Protokół nr 5/R/15 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 września 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 5/R/15

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 września 2015 r.

 

 Planowany porządek posiedzenia:
  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 23 czerwca 2015 r.
  2. Informacja z II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w czerwcu 2015 r.
  4. Wykonanie budżetu do 31 sierpnia 2015 r.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Wojciech Borzuchowski, Czesław Miedziałowski, Tadeusz Smoliński oraz pani Grażyna Siemiończyk usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad. Po chwili przyjęli Protokół nr 4/R/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. przy głosie wstrzymującym się p. Mariusza Kłokowskiego.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński przedstawił informację z II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB, który odbył się 20 sierpnia 2015 r. w Warszawie. Podczas obrad wprowadzono przede wszystkim zmainy w statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz regulaminach okręgowych i krajowych organów ustawowych.

Ad. 3

Dyrektor Biura Podlaskiej OIIB p. Elżbieta Żukowska poinformowała zebranych na dzisiejszym posiedzeniu o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w czerwcu 2015 r. Po chwili jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wniosków i zaleceń z powyższych kontroli.

Przy okazji Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej POIIB p. Małgorzata Micał zaproponowała, aby przeprowadzić w Suwałkach szkolenie na temat „Charakter zmian w ustawie Prawo Budowlane i Kodeks budowlany”. Zaproponowano, by rozpoznać zainteresownie poprzez mailing oraz ogłoszenie na stronie internetowej Izby. Jeżeli nie przekroczy ono liczby kilkudziesięciu osób POIIB rozważy zapewnienie chętnym transportu na szkolenie w Białymstoku w dniu 19 września 2015 r.

Ad. 4

Następnie zajęto się wykonaniem budżetu do 31 sierpnia 2015 r. Dokument zreferował Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk. Zwrócił on m. in. uwagę na znaczne przekroczenie wydatków w pozycji dotyczącej organizacji szkoleń.

Skarbnik poinformował, iż podpisano  umowę PIIB z Pocztą Polską przez co możemy oczekiwać w przyszłości zmniejszenia kosztów związanych z obsługą korespondencji. Stwierdził też, że niezbędna będzie korekta budżetu.

Reasumując p. Ciuńczyk poinformował, że budżet na rok 2015 r. mimo pewnych przekroczeń nie jest w żaden sposób zagrożony.

Nawiązując do tematu finansowego p. Elżbieta Żukowska przedstawiła wstępne rozliczenie organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która odbyła się 5 września 2015 r. w Płocicznie Tartak koło Suwałk.

Ad. 5

Omówiono prośbę pracownika biura p. Marty Dzienisowicz dotyczącą częściowego pokrycia kosztów studiów podyplomowych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Przewodniczący Rady POIIB.

Z kolei p. Wojciech Kamiński poinformował obecnych o zaproszeniu Oddziału PZiTB w Białymstoku na rozdanie nagród w Konkursie Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim oraz Konkursie na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunków budownictwo oraz inżynieria i ochrona środowiska. Izba jak co roku wsparła PZiTB kwotą 1000,- zł przeznaczoną na nagrody w obu konkursach.

P. Mariusz Kłokowski zapytał się o postęp w pracach nad możliwością dostępu do norm dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. Niestety nie zostały one jeszcze przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa zakończone.

Ad. 6

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1070