Protokół nr 2/R/15 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 marca 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 2/R/15

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 marca 2015 r.

 

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 10 lutego 2015 r.
  2. Zmiana Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3. Zmiana uchwały numer 15/R/14 z 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 13 stycznia i 10 lutego 2015 r.
  5. Rozpatrzenie wniosku Jana Romanowskiego o przyznanie zapomogi.
  6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  7. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad i przyjęli jednogłośnie Protokół nr 1/R/15 z dnia 10 lutego 2015 r.

Ad. 2

Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił członkom Prezydium Rady propozycje wprowadzenia zmian w Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zaproponował on poprawki w punktach dotyczących zamówień z wolnej ręki. W przeprowadzonym po chwili głosowaniu wszyscy obecni członkowie Rady opowiedzieli się za wprowadzeniem zmian.

Ad. 3

Po chwili p. Ciuńczyk zaproponował wprowadzenie zmian w uchwale 15/R/14 z 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Polegają one na wprowadzeniu możliwości rozpoznania przebudowania lub rozbudowy istniejącego lokalu POIIB, a także modyfikacji punktu mówiącego o oczekiwanych warunkach kupna nieruchomości lub rozbudowy lokalu polegającej na ustaleniu docelowej łącznej powierzchni użytkowej netto na minimum 350 m². W głosowaniu postanowiono przyjąć poprawki zgłoszone przez Skarbnika Rady. P. Krzysztof Ciuńczyk wstrzymał się od głosu, a p. Andrzej Falkowski był przeciw.

Ad. 4

Po chwili jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 13 stycznia i 10 lutego 2015 r, które wcześniej przedstawił Przewodniczący Rady p. Wojciech Kamiński.

Ad. 5

Zajęto się wnioskiem p. Jana Romanowskiego o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 2000,- zł, który wpłynął do Podlaskiej OIIB 11 lutego 2014 r. Trudna sytuacja życiowa wnioskodawcy spowodowana jest ciężką chorobą i związanymi z nią wydatkami. Z uwagi na przepis § 7 ust. 2 Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym mówi się, że w wyjątkowych przypadkach losowych decyzję o wysokości zapomogi podejmuje Rada Podlaskiej OIIB w wyniku dyskusji ustalono, że będą brane pod uwagę dwie propozycje zapomogi: w wysokości 2000,- zł i 1000,- zł. Po chwili większością głosów postanowiono przekazać p. Romanowskiemu zapomogę w wysokości 2000,- zł (5 osób wstrzymało się od głosu - p. Bogdan Gawrychowski, p. Andrzej Kamiński, p. Waldemar Jasielczuk, p. Czesław Miedziałowski oraz p. Grażyna Siemiończyk, 2 osoby głosowały przeciw takiemu rozwiązaniu - p. Krzysztof Ciuńczyk i p. Mieczysław Antoni Kucharski.

Po chwili przedstawiono kolejny wniosek o udzielenie zapomogi w związku ze śmiercią współmałżonka - Sławomira Pietraszkiewicza, który nadesłała p. Krystyna Pietraszkiewicz. W chwili śmierci p. Pietraszkiewicz nie miał opłaconych bieżących składek członkowskich więc w takim wypadku decyzję o ewentualnym przyznaniu zapomogi może podjąć tylko Rada POIIB. Przeprowadzono glosowanie, w którym Rada postanowiła nie przyznawać zapomogi. 4 osoby wstrzymały się od głosu (p. Wojciech Borzuchowski, p. Andrzej Kamiński, p. Mieczysław Antoni Kucharski i p. Grażyna Sykała).

Ad. 6

Zajęto się omówieniem porządku obrad XIV Zjazdu Podlaskiej OIIB, który odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. 1 maja 2014 r. zmarł Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB p. Marek Wojnarowski. W razie śmierci członka organu przewidziane są trzy możliwości: potwierdzenie przez Zjazd objęcia mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów (był to p. Wiktor Ostasiewicz), przeprowadzenie wyborów uzupełniających lub zmniejszenie liczby członków organu. Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z powyższym  jako pkt 16 obrad zjazdu rozpatrzona zostanie kwestia składu komisji kwalifikacyjnej. Poinformował także zebranych, że Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB p. Mikołaj Malesza opowiada się za pierwszą z podanych możliwości ze względu na fakt, że p. Ostasiewicz posiada uprawnienia budowlane w branży elektrycznej, która po śmierci p. Wojnarowskiego nie jest w organie reprezentowana.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej p. Jerzy Bukowski zaproponował, aby jako pkt 17 obrad zostało rozpatrzone powiększenie tego organu o jedną osobę. Zmianę porządku poddano pod głosowanie. Przyjęto ją większością głosów przy głosach wstrzymujących się p. Krzysztofa Ciuńczyka i p. Wojciecha Kamińskiego.

Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński zrelacjonował posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podkreślił, że podczas obrad przyjęty został nowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Z kolei p. Wojciech Kamiński poinformował obecnych o spotkaniu z Zarządem Oddziału PZiTB w Białymstoku. Związek oczekuje od Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podtrzymania dalszej współpracy i wsparcia finansowego w przedsięwzięciach Konkurs Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim oraz Konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunków budownictwo oraz inżynieria i ochrona środowiska. Dotychczas Izba corocznie wspierała PZiTB kwotą 1000,- zł przeznaczoną na nagrody w obu konkursach. W przeprowadzonym po chwili głosowaniu jednogłośnie zdecydowano przekazać stowarzyszeniu na ten cel 1000,- zł.

Poruszono kwestię zmiany strony internetowej Podlaskiej OIIB. 1 września 2014 r. podpisano umowę z firmą NURRNI Sp. z o.o. Konrad Borkowski, która do dzisiaj nie wywiązała się z niej. W związku z powyższym podjęto próby skontaktowania się z firmą w celu znalezienia wyjścia z zaistniałej sytuacji. Po przeprowadzonych negocjacjach ustalono, że Izba zapłaci połowę ceny wynikającej z umowy, natomiast pracownik biura zajmujący się kwestiami informatycznymi p. Paweł Dąbrowski zajmie się ostatnimi pracami nad witryną.

Ad. 7

P. Grażyna Sykała zabrała głos w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla osób z Suwałk chcących uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w Białymstoku przez podlaski samorząd zawodowy inżynierów. Sprawa nie została rozstrzygnięta.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1080