Protokół nr 7/R/16 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 7/R/16

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 listopada 2016 r.

 

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 20 września 2016 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w czerwcu i wrześniu 2016 r.
  3. Uchylenie uchwały nr 17/R/14 Rady Podlaskiej OIIB z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrównania wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane.
  4. Rozpatrzenie wniosku Macieja Sztachelskiego o zapomogę.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby (w tym m.in.: termin XVI Zjazdu Podlaskiej OIIB – proponowany termin 7 kwietnia 2017 r., realizacja budżetu do końca września 2016 r.).
  6. Sprawy wniesione.

 

Obecni według załączonej listy. Panowie Bogdan Gawrychowski, Sławomir Klimko i Czesław Miedziałowski usprawiedliwili swoją nieobecność.

 

Ad. 1

W związku z obecnością na dzisiejszym posiedzeniu Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Mikołaja Maleszy Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński zaproponował rozpatrzenie punktu 3 tuż po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania (jako punkt 2). Wniósł także o dodanie nowego zagadnienia (jako punkt 5, po rozpatrzeniu wniosku p. Macieja Sztachelskiego o zapomogę) - omówienie zgłoszenia w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członka POIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członkowie Rady Podlaskiej OIIB zaakceptowali porządek obrad z powyższymi zmianami, a po chwili przyjęli Protokół nr 6/R/16 z dnia 20 września 2016 r.

 

Ad. 2

Zajęto się problemem uchylenia uchwały nr 17/R/14 Rady POIIB z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrównania wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk wyraził stanowisko, że wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powinny być wypłacane zgodnie z art. 12 ust. 5f obowiązującej ustawy Prawo budowlane. Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski szczegółowo zreferował problem, po czym zaproponowano następujące działania: uchylenie wspomnianej uchwały Rady, zwrócenie się z prośbą do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB o zmianę stanowiska w sprawie stosowania starych przepisów w stosunku do osób, które zdobyły wykształcenie oraz rozpoczęły praktykę przed końcem 2005 r. i w końcu wypłacenie wynagrodzeń dla członków zespołów egzaminacyjnych w sesji jesiennej 2016 r. według starych zasad. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Waldemar Jasielczuk zaproponował, by wstrzymać się od uchylenia uchwały do następnego zebrania Rady, gdyż jest możliwa zmiana stanowiska KKK. Wniosek ten został przyjęty większością głosów (za głosowali: p. Wojciech Borzuchowski, p. Lucyna Huryn, p. Waldemar Jasielczuk, p. Mieczysław Antoni Kucharski, p. Grażyna Siemiończyk, p. Grażyna Sykała, p. Ryszard Sztuka, od głosu wstrzymał się p. Andrzej Kamiński). Postanowiono na koniec, że wynagrodzenia za teraźniejsze kwalifikacje i egzaminy zostaną wypłacone z zastosowaniem uchwały 17/R/14.

 

Ad. 3

Z kolei zajęto się wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 czerwca i 20 września 2016 r. Dotyczyły one spraw pracowniczych Podlaskiej OIIB za okres od kwietnia do maja 2016 r., kosztów XV Zjazdu POIIB, rozliczeń podróży służbowych oraz kosztów delegacji członków organów krajowych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r., realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r., a także kosztów organizacji V Regionalnego Spotkania Integracyjnego Podlaskiej i Mazowieckiej OIIB - Budowlani Łomża-Ostrołęka nt. „Wpadki i wypadki w budownictwie”. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości, jednakże Przewodnicząca Komisji Rezwizyjnej POIIB p. Małgorzata Micał zwróciła uwagę Rady na problem terminowości rozliczania delegacji. Po chwili jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 5/R/16 w powyższej sprawie.

 

Ad. 4

Rozpatrzono wniosek p. Macieja Sztachelskiego o przyznanie zapomogi bezzwrotnej w wysokości 1500,- zł, który został uzasadniony kosztami poniesionymi na leczenie i rehabilitację po wypadku. Po chwili padły dwie nowe propozycje co do wysokości świadczenia. P. Krzysztof Ciuńczyk wniósł o zmniejszenie kwoty do 750,- zł, a p. Andrzej Kamiński zaproponował przyznać p. Sztachelskiemu 500,- zł. W rezultacie doszło do głosowań nad powyższymi propozycjami, rozpoczynając od sugestii p. Andrzeja Kamińskiego. Postanowiono ją odrzucić (za przyjęciem głosowali: p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Andrzej Falkowski, p. Andrzej Kamiński, p. Wojciech Kamiński oraz p. Mariusz Kłokowski, p. Waldemar Jasielczuk wstrzymał się od głosu, sześciu pozostałych obecnych członków Rady było przeciw). Za wnioskiem p. Ciuńczyka głosowało osiem osób, dwie były przeciw (p. Andrzej Kamiński i p. Mariusz Kłokowski), p. Andrzej Falkowski i p. Wojciech Kamiński wstrzymali się od głosu. W związku z powyższym głosowanie nad kwotą zasugerowaną przez wnioskodawcę stało się bezpodstawne. Ostatecznie przyznano p. Maciejowi Sztachelskiemu 750,- zł.

 

Ad. 5

P. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członka POIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2016 r.

Wniosek dotyczący nieprawidłowych wymagań Starosty Siemiatyckiego w stosunku do projektu budowlanego złożył p. Wojciech Kamiński. Członkowie Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą co do zasady zaakceptowali rekomendacje    ZP-R załatwienia problemu z zastrzeżeniem, że w wystąpieniu do Starosty Siemiatyckiego żądanie dołączenia decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych zostanie potraktowane jako nieuzasadnione. Cztery osoby wstrzymały się od głosu (p. Wojciech Borzuchowski, p. Lucyna Huryn, p. Wojciech Kamiński, p. Ryszard Sztuka).

 

Ad. 6

Po chwili ustalono, że XVI Zjazd Podlaskiej OIIB odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. Zjazd Krajowy zaplanowany jest na 23-24 czerwca 2017 r. Materiały zostaną wysłane do delegatów 16 marca 2017 r.

P. Krzysztof Ciuńczyk omówił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu członkom Rady Podlaskiej OIIB realizację budżetu do końca września 2016 r.

Poruszono temat możliwości nadania srebrnych i złotych odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zasłużonym działaczom podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Do tej pory zgłoszono dwie kandydatury do złotych odznak: p. Jerzego Bukowskiego i p. Grażynę Siemiończyk.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Krajowej Rady PIIB p. Andrzeja Rocha Dobruckiego w sprawie możliwości nadania państwowych orderów i odznaczeń członkom Izby. Wnioski w tej sprawie należy kierować do PIIB do 30 listopada 2016 r.

P. Waldemar Jasielczuk poinformował o stanie rozmów w sprawie zakupu lokalu na I piętrze budynku przy ul. Legionowej 28. W związku z planowaną inwestycją i związaną z nią potrzebą sprzedaży posiadanego przez Izbę lokalu postanowiono ponownie zwrócić się do Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. z prośbą o likwidację drzwi wychodzących na teren tej nieruchomości.

Z kolei P. Waldemar Jasielczuk po raz kolejny zwrócił uwagę na problem trudnej współpracy projektantów z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. Zaproponował aby Rada wyszła z inicjatywą powołania zespołu z udziałem POIIB, Wodociągów Białostockich oraz przedstawiciela Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw rozwiązywania sporów na linii projektanci - Wodociągi Białostockie. P. Andrzej Falkowski zaproponował, aby sprawę tę rozwiązać w ramach istniejącego Zespołu roboczego do wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej. Biuro wystosuje pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku z prośbą o zwołanie posiedzenia.

25 października 2016 r. w siedzibie PIIB odbyło się spotkanie Komitetu Problemowego B-21, skupiającego organizacje i samorządy reprezentujące branżę budowlaną (powołanego m.in. w celu ustalania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla środowiska budowlanego) z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego przebieg zrelacjonował p. Andrzej Falkowski.

 

Ad. 7

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1136