Protokół nr 1/R/15 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 lutego 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 1/R/15

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 lutego 2015 r.

 

 

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 11 grudnia 2014 r.
  2. Wręczenie podziękowań.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za 2014 r.
  4. Przygotowania do XIV Zjazdu Podlaskiej OIIB – w tym m.in. projekt porządku obrad, Regulaminu XIV Zjazdu, projekt budżetu na 2015 r., kandydaci do komisji zjazdowych, koszty przejazdu delegatów na zjazdy POIIB.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w listopadzie 2014 r.
  6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  7. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Wojciech Borzuchowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad i przyjęli jednogłośnie Protokół nr 7/R/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Ad. 2

Podlaska OIIB zgłosiła trzyosobową drużynę na V Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB, które odbyły się 6 grudnia 2014 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Nasi zawodnicy startowali w różnych kategoriach wiekowych i w konkurencjach indywidualnych zdobyli: Robert Bagiński - złoty medal na 25 m stylem grzbietowym, Ryszard Klimek - złoty medal na 50 m stylem dowolnym i srebrny medal na 25 m stylem dowolnym oraz Piotr Szutkiewicz - dwa złote medale (na 25 m stylem dowolnym i 50 m stylem dowolnym). Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński oraz Sekretarz Rady POIIB p. Grażyna Siemiończyk wręczyli podziękowania i upominki dwóm z medalistów - Ryszardowi Klimkowi i Piotrowi Szutkiewiczowi, którzy byli gośćmi na dzisiejszym posiedzeniu.

Ad. 3

Zajęto się sprawozdaniem Rady za 2014 r. P. Andrzej Falkowski zaproponował zmianę w punkcie 6. sprawozdania merytorycznego, w części dotyczącej zgłoszenia przez niego na Zjeździe Krajowym wniosku o zobowiązanie Rady PIIB do podejmowania inicjatyw i działań zmierzających do jednolitego i prawidłowego stosowania prawa w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem budowlanym. Po dyskusji wyrażenie „do rozpatrzenia” zmieniono na „do realizacji”. P. Czesław Miedziałowski zaproponował, aby w punkcie 15. dotyczącym współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i wyższymi uczelniami województwa podlaskiego dopisać fakt powołania p. Miedziałowskiego i p. Wojciecha Kamińskiego do organów doradczych wydziałów Politechniki Białostockiej: Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Elektrycznego. Postulat został zaakceptowany przez członków Rady obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Po chwili Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk zreferował część finansową sprawozdania. Następnie jednogłośnie przyjęto zarówno część merytoryczną, jak i finansową sprawozdania Rady Podlaskiej OIIB za 2014 r.

Ad. 4

Poruszono kwestię przygotowań do XIV Zjazdu Podlaskiej OIIB, który odbędzie się w piątek 17 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej budynku Federacji SNT NOT przy ul. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Na początku omówiono listy zaproszonych gości i kandydatów do pełnienia funkcji zjazdowych oraz projekty porządku obrad, regulaminu zjazdu i pozostałych uchwał. Z kolei zdecydowano, że koszty przejazdu zostaną wypłacone wszystkim delegatom okręgowym mieszkającym w odległości nie mniejszej niż 15 kilometrów od Białegostoku. Po chwili przedyskutowano problem uzupełnienia składu Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który wyłonił się po śmierci p. Marka Wojnarowskiego. Przedstawiono propozycję Przewodniczącego KK p. Mikołaja Maleszy, aby członkiem tego organu została osoba, która podczas poprzednich wyborów zdobyła najwięcej głosów spośród kandydatur, które odpadły. W tej kwestii ostateczną decyzję może podjąć jednak tylko Zjazd. Po przeanalizowaniu i dokonaniu poprawek dotyczących porządku obrad Rada postanowiła przyjąć wszystkie przedstawione do akceptacji dokumenty.

Ad. 5

Zajęto się tematem kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w dniu 4 listopada 2014 r. Kwestię zreferowała obecna na dzisiejszym posiedzeniu Przewodnicząca KR POIIB p. Małgorzata Micał. Po dyskusji podjęto Uchwałę nr 1/R/15 w powyższej sprawie.

Ad. 6

29 stycznia 2015 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęła odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku na pismo Izby dotyczące wydania interpretacji w sprawie obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych przychodów z tytułu udziału pracowników biura w pracach zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Postanowiono jednak, że próba uzyskania stosownej odpowiedzi zostanie podjęta ponownie po drobnej korekcie treści wniosku.

Następnie przedstawiono informację na temat kontroli przeprowadzonej przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniach 29 stycznia - 4 lutego 2015 r. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

P. Krzysztof Ciuńczyk zabrał głos w kwestii zmian w podjętej 4 listopada 2014 r. przez Radę uchwale w sprawie powołania Zespołu ds. zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB. Stwierdził on, że istnieje potrzeba korekty powyższego dokumentu szczególnie jeżeli chodzi o dopuszczenie możliwości modernizacji lokalu.

Poinformowano, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem na temat „Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa”, które poprowadziła 17 stycznia 2015 r. p. mecenas Jolanta Szewczyk - radca prawny PIIB, zostanie ono przeprowadzone w Łomży 7 marca 2015 r.

Poruszono kwestię zmiany strony internetowej Podlaskiej OIIB. 1 września 2014 r. podpisano umowę z firmą NURRNI Sp. z o.o. Konrad Borkowski, która do dzisiaj nie wywiązała się z niej. Pomimo prób skontaktowania się, Izba nie dostała żadnej informacji dotyczącej terminu realizacji postanowień umowy. W związku z tym, że prace są daleko zaawansowane zdecydowano jeszcze raz podjąć próbę skontaktowania się z firmą i zażądać wywiązania się z umowy.

P. Elżbieta Żukowska poinformowała o dwóch decyzjach Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB: nr 1/14 z 8 sierpnia 2014 r. w sprawie p. Józefa Borzyma oraz nr 5/14 z 20 stycznia 2015 r. w sprawie p. Janusza Ułanowicza. W obu przypadkach uznano obwinionych za winnych zarzucanych czynów i orzeczono kary upomnienia.

Ad. 7

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1133