Protokół nr 3/R/23 posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z dnia 27 czerwca 2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2023

Protokół nr 3/R/23

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/R/23 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 21 marca 2023 r.
 3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB zatwierdzającej uchwałę Prezydium Okręgowej Rady nr PDL/POR/0001/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XXII OZ POIIB.
 4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB zatwierdzającej uchwałę Prezydium Okręgowej Rady nr PDL/POR/0002/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na stanowisko w biurze POIIB.
 5. Omówienie wniosku K. Lipińskiej złożonego podczas XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB dot. likwidacji punktu informacyjnego w Łomży oraz omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie likwidacji punktu informacyjnego w Łomży.
 6. Omówienie kwestii likwidacji punktu informacyjnego w Suwałkach oraz omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie likwidacji punktu informacyjnego w Suwałkach.
 7. Omówienie kwestii i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB uchylającej uchwałę Rady POIIB nr 14/R/14 z 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu punktów informacyjnych POIIB.
 8. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB zmieniającej uchwałę OR POIIB nr 15/OR/22 w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia zawodowego POIIB.
 9. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB zmieniającej uchwałę Okręgowej Rady POIIB nr 18/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie regulaminu biura POIIB, regulaminu pracy biura POIIB oraz regulaminu wynagradzania pracowników biura POIIB.
 10. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie SEOD (punkt wprowadzony na posiedzeniu Rady).
 11. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
 • omówienie kwestii wykorzystania środków finansowych po dokonanej przez XXII Krajowy Zjazd PIIB zmianie zasad gospodarki finansowej PIIB w zakresie zmiany sposobu naliczania i podwyżek składek członkowskich (temat wprowadzony na posiedzeniu Rady),
 • informacja w sprawie odpowiedzi udzielonej p. Ł. Bilbinowi w sprawie wniosków złożonych podczas XXII Okręgowego Zjazdu POIIB,
 • informacja o podjętych uchwałach Krajowej Rady PIIB z dnia 26 kwietnia 2023r. (m.in. uchwała ws zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym) i z dnia 24 maja 2023 r.,
 • relacja z XXII Krajowego Zjazdu PIIB z 23-24 czerwca 2023 r.,
 • informacja w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy POIIB i Stowarzyszeniem Kosztorysantów Budowlanych dot. szkoleń członków obu stron porozumienia,
 • relacja z imprez POIIB: Dzień dziecka, Półmaraton PKO, Biegi Ekiden,
 • pismo Przewodniczącego OSD POIIB w sprawie ukarania w trybie odpowiedzialności zawodowej członka POIIB.
 • do wiadomości OR POIIB wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko członkowi POIIB.
 • informacja Przewodniczącego OKK w sprawie zakończonej XLI sesji egzaminacyjnej,
 • informacja w sprawie naboru na stanowisko w biurze POIIB.

     12. Sprawy wniesione.

 

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych trzynastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Trzy uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie i zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punktu 10 porządku obrad kwestii omówienia i podjęcia uchwały w sprawie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w POIIB oraz wprowadzenie do bieżących spraw omówienia kierunków wykorzystania środków finansowych po zmianie zasad gospodarki finansowej PIIB. Członkowie Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali poprawiony porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 2/R/23 z dnia 21 marca 2023 r.

Ad. 3

Przedstawiono i jednogłośnie zaakceptowano Uchwałę nr PDL/OR/0010/2023 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdzającą uchwałę Prezydium Okręgowej Rady POIIB nr PDL/POR/0001/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosków zgłoszonych na XXII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 4

Omówiono i jednogłośnie zaakceptowano Uchwałę nr PDL/OR/0011/2023 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdzającą uchwałę Prezydium Okręgowej Rady POIIB nr PDL/POR/0002/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej POIIB do naboru na stanowisko pracy w biurze POIIB.

Ad. 5

Zajęto się wnioskiem p. Krystyny Lipińskiej złożonym podczas XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB dotyczącym likwidacji punktu informacyjnego w Łomży. Po dyskusji zdecydowano o jego likwidacji. Podjęto Uchwałę nr PDL/OR/0012/2023 Okręgowej Rady POIIB w tej sprawie (p. Leszek Antoni Andrulewicz, p. Jacek Just i p. Kozłowska-Kaliś wstrzymali się od głosu).

Ad. 6

Podjęto temat likwidacji punktu informacyjnego w Suwałkach. Po dyskusji zdecydowano, że również ta placówka zostanie zlikwidowana. Przyjęto Uchwałę nr PDL/OR/0013/2023 Okręgowej Rady POIIB w tej sprawie (p. Leszek Antoni Andrulewicz, p. Jacek Just i p. Kozłowska-Kaliś wstrzymali się od głosu).

Ad. 7

Podjęto Uchwałę nr PDL/OR/0014/2023 Okręgowej Rady POIIB uchylającą uchwałę Rady POIIB nr 14/R/14 z 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktów Informacyjnych Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (p. Jacek Just i p. Kozłowska-Kaliś wstrzymali się od głosu).

Ad. 8

Przy głosie wstrzymującym się p. Waldemara Jasielczuka przyjęto Uchwałę nr PDL/OR/0015/2023 Okręgowej Rady POIIB zmieniającą uchwałę Okręgowej Rady POIIB nr 15/OR/22 z 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw doskonalenia zawodowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów. Skład tego organu pomocniczego Okręgowej Rady POIIB został uzupełniony przez p. Beatę Ambrożej i p. Martę Froń-Kopczewską w miejsce p. Marcina Harasimowicza, który zgłosił, że z nie może poświęcić czasu na pracę w zespole.

Ad. 9

Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr PDL/OR/0016/2023 Okręgowej Rady POIIB zmieniającą uchwałę nr 18/R/20 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie regulaminu pracy Biura POIIB oraz regulaminu wynagradzania pracowników Biura POIIB. W § 25 regulaminu pracy Biura POIIB zapisano, że pracodawca zapewni pracownikowi okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego do wysokości 400 zł brutto oraz żeby powyższe świadczenie przysługiwało nie częściej niż raz na pięć lat, o ile wyniki badań okulistycznych wykonanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem nie wykażą potrzeby zmiany rodzaju szkieł podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego wcześniej. Ponadto zmodyfikowano § 11 regulaminu wynagradzania pracowników Biura POIIB poprzez wprowadzenie zapisu mówiącego, że raz w roku pracodawca wypłaca świadczenia urlopowe pracownikowi idącemu na urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, a wysokość świadczenia urlopowego jest obliczana na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wprowadzono zmiany w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad.10

Przy głosie wstrzymującym się p. Mariusza Truszkowskiego i Mariusza Kłokowskiego przyjęto Uchwałę nr PDL/OR/0017/2023 Okręgowej Rady POIIB w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Ad.11

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

W pierwszej kolejności zajęto się wprowadzonym do porządku obrad tematem wykorzystania środków finansowych po dokonanej przez XXII Krajowy Zjazd PIIB zmianie zasad gospodarki finansowej PIIB. Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił treść ww. uchwały w zakresie podwyżek składek członkowskich. Okręgowa Rada przedyskutowała temat wykorzystania dodatkowych środków finansowych, wskazując na konieczność rozsądnej, efektywnej i sprawiedliwej dystrybucji środków finansowych ukierunkowanej na świadczenia/działania, z których skorzysta jak najwięcej członków Podlaskiej OIIB. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zwrócił się z prośbą do Okręgowej Rady, żeby poza kwestią jak zagospodarować środki zastanowiła się jakie działania mogłaby podjąć, aby skłonić Krajową Radę lub Krajowy Zjazd do zastopowania tej formy podwyżek.  Delegaci POIIB na Zjazd Krajowy obecni na posiedzeniu Okręgowej Rady (p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Andrzej Falkowski, p. Krzysztof Falkowski i p. Wojciech Kamiński) zdali relacje ze zjazdu w zakresie wydarzeń dotyczących podjęcia uchwały, w wyniku której od 2025 r nastąpi podwyższenie składek członkowskich oraz działań delegatów Podlaskiej OIIB mających na celu przekonanie pozostałych delegatów krajowego zjazdu do odrzucenia ww. uchwały. Delegaci POIIB zaproponowali  podjęcie działań  zmierzających w kierunku zmiany tej uchwały oraz ukierunkowanych m.in. na informowanie przeciętnego członka izby nie pełniącego funkcji w strukturach izby o podjętej uchwale i jej konsekwencjach finansowych.

Poinformowano zebranych na dzisiejszym posiedzeniu o pisemnej odpowiedzi udzielonej p. Łukaszowi Bilbinowi w sprawie wniosków złożonych podczas XXII Okręgowego Zjazdu POIIB. Wniosek z postulatem dodania na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce Wnioski formularza o wpis do bazy e-CRUB osobom, które nabyły uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r. i są członkami samorządu zawodowego został skierowany do rozpatrzenia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Z kolei wnioski dotyczące wprowadzenia zmiany w § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegającej na uwzględnieniu wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych w jednostkach zatrudniających osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisane na listę członków izby oraz wprowadzenia zmiany w art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegającej na zwolnieniu z uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku wykonania zewnętrznej instalacji elektrycznej do budynku zostały odrzucone przez Okręgową Radę POIIB w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Podano informację o uchwale Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym.

Zrelacjonowano XXII Krajowy Zjazd PIIB, który odbył się w Warszawie w dniach 23-24 czerwca 2023 r. Między innymi podjęto na nim decyzję dotyczącą zmiany w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2025 r. składka członkowska będzie powiązana z danymi ekonomicznymi i wyliczana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Poinformowano zebranych na dzisiejszym posiedzeniu o podpisaniu porozumienia pomiędzy POIIB i Stowarzyszeniem Kosztorysantów Budowlanych dotyczącym szkoleń dla członków obu stron porozumienia.

Zdano relację z imprez Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Dnia dziecka, Półmaratonu PKO, Biegów Ekiden.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB w sprawie ukarania w trybie odpowiedzialności zawodowej członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Poinformowano o wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko członkowi POIIB.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Falkowski podsumował zakończoną XLI sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane.

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk podał informację sprawie trwającego naboru na stanowisko w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 12

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-09-18
Data publikacji:2023-09-18
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:199