Protokół nr 1/R/18 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lutego 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 1/R/18

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 lutego 2018 r.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 15 grudnia 2017 r.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za 2017 r.
  3. Przygotowania do XVII Zjazdu Podlaskiej OIIB – w tym m.in. projekt porządku obrad, Regulaminu XVII Zjazdu, Regulamin wyborów, projekt budżetu na 2018 r., kandydaci do komisji zjazdowych, koszty przejazdu delegatów na zjazdy POIIB.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 24 października 2017 r.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Wojciech Borzuchowski, Bogdan Gawrychowski i Tadeusz Smoliński usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby w porządku obrad dodać jako punkt 2. zatwierdzenie uchwały Prezydium Rady 1/PR/18 z 6 lutego 2018 r. w sprawie odmowy przyznania zapomogi p. Henrykowi Barszczewskiemu. Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą, a po chwili przyjęli protokół nr 6/R/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Ad. 2

8 stycznia 2018 r. do Podlaskiej OIIB wpłynął wniosek o udzielenie zapomogi  bezzwrotnej z powodu śmierci małżonki p. Henryka Barszczewskiego. Przewodniczący Rady POIIB odmówił przyznania wnioskodawcy tego świadczenia z powodu niespełnienia przez niego wymogu określonego w § 7 ust. 5 pkt 1 Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z którym jednym z warunków przyznania zapomogi bezzwrotnej z powodu śmierci małżonka członka Izby jest złożenie wniosku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zdarzenia. Dnia 22 stycznia 2018 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęła skarga p. Barszczewskiego na powyższe rozstrzygnięcie, którą Prezydium Rady odrzuciło na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r., podejmując uchwałę nr 1/PR/18. Po zapoznaniu się ze sprawą uchwałą nr 1/R/18 zatwierdzono powyższą uchwałę. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej POIIB p. Małgorzata Micał zaapelowała do Przewodniczącego Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku p. Barszczewskiego i przyznanie mu zapomogi.

Ad. 3

Zajęto się sprawozdaniem Rady POIIB za 2017 r. Dyrektor Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Elżbieta Żukowska zreferowała poprawki, które zostały wniesione do dokumentu, a Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił część finansową sprawozdania. Po krótkiej dyskusji dokument został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4

Poruszono kwestię przygotowań do XVII Zjazdu POIIB, który odbędzie się w piątek 21 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej budynku Federacji SNT NOT przy ul. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Na wstępie przeanalizowano i dokonano poprawek dotyczących porządku obrad oraz omówiono listę zaproszonych gości, projekty regulaminów zjazdu oraz wyborów i uchwał, które przyjęto jednogłośnie. Po chwili postanowiono, że na XVII Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostanie przyznany tytuł Honorowego Przewodniczącego Rady p. Ryszardowi Dobrowolskiemu (przewodniczącemu w latach 2002-2010). Następnie Rada Podlaskiej OIIB zdecydowała, że koszty przejazdu zostaną wypłacone wszystkim delegatom okręgowym mieszkającym w odległości nie mniejszej niż 15 kilometrów od Białegostoku.

Ad. 5

Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę nr 2/R/18 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB 24 października 2017 r, które dotyczyły kosztów działalności samopomocowej i zespołów powołanych przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kosztów działalności biura i spraw pracowniczych za okres styczeń-wrzesień 2017 r.

Ad. 6

Następnie poinformowano o posiedzeniu Komisji ds. Zamówień w składzie: p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Waldemar Jasielczuk oraz p. Grażyna Siemiończyk, która 9 lutego 2018 r. rozpatrzyła trzy złożone oferty dotyczące remontu pomieszczeń lokali na I piętrze przy ul. Legionowej 28, które zostały niedawno zakupione. Odrzucono dwie z nich, ponieważ nie były kompletne. Ofertę spełniającą postawione przez Izbę wymogi przyjęto i zaproponowano wykonawcy negocjacje cenowe, ostatecznie przeprowadzone w dniu 12 lutego 2018 r.

P. Elżbieta Żukowska poinformowała zebranych o decyzji 1/17 Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB z dnia 28 lutego 2017 r. o zatarciu kary upomnienia orzeczonej w stosunku do p. Edwarda Olszyńskiego, decyzji 2/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie dotyczącej p. Bogumiła Henryka Ciborowskiego, na podstawie której Sąd Dyscyplinarny orzekł w stosunku do niego karę upomnienia oraz o wniosku Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko p. Annie Chwiećko.

10 czerwca 2018 r. w Białymstoku na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się bieg drużynowy mający na celu zebranie funduszy na rzecz Fundacji „Pomóż Im” - Hospicjum dla Dzieci (wpisowe za udział drużyny wynosi 300,- zł). Do Podlaskiej OIIB zglosił się p. Wojciech Sadowski, który zaproponowal wystawienie zespołu składającego się z członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Po chwili postanowiono wesprzeć tę inicjatywę opłacając start jednej drużyny.

W związku z tym, że pojawiają się zapytania dotyczące wynajmu lokalu na I piętrze, należałoby podjąć decyzję, czy Izba dopuszcza taką możliwość. Po dyskusji członkowie Rady stwierdzili, że powinno się dążyć w pierwszej kolejności do przeprowadzki na I piętro oraz sprzedaży lokalu na IV piętrze, ewentualnie jego wynajmu.

Ad. 7

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1160