Protokół nr 4/R/18 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 maja 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 4/R/18

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 maja 2018 r.

 

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 23 kwietnia 2018 r.
  1. Omówienie zagadnień związanych z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO).
  2. Umowa najmu lokalu 402.
  3. Zmiana regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej OIIB.
 2. Omówienie innych bieżących spraw Izby.
 3. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Tadeusz Smoliński usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby w porządku obrad dodać jako punkt 2. wręczenie Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą, a po chwili przyjęli protokół nr 3/R/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński wręczył Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa p. Kazimierzowi Płazakowi.

Ad. 3

28 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO). Temu zagadnieniu poświęcone było szkolenie skierowane do sekretarzy okręgowych izb i dyrektorów biur okręgowych, które odbyło się w dniach 17-18 maja 2018 r. w podwarszawskich Radziejowicach. Z ramienia Podlaskiej OIIB uczestniczył w nim Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski, który podsumował przebieg zebrania. Zaistniała potrzeba powołania Inspektora Danych Osobowych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Zgłoszono kandydaturę p. Andrzeja Falkowskiego do pełnienia tej funkcji. Po chwili w wyniku głosowania, w którym nie wziął udziału zainteresowany, p. Falkowski jednogłośnie został wyznaczony na Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ustalono także, że Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa opowiada się za powołaniem wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla wszystkich izb okręgowych, którego wyznaczy Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Ad. 4

Z kolei omówiono projekt umowy najmu lokalu 402 na IV piętrze budynku przy ul. Legionowej 28. Postanowiono między innymi, że pomieszczenie archiwum i część lokalu znajdująca się poza drzwiami wejściowymi nie będą objęte przedmiotem najmu, pokoje będą wyposażone w jednolite biurka, a wynajem będzie możliwy na okres minimum 1 roku.

Ad. 5

Zajęto się zmianą regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej OIIB. Głos zabrał Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk, który uzasadnił potrzebę korekt w dokumencie. Wskazał między innymi na postępujące zmiany w strukturze wieku członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (coraz większy procent stanowić będą osoby powyżej 66 roku życia), za którymi idzie konieczość rezerwowania w budżecie Izby coraz większych kwot przeznaczonych na cele samopomocowe w przyszłych latach. P. Wojciech Kamiński zaproponował zmianę wysokości zapomogi z tytułu śmierci członka POIIB lub małżonka z 6000,- na 3000,- zł. Z kolei p. Grażyna Siemiończyk zaproponowała, żeby do korzystania ze świadczeń samopomocowych z tytułu śmierci członka Podlaskiej OIIB uprawniona była rodzina zmarłego w kolejności: małżonek, dzieci, rodzice. Zasugerowała także, aby w wyjątkowych przypadkach losowych decyzję o przyznaniu zapomogi podejmowała Rada POIIB. Głos zabrała p. Małgorzata Micał. Negatywnie oceniła propozycję tak radykalnego obniżenia (bo aż o 50%) zapomogi. Z uwagi na kondycję finansową Izby, o której wspominał Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB można rozważyć zmniejszenie świadczenia z tytułu śmierci małżonka członka Izby. Powiedziała także, że bezwzględnie należy jeszcze popracować nad dokumentem, zanim przegłosuje się niekorzystne zmiany w jego treści. P. Mariusz Kłokowski zasugerował, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie samopomocy, rozpoznać propozycje ubezpieczenia na życie jakie oferują firmy ubezpieczeniowe. P. Wojciech Kamiński, a po chwili także p. Ryszard Sztuka zaproponowali odłożenie dyskusji do zebrania następnej Rady POIIB. Dałoby to czas członkom Rady na przygotownie propozycji zmian. Postanowiono zająć się tym tematem na posiedzeniu Rady w dniu 18 września 2018 r.

Ad. 6

Postanowiono, że zaplanowane na 26 czerwca 2018 r. posiedzenie Rady nie odbędzie się.

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym wybrane zostaną nowe władze PIIB na kadencję 2018-2022. Omówiono przygotowania do obrad.

Rozpatrzono wniosek p. Wojciecha Rębacza o sfinansowanie jego udziału w Nadzwyczajnym Krajowym Zebraniu Delegatów Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się 11 czerwca 2018 r. w Rosnówku. Na wniosek Skarbnika Rady POIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka w wyniku głosowania prośbę jednogłośnie odrzucono.

Izba Adwokacka w Białymstoku zaprosiła Podlaską OIIB do uczestnictwa w obchodach 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Ustalono, że Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński weźmie w nich udział.

Do Podlaskiej OIIB wpłynęło zaproszenie z Warmińsko-Mazurskiej OIIB do udziału w IV Regatach Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Regaty odbędą się 1 września 2018 r. na akwenie jeziora Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. Postanowiono, że POIIB pokryje koszty noclegów i dojazdu jednej 3-osobowej załogi.

Ad. 7

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1090