Protokół nr 4/PR/22 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z dnia 6 września 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2023

Protokół nr 4/PR/22

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 6 września 2022 r.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/PR/22 posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 21 czerwca 2022 r.

3. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały nr 12/R/14 z 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji, zmienionej uchwałą 12/R/19 i 20/OR/21.

4. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały nr 17/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w POIIB.

5. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/19 z 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB zmienionej uchwałą Rady nr 10/R/20 z 19 marca 2020 r. i nr 15/OR/21 z 22 czerwca 2021 r.

6. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie korekty budżetu na 2022 r.

7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

8. przygotowań do gali jubileuszu,

  • zmiana przepisów „Polski Ład” od 1 lipca 2022 r., wyznaczenie zasady postępowania, kwestia wystąpienia z zapytaniem,
  • pismo z dnia 2 sierpnia 2022 r. Prezesa PIIB do Przewodniczącego Rady POIIB ws publikacji zamieszczanych na profilu PIIB,
  • Pismo z 25 sierpnia 2022 r. sekretarza PIIB w sprawie wprowadzenia płatności w portalu PIIB (PayU).
  • Pismo z PIIB w sprawie przesyłania uchwał organów okręgowych w formie elektronicznej,
  • Informacja z PIIB o przyznanych członkom POIIB Krzyżach zasługi i odznaczeń „Za Zasługi dla Budownictwa”,
  • Pismo Przewodniczącego OSD z informacją o ukaraniu członka POIIB,
  • Pismo z 4 sierpnia 2022 r. z PZITB w sprawie wyznaczenia osoby do pracy w komisji Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo”,

9. Sprawy wniesione.

 

Posiedzenie odbyło się w postaci stacjonarnej. Obecnych sześciu członków Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Panie Sylwia Kozłowska-Kaliś i Agnieszka Żero usprawiedliwiły swoją nieobecność.

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie i zaproponował, aby z porządku dzisiejszego posiedzenia został usunięty punkt 6. Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z zaproponowaną zmianą.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 3/PR/22 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Ad. 3

Omówiono projekt uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB w sprawie zmiany uchwały nr 12/R/14 z 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji. Poinformowano, że XXI Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 27/22 z dnia 25 czerwca 2022 r. zmienił zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zmienił się m.in. § 15 ust. 4, który otrzymał brzmienie: „Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez organy izby nieotrzymujący ryczałtów w danej izbie mogą otrzymać ekwiwalent za udział w każdym posiedzeniu do 250,- zł brutto lub do 50,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izb. Ekwiwalent jest wypłacany na wniosek przewodniczącego organu, rzecznika koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej lub komisji i zatwierdzony odpowiednio przez Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady”. Zaproponowano, aby od 1 stycznia 2023 r. członkom organów Izby oraz komisji i zespołów powołanych przez organy Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów, przysługiwał ekwiwalent w wysokości 200,- zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 45,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Projekt jednogłośnie zaakceptowano i postanowiono, że zostanie on przedłożony Okręgowej Radzie na posiedzeniu w dniu 13 września 2022 r.

Ad. 4

Z kolei zajęto się projektem uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały nr 17/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w Podlaskiej OIIB. Poinformowano, że XX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 13/21 z dnia 19 czerwca 2021 r. zmienił zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  dodając w § 19 ust. 8 zdanie drugie o brzmieniu: „Delegowanemu odbywającemu podróż samochodem osobowym przysługuje także zwrot wydatków poniesionych z tytułu opłat za przejazd autostradą oraz opłat za parkowanie w wysokości określonej w rachunku”. Wniesiono, aby od 1 października 2022 r. ustalić stawkę zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym w wysokości 100% stawki za 1 km określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) tj. § 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Zaproponowano też, by delegowanemu odbywającemu podróż samochodem osobowym przysługiwał także zwrot wydatków poniesionych z tytułu opłat za przejazd autostradą oraz opłat za parkowanie w wysokości określonej w dokumencie opłaty. Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały, którym Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu

Ad. 5

Następnie omówiono projekt uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie uchylenia uchwały nr 8/R/19 z 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB zmienionej uchwałą Rady nr 10/R/20 z 19 marca 2020 r. i nr 15/OR/21 z 22 czerwca 2021 r. Większością głosów zdecydowano (p. Mariusz Kłokowski był przeciw), że uchwała zostanie poddana głosowaniu na przyszłym posiedzeniu Okręgowej Rady.

Ad. 7

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Temat przygotowań do Gali Jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która odbędzie się w poniedziałek 26 września 2022 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu p. Krzysztof Falkowski. Przedyskutowano i zaakceptowano kwestię dodatkowej pozycji gali, tj. kolacji dla gości i przedstawicieli POIIB w hotelu.

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski zreferował problematykę zmiany od 1 lipca 2022 r. przepisów „Polski Ład”. Po dyskusji postanowiono wystąpić do właściwego organu na piśmie z prośbą o interpretację kwestii odprowadzania składek zdrowotnych od osób powołanych do prac w zespołach Izby.

Omówiono pismo Prezesa PIIB do Przewodniczącego Rady POIIB z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie publikacji zamieszczanych na oficjalnym profilu Podlaskiej OIIB.

Po chwili zreferowano pismo Sekretarza Krajowej Rady PIIB z 25 sierpnia 2022 r.  w sprawie wprowadzenia szybkich płatności w Portalu oraz Aplikacji PIIB (karta, blik, szybki przelew) przez operatora PayU. Postanowiono pozytywnie zarekomendować Radzie możliwość wprowadzenia ww. systemu płatności i podpisanie w stosownym momencie przez POIIB umowy z PayU.

Z kolei przedstawiono pismo z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przesyłania do PIIB poza wersją papierową również uchwał organów okręgowych w formie elektronicznej. Związane jest to z przygotowywanym procesem cyfryzacji, a co za tym idzie przejściem Izby Krajowej oraz okręgowych izb na obieg dokumentów w systemie elektronicznym realizowanym w oparciu o system SEOD i ePUAP.

Podano informację z PIIB o przyznanych członkom Podlaskiej OIIB Krzyżach zasługi i odznaczeniach „Za Zasługi dla Budownictwa”. Złotym Krzyżem Zasługi został uhonorowany p. Jerzy Bukowski, p. Wojciech Rębacz otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, natomiast odznaczenia „Za Zasługi dla Budownictwa” zostały przyznane panom: Krzysztofowi Falkowskiemu, Karolowi Markowi Jurkowskiemu, Ryszardowi Feliksowi Kruszewskiemu i Wiktorowi Ostasiewiczowi.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z 5 lipca 2022 r. z informacją o  ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie członka POIIB p. Andrzeja Dziemianowicza.

Z kolei zapoznano się z pismem z PZITB w sprawie wyznaczenia osoby do pracy w komisji Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo” z 4 sierpnia 2022 r. Postanowiono, że delegowany do Komisji Konkursowej zostanie p. Krzysztof Falkowski.

Ad. 8

Poinformowano, że od 13 września 2022 r. został zatrudniony nowy pracownik biura Podlaskiej OIIB.

Omówiono zaproponowaną przez p. Wojciecha Sadowskiego organizację akcji „Inżynier oddaje krew”. Postanowiono, że propozycja zostanie przedstawiona Radzie na najbliższym posiedzeniu.

Z kolei poinformowano, że pracownik biura odpowiedzialny za sprawy księgowo-kadrowe zgłosił chęć przejścia na emeryturę. Postanowiono zrobić rozpoznanie cenowe na zewnętrzną usługę kadrową i finansowo-księgową. W tym celu powołano zespół do wyboru firmy księgowej w składzie: Krzysztof Ciuńczyk, Agnieszka Wawdziejczuk i Mariusz Truszkowski.

Następnie podano informację o rezygnacji przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa z wydawania papierowej wersji Inżyniera Budownictwa i wydawaniu miesięcznika wyłącznie w formie elektronicznej poczynając od dnia 1 stycznia 2023 r. (uchwała Krajowej Rady nr 35/R/22 z dnia 7 września 2022 r.). Zasady finansowania zakupu miesięcznika Inżynier Budownictwa wydawanego wyłącznie w formie elektronicznej Krajowa Rada PIIB uchwali do dnia 30 listopada 2022 r.

Stwierdzono, że w związku z powyższym Zespół POIIB przy okazji rozpoznania cenowego na wykonanie kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” powinien zastanowić się również nad przyszłością wydawnictwa w aspekcie możliwości przejścia wyłącznie na wersję elektroniczną kwartalnika POIIB oraz kosztów wysyłki w 2023 r. samego kwartalnika POIIB bez dotychczas łączonej wysyłki z wydawnictwem PIIB.

Omówiono ideę nieformalnego porozumienia pomiędzy okręgowymi izbami: lubelską, lubuską, podlaską, świętokrzyską, wielkopolską i zachodniopomorską.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2023-02-02
Data publikacji:2023-02-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:394