Protokół nr 5/PR/22 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 listopada 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2023

Protokół nr 5/PR/22

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 listopada 2022 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/PR/22 posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 6 września 2022 r.
 3. Omówienie sprawozdania zespołu ds. organizacji Gali Jubileuszu XX-lecia POIIB.
 4. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie korekty budżetu 2022 r.
 5. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2023 r.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w 2023 r.
 7. Pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  -harmonogram posiedzeń Prezydium i Rady POIIB, terminarz przygotowań do zjazdu w i innych wydarzeń POIIB w 2023 r.,
  - informacja w sprawie wdrożenia SEOD w tym podział kosztów w 2023 r.,
  - informacja o decyzji PIIB w sprawie: zatwierdzenia wydatków na czasopismo Inżynier Budownictwa w 2023 r. (wersja elektroniczna), zaprzestana wysyłki blankietów składek członkowskich w 2023 r., przyjęcia harmonogramu PIIB na rok 2023, ustalenie nowych opłat za postępowanie kwalifikacyjne, zwołanie XXII krajowego zjazdu,
  - ustalenie zasad zamieszczania na stornie i facebooku POIIB ogłoszeń stowarzyszeń i innych samorządów zawodowych.
 8. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych ośmiu członków Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa według załączonej listy. Jedna uprawniona do udziału osoba uczestniczyła w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Członkowie Prezydium Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei przyjęto Protokół nr 4/PR/22 z dnia 6 września 2022 r. przy głosie wstrzymującym się p. Sylwii Kozłowskiej-Kaliś.

Ad. 3

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk omówił sprawozdanie zespołu ds. organizacji Gali Jubileuszu XX-lecia Podlaskiej OIIB. Projekt dokumentu zostanie przedłożony Okręgowej Radzie na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2022 r.

Ad. 4

Skarbnik Okręgowej Rady POIIB p. Agnieszka Wawdziejczuk i Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk omówili propozycję korekty budżetu 2022 r. Przyjęto projekt uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB w zaproponowanej formie. Okręgowa Rada zajmie się nim na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 5

Następnie omówiono założenia prowizorium budżetowego na 2023 r. Jednogłośnie zdecydowano, że zaproponowany projekt uchwały Okręgowej Rady POIIB w powyższej sprawie zostanie poddany głosowaniu na grudniowym posiedzeniu Okręgowej Rady.

Ad. 6

Z kolei zajęto się omówieniem projektu uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej OIIB w dniu 21 kwietnia 2023 r. Projekt dokumentu w powyższej sprawie jednogłośnie zaakceptowano. Zostanie on przedłożony Okręgowej Radzie na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2022 r. Podczas krótkiej dyskusji zgodzono się ponadto z opinią, że forma zdalna byłaby najlepszą formą odbycia zjazdu.

Ad. 7

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Przyjęto harmonogram posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady i Okręgowej Rady POIIB, terminarz przygotowań do zjazdu i innych wydarzeń POIIB w 2023 r.,

Przedstawiono informację w sprawie wdrożenia oraz związanych z nim kosztów Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Izbie.

Z kolei poinformowano o decyzjach PIIB w sprawach zatwierdzenia wydatków na wersję elektroniczną czasopisma Inżynier Budownictwa w 2023 r., zaprzestana wysyłki blankietów składek członkowskich w 2023 r., przyjęcia harmonogramu PIIB na rok 2023, ustalenia nowych opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz zwołania XXII Krajowego Zjazdu w dniach 23-24 czerwca 2023 r.

Poruszono temat ustalenia zasad zamieszczania na stronie internetowej i facebooku POIIB ogłoszeń stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych samorządów zawodowych. Do tej pory decyzją Okręgowej Rady POIIB nie umieszczała płatnych ogłoszeń za wyjątkiem informacji o kursie przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane organizowanego przez PZITB. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Okręgowa Rada na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2022 r.

Ad. 8

6 grudnia 2022 r. zorganizowane zostanie spotkanie ze studentami Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, na którym obecni będą panowie Krzysztof Ciuńczyk (Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB), Andrzej Falkowski (Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB), Krzysztof Falkowski (Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB) oraz Leszek Antoni Andrulewicz i Michał Piotr Mostowski (członkowie Okręgowej Rady POIIB z okręgu suwalskiego).

Krzysztof Ciuńczyk poinformował o wezwaniu prezesa NFZ do usunięcia braków we wniosku POIIB. Dotyczy to spełnienia wymogów art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2021 poz. 162). Podjęto decyzję, że POIIB pozostawi wezwanie bez odzewu z uwagi na brak formalnych możliwości spełnienia wymogów wezwania.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-02-28
Data publikacji:2023-02-28
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:267