Protokół nr 8/R/22 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2023

Protokół nr 8/R/22

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 7/R/22 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 14 listopada 2022 r.,
 3. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 15 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r.,
 4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania zespołu ds. organizacji Gali Jubileuszu 20-lecia POIIB,
 5. Informacja o decyzji PIIB m.in. w sprawie: zatwierdzenia wydatków na czasopismo Inżynier Budownictwa w 2023 r. (wersja elektroniczna i papierowa), zaprzestana wysyłki blankietów składek członkowskich w 2023 r., przyjęcia harmonogramu PIIB na rok 2023, ustalenia nowych opłat za postępowanie kwalifikacyjne, zwołania XXII krajowego zjazdu, zmiany uchwały ws Komisji KR PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa (członkiem został m.in. Mariusz Kłokowski z POIIB), zmiany regulaminu zatrudniania w biurze PIIB, zmiany regulaminu zakupów w PIIB, podpisania aneksu do umowy generalnej OC w tym zmiana wysokości składki od 1stycznia 2024 do 31.12.2024r., wdrożenia SEOD w tym podział kosztów w 2023 r.,
 6. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie korekty budżetu 2022 r.,
 7. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2023 r.,
 8. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie zwołania XXII Okręgowego Sprawozdawczego POIIB w 2023 r.,
 9. Pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  - zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady POIIB, zatwierdzenie terminarza przygotowań do zjazdu w i innych wydarzeń POIIB w 2023 r.,
  - ubezpieczenie członków organów i pracowników NNW na 2023 r. ,
  - informacja Przewodniczącego OKK z przebiegu XXL sesji egzaminacyjnej,
  - informacja o decyzji PIIB ws zmiany formy przekazywania informacji ubezpieczenia członków oraz zaprzestania wysyłki blankietów składek członkowskich,
  - ustalenie zasad zamieszczania na stornie i facebooku POIIB płatnych ogłoszeń stowarzyszeń i innych samorządów zawodowych,
  - informacja ws wezwania prezesa NFZ usunięcia braków wniosku POIIB (czy jest przedsiębiorcą, spełnienie wymogów art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6.03.2018r. ( tj. Dz. U. z 2021 poz. 162)
  - ustalenie zasad zamieszczania na stronie i facebooku POIIB ogłoszeń stowarzyszeń i innych samorządów zawodowych.
 10. Sprawy wniesione.

 

 

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych dwunastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Trzy uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

 

Ad. 1

19 listopada 2022 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się XII Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB. Reprezentacja POIIB w składzie Mirosław Matusik, Magdalena Onopa, Janusz Pudlis i Grzegorz Aleksander Zalewski wywalczyła szereg medali w konkurencjach indywidualnych w różnych kategoriach wiekowych. W imieniu Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jej Przewodniczący wręczył podziękowania i upominki p. Magdalenie Onopie i p. Januszowi Pudlisowi, którzy przybyli na dzisiejsze posiedzenie. Następnie reprezentanci podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa podzielili się wrażeniami z zawodów.

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Po chwili członkowie Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 7/R/22 z dnia 14 listopada 2022 r.

Ad. 3

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 21/OR/22 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 15 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r. Kontrole dotyczyły zatrudnienia na stanowisko inspektora w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz statutowej i finansowej działalności Okręgowej Rady POIIB w zakresie organizacji spotkań integracyjnych i imprez w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Ad. 4

Krzysztof Falkowski omówił sprawozdanie zespołu ds. organizacji Gali Jubileuszu XX-lecia Podlaskiej OIIB. W związku z tym, że koszt imprezy był o 15256,71 zł niższy od zakładanego w założeniach Zespołu, członkowie gremium wystąpili z wnioskiem do Okręgowej Rady POIIB o przekazanie 15 tysięcy złotych brutto na premie dla pracowników biura do podziału według włożonej pracy w organizację przedsięwzięcia. W wyniku głosowania większością głosów zaakceptowano wniosek (pani Agnieszka Wawdziejczuk oraz panowie Krzysztof Ciuńczyk, Andrzej Falkowski, Mariusz Kłokowski i Mariusz Truszkowski wstrzymali się od głosu).

Ad. 5

Podano informację o decyzjach PIIB w sprawach: zatwierdzenia wydatków na wersję elektroniczną czasopisma Inżynier Budownictwa w 2023 r., zaprzestania wysyłki blankietów składek członkowskich w 2023 r., przyjęcia harmonogramu PIIB na rok 2023, ustalenia nowych opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz zwołania XXII Krajowego Zjazdu w dniach 23-24 czerwca 2023 r. Ponadto nastąpiły zmiany: uchwały w sprawie Komisji KR PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa (członkiem gremium został Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB p. Mariusz Kłokowski), regulaminu zatrudniania w biurze PIIB oraz regulaminu zakupów w PIIB. Podpisano także aneks do umowy generalnej OC zawierający zmianę wysokości składki od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Następnie przedstawiono problematykę wdrożenia oraz związanych z nim kosztów Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Izbie. Postanowiono nie podejmować decyzji o zmianie uchwały Okręgowej Rady nr 1/OR/22.  Przewodniczący poinformował , że POIIB zgłosiła do PIIB zapotrzebowanie na 20 egzemplarzy papierowej wersji „Inżyniera Budownictwa” do celów promocyjnych, koszt których pokrywa Podlaska OIIB.

Ad. 6

Skarbnik Okręgowej Rady POIIB p. Agnieszka Wawdziejczuk i Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk omówili propozycję korekty budżetu 2022 r. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 22/OR/22 w tej sprawie.

Ad. 7

Następnie omówiono założenia prowizorium budżetowego na 2023 r. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 23/OR/22 w tej sprawie.

Ad. 8

Z kolei zajęto się omówieniem projektu uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej OIIB w dniu 21 kwietnia 2023 r. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 24/OR/22 w tej sprawie.

Ad. 9

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Przyjęto harmonogram posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady i Okręgowej Rady POIIB, terminarz przygotowań do zjazdu i innych wydarzeń POIIB w 2023 r.

Postanowiono, że w 2023 r. będzie kontynuowane ubezpieczenie NNW dla członków organów krajowych i okręgowych oraz pracowników biura związanej z wykonywaniem obowiązków na rzecz Izby.

Podano informację na temat XXL sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Poruszono temat ustalenia zasad zamieszczania na stornie internetowej i facebooku POIIB ogłoszeń stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych samorządów zawodowych. Do tej pory decyzją Okręgowej Rady POIIB nie umieszczała płatnych ogłoszeń za wyjątkiem informacji o kursie przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane organizowanego przez PZITB. Po dyskusji zdecydowano, że od tej pory Podlaska OIIB będzie mogła publikować wspomniane materiały.

Krzysztof Ciuńczyk poinformował o wezwaniu prezesa NFZ do usunięcia braków we wniosku POIIB. Dotyczy to spełnienia wymogów art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2021 poz. 162). Podjęto decyzję, że POIIB pozostawi wezwanie bez odzewu z uwagi na brak formalnych możliwości spełnienia wymogów wezwania.

Ad. 10

Przewodniczący Okręgowej Rady p. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił pismo Przewodniczącego POIA RP p. Marcina Marczaka w sprawie elektronicznej wersji kwartalnika POIIB, w którym zadeklarował chęć dalszej współpracy.

Podczas krótkiej dyskusji zgodzono się z opinią, że forma zdalna byłaby najlepszą formą odbycia zjazdu.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-02-28
Data publikacji:2023-02-28
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:266