Protokół nr 4/R/16 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 4/R/16

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 10 maja 2016 r.
  2. Informacja z XV Krajowego Zjazdu PIIB.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 9/R/14 z 6 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów.
  4. Rozpatrzenie wniosku pani Karoliny Czartoryskiej-Radziuk o zapomogę.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Wojciech Borzuchowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował zmianę w planowanym porządku obrad. Postulował, aby jako punkt 5 została omówiona kwestia zakupu pomieszczenia na potrzeby biura Podlaskiej OIIB, a dwa ostatnie zagadnienia zostały odpowiednio przesunięte na pozycje 6. i 7. Członkowie Rady POIIB zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą. Po chwili przyjęli Protokół nr 3/R/16 z dnia 10 maja 2016 r.

Ad. 2

Na wstępie p. Wojciech Kamiński przedstawił informacje dotyczące XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dniach 24-25 czerwca 2016 r. w Warszawie.

Ad. 3

Zajęto się projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały 9/R/14 z 6 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów. Postuluje się w nim wprowadzenie zmiany w § 5 przedmiotowej uchwały, który miałby otrzymać brzmienie: 1. Członkom Rady Programowej powołanym przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy nie otrzymują ryczałtów, przysługuje ekwiwalent za udział w pierwszym posiedzeniu dotyczącym danego numeru Biuletynu w wysokości ustalonej przez Radę Podlaskiej OIIB w osobnej uchwale. 2. W sytuacji podyktowanej koniecznością zwołania kolejnego posiedzenia Rady Programowej dotyczącego tego samego numeru Biuletynu członkom tej Rady powołanym przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy nie otrzymują ryczałtów, przysługuje ekwiwalent za każdą rozpoczętą godzinę pracy na rzecz Izby w wysokości ustalonej przez Radę Podlaskiej OIIB w osobnej uchwale, według ilości rzeczywiście przepracowanych godzin wykazanych w ewidencji potwierdzonej przez Przewodniczącego Rady Programowej.”. Po dyskusji postanowiono nadać brzmienie: „Członkom Rady Programowej powołanym przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy nie otrzymują ryczałtów, przysługuje jednorazowy ekwiwalent za udział w posiedzeniach dotyczących jednego wydania Biuletynu w wysokości ustalonej przez Radę Podlaskiej OIIB w osobnej uchwale.” Zaakceptowano tę zmianę i po chwli w wyniku głosowania podjęto uchwałę nr 4/R/16 w powyższej sprawie (przy głosie wstrzymującym się p. Czesława Miedziałowskiego).

Ad. 4

Zajęto się wnioskiem p. Karoliny Czartoryskiej-Radziuk o udzielenie zapomogi z powodu śmierci ojca - p. Piotra Czartoryskiego. P. Ryszard Sztuka zasugerował, aby Rada przychyliła się do prośby i przyznała p. Czartoryskiej-Radziuk 1100,- zł (a więc kwotę, która widnieje na dołączonym do wniosku rachunku za posługę pogrzebu wystawionego przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Michała Archanioła w Łomży). W wyniku głosowania przyjęto powyższą propozycję (p. Wojciech Kamiński i p. Andrzej Falkowski byli przeciw, a p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Mariusz Kłokowski i p. Grażyna Siemiończyk wstrzymali się od głosu).

Ad. 5

Z kolei została omówiona kwestia zakupu pomieszczenia na potrzeby biura Podlaskiej OIIB, który znajduje się na 5. piętrze budynku przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. P. Krzysztof Ciuńczyk zauważył, że istnieje potrzeba dokonania zmian w uchwale powołującej Zespół do spraw zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB, jeżeli transakcja ma dojść do skutku. Po zapoznaniu się z ofertą członkowie Rady w wyniku głosowania upoważnili Zespół do podjęcia działań zmierzających do zakupu przedmiotowego lokalu (p. Andrzej Kamiński wstrzymał się od głosu). Odpowiednia uchwała w powyższej kwestii zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Rady Podlaskiej OIIB.

Ad. 6

17 czerwca 2016 r. w Szczecinie odbyło się robocze Regionalne Spotkanie Redakcji Wydawnictw i Rad Programowych. Przedstawiono pismo zawierające jego ustalenia oraz zawierające inicjatywę wydawania wkładek technicznych dla różnych branż budownictwa. Po zapoznaniu się z celem tego przedsięwzięcia i krótkiej dyskusji w wyniku głosowania postanowiono, że Podlaska OIIB weźmie w nim udział (pani Grażyna Sykała oraz panowie Andrzej Kamiński, Mariusz Kłokowski, Mieczysław Antoni Kucharski i Ryszard Sztuka wstrzymali się od głosu).

P. Wojciech Kamiński poruszył temat dwóch imprez zorganizowanych w ostatnim czasie przez podlaski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa - Dnia Dziecka oraz spotkania szkoleniowo-integracyjnego w Łomży i Nowogrodzie. Według wcześniejszych ustaleń połowa wpływów z opłat za uczestnictwo w Dniu Dziecka i każda dodatkowo darowana kwota zostanie przekazana na potrzeby dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku. Zebrano w sumie 3210,- zł. P. Waldemar Jasielczuk zaproponował, aby zaokrąglić tę kwotę i podarować  3500,- zł. W wyniku głosowania postanowiono przychylić się do wniosku (p. Andrzej Falkowski był przeciw, panowie Krzysztof Ciuńczyk, Wojciech Kamiński i Mariusz Kłokowski wstrzymali się od głosu).

Ad. 7

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1088