Protokół nr 4/R/15 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 4/R/15

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 czerwca 2015 r.

  Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 5 maja 2015 r.
  2. Informacja z XIV Krajowego Zjazdu PIIB.
  3. Rozpatrzenie wniosku Zenobii Daniluk o zapomogę.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Wojciech Borzuchowski, Krzysztof Ciuńczyk, Mariusz Kłokowski i Tadeusz Smoliński usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Dyrektor Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Elżbieta Żukowska zaproponowała zmianę w porządku obrad, polegającą na poszerzeniu go o punkt 4 - rozpatrzenie wniosku Jana Cichockiego o zapomogę. Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali zmieniony porządek obrad i przyjęli Protokół nr 3/R/15 z dnia 5 maja 2015 r.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu informację z XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dniach 19-20 czerwca 2015 r. Podczas obrad nie został przyjęty przez delegatów statut Izby, wobec czego 20 sierpnia 2015 r. odbędzie się nadzwyczajny zjazd poświęcony tej sprawie. P. Kamiński zwrócił ponadto uwagę na zmiany w gospodarce finansami oraz wniosek Zastępcy Przewodniczącegio Rady POIIB p. Andrzeja Falkowskiego dotyczący możliwości wpisywania do zaświadczeń o przynależności do izby nazwisk widniejących na uprawnieniach budowlanych.

Ad. 3

Po chwili przedstawiono pismo Prezesa Polskiej IIB p. Andrzeja Rocha Dobruckiego z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie zapomogi p. Zenobii Daniluk z powodu śmierci jej małżonka p. Anatola Daniluka (członka Izby) w dniu 27 lutego 2015 r. Wcześniej, na posiedzeniu w dniu 5 maja 2015 r. Rada postanowiła nie przyznać świadczenia ponieważ Regulamin działalności samopomocowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przewiduje jego wypłacenie jedynie w przypadku, gdy członek miał opłacone bieżące składki członkowskie, a składki p. Daniluka były opłacone do 31 stycznia 2015 r. Na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 r. Prezydium Rady POIIB zdecydowało rekomendować Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podtrzymanie tego stanowiska. Z kolei p. Bogdan Gawrychowski zaproponował, aby jednak przyznać zapomogę. Po krótkiej dyskusji postanowiono przegłosować dwa przedstawione stanowiska. W pierwszym głosowaniu za przyjęciem rekomendacji Prezydium Rady opowiedziało się 4 członków Rady (p. Andrzej Falkowski, p. Wojciech Kamiński, p. Mieczysław Antoni Kucharski, p. Ryszard Sztuka), 5 było przeciw (p. Bogdan Gawrychowski, p. Lucyna Huryn, p. Sławomir Klimko, p. Czesław Miedziałowski, p. Grażyna Siemiończyk), a 2 wstrzymały się od głosu (p. Waldemar Jasielczuk, p. Grażyna Sykała). Po chwili głosowano nad przyznaniem zapomogi na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu działalności samopomocowej POIIB („w wyjątkowych przypadkach losowych decyzję o wysokości zapomogi podejmuje Rada Podlaskiej OIIB”). 7 osób opowiedziało się za takim rozwiązaniem (p. Bogdan Gawrychowski, p. Lucyna Huryn, p. Andrzej Kamiński, który przybył na posiedzenie w trakcie głosowania, p. Sławomir Klimko, p. Mieczysław Antoni Kucharski, p. Czesław Miedziałowski, p. Grażyna Siemiończyk), 2 osoby głosowały przeciwko (p. Andrzej Falkowski, p. Wojciech Kamiński), 3 członków Rady wstrzymało się od głosu (p. Waldemar Jasielczuk, p. Grażyna Sykała, p. Ryszard Sztuka). Następnie p. Bogdan Gawrychowski zaproponował, aby przyznać p. Daniluk zapomogę w wysokości 3000,- zł. Podczas głosowania 7 osób opowiedziało się za tą opcją (p. Bogdan Gawrychowski, p. Lucyna Huryn, p. Andrzej Kamiński, p. Sławomir Klimko, p. Mieczysław Kucharski, p. Czesław Miedziałowski, p. Grażyna Siemiończyk), 2 były przeciw (p. Andrzej Falkowski, p. Wojciech Kamiński), 3 osoby wstrzymały się od głosu (p. Waldemar Jasielczuk, p. Grażyna Sykała, p. Ryszard Sztuka).

 Ad. 4

Z kolei rozpatrzono wniosek o przyznanie zapomogi p. Janowi Cichockiemu na protezę. Po krótkiej dyskusji jednogłośnie postanowiono przyznać p. Cichockiemu 1500,- zł

Ad. 5

Pokrótce omówiono problematykę organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która odbędzie się 5 września 2015 r. w Płocicznie Tartak koło Suwałk.

Przedstawiono decyzję Sądu Dyscyplinarnego dotyczącą p. Ryszarda Józefa Michałowskiego. Obwiniony dostał karę upomnienia.

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB poinformował zebranych o prośbie wydawcy Biuletynu Informacyjnego dotyczącej włączenia się Izby do redakcji albumu „Budujemy Białystok”. Sprawą postanowiono zająć się po letnim okresie urlopowym.

P. Wojciech Kamiński zwrócił się do zebranych z pytaniem o możliwość bezpłatnego powielania na wniosek stron postępowania m. in.  dokumentów Sądu Dyscyplinarnego. Zarządzono głosowanie podczas którego 8 osób opowiedziało się za darmowym kopiowaniem akt dla osób zainteresowanych, a 4 osoby były przeciw (p. Mieczysław Antoni Kucharski, p. Czesław Miedziałowski, p. Grażyna Siemiończyk, p. Grażyna Sykała).

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Waldemar Jasielczuk omówił rozpatrywane w ostatnim czasie propozycje zakupu nowego lokalu bądź rozszerzenia istniejącego.

Na koniec p. Jasielczuk zaproponował Radzie Podlaskiej OIIB rozpatrzenie możliwości przeprowadzania konkursu na najlepsze regionalne firmy budowlane, które odnoszą sukcesy.

Ad. 6

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1195