Leszek Antoni Andrulewicz, Krzysztof Ciuńczyk, Andrzej Falkowski, Krzysztof  Falkowski, Karol Gromak, Mariusz Jamiołkowski, Marcin Kijek, Sylwia Kozłowska-Kaliś, Szymon Marcinkiewicz, Tomasz Konrad Olewiński, Wojciech Sadowski, Andrzej Śliwiński oraz Agnieszka Żero jako koordynator. Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały, którym Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu

Ad. 5

Z kolei omówiono projekt uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Zespołu ds. kwartalnika Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów. Zarekomendowano, aby w skład zespołu weszli Krzysztof Ciuńczyk jako Przewodniczący, Agnieszka Wawdziejczuk jako Zastępca Przewodniczącego oraz Waldemar Jasielczuk - członek. Jednogłośnie zdecydowano, że uchwała zostanie poddana głosowaniu na przyszłym posiedzeniu Okręgowej Rady.

Ad. 6

Zdecydowano, że temat działalności punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach oraz wyznaczenia osób do dyżurów w punktach terenowych zostanie szeroko omówiony na posiedzeniu Okręgowej Rady w dniu 1 lipca 2022 r. Stwierdzono jednocześnie, że placówki terenowe wznowią funkcjonowanie.

Ad. 7

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Omówiono kwestię przygotowań do Gali Jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Postanowiono rekomendować Okręgowej Radzie podjęcie decyzji w sprawie odznaczeń honorowych dla byłych Przewodniczących Rady POIIB.

Do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie serwisu e-Budownictwo - platformy, która umożliwia wypełnianie i składanie wniosków zwiąanych z procesem budowlanym w formie elektronicznej. Zachęca w nim do udziału w inicjatywie i proponuje Izbom zamieszczenie na stronach internetowych samorządów zawodowych kafelka, który będzie stanowił bramę do serwisu. Poinformowano, że na stronie POIIB jest już możliwość korzystania z ww. formy przekierowania do odpowiedniej witryny.

Podano informacja w sprawie nadania przez Krajową Radę odznak honorowych  PIIB członkom POIIB: p. Tadeuszowi Andrzejowi Maciakowi - złotą oraz p. Tomaszowi Ciereszyńskiemu, p. Waldemarowi Jasielczukowi, i p. Tomaszowi Niedźwieckiemu - srebrne.

Ad. 8

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk poinformował zebranych, że uczestniczył w zebraniach wyborczych białostockich oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prezesem Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku została p. Iwona Skoczko, a Prezesem Zarządu Oddziału Białostockiego SEP w kadencji 2022-2026 został Paweł Mytnik.

Z kolei poinformowano, że panowie Krzysztof Ciuńczyk, Andrzej Falkowski i Mariusz Kłokowski wezmą udział w obradach Rady Programowej Politechniki Białostockiej.

Poinformowano, że 9 lipca 2022 r. odbędzie się spotkanie integracyjne członków POIIB, PZITB, PZITS, SEP i SITK RP „I Rajd rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” na trasie Białystok - Majątek Howieny w Pomigaczach - Białystok.

Następnie zajęto się tematyką dnia otwartego zawodów zaufania publicznego. Postanowiono, że kwestia zostanie poruszona w momencie podjęcia działań w tym temacie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:284