Protokół nr 2/R/19 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 lutego 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 2/R/19

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 12 lutego 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB z 29 stycznia 2019 r.
  2. Wstępne założenia do sprawozdania Rady POIIB za 2018 r.
  3. Przygotowania do XVIII Zjazdu Podlaskiej OIIB.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Piotr Głębocki i p. Małgorzata Micał usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad, a po chwili przyjęli protokół nr 1/R/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Ad. 3

Zajęto się przygotowaniami do XVIII Zjazdu Podlaskiej OIIB, który odbędzie się w piątek 12 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej budynku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy ul. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Na wstępie omówiono problematykę składu Rady POIIB w wyniku zawieszenia w prawach członka Rady p. Tadeusza Smolińskiego, co spowodowało wygaśnięcie jego mandatu członka organu. Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński poinformował zebranych, że w tym przypadku dopuszcza się trzy możliwości: uzupełnienie składu Rady poprzez dołączenie do niej p. Czesława Miedziałowskiego, który w ostatnich wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów, przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz zmniejszenie odpowiednio liczby członków organu. Przeprowadzono krótką dyskusję, natomiast ostateczną decyzję w tym temacie podejmie Zjazd podczas kwietniowego zebrania. Następnie omówiono listę kandydatów do pełnienia funkcji zjazdowych, przeanalizowano porządek obrad oraz omówiono listę zaproszonych gości, projekty regulaminów zjazdu oraz wyborów i uchwał, które przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Zajęto się sprawozdaniem Rady Podlaskiej OIIB za 2018 r. Zreferowano poprawki, które zostały wniesione do dokumentu, a Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił część finansową sprawozdania. Po krótkiej dyskusji dokument został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4

P. Wojciech Kamiński poinformował zebranych na dzisiejszym posiedzeniu o spotkaniu z p. Jarosławem Rainko - radcą prawnym, który reprezentuje Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w toczącej się w Sądzie Pracy sprawie wytoczonej przez p. Elżbietę Żukowską. Mecenas stwierdził, że p. Żukowska przyjęła propozycję Rady Podlaskiej OIIB polubownego zakończenia sprawy, a on sam z tego powodu zrezygnuje z części wynagrodzenia.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przysłała zaproszenie na integracyjne spotkanie inżynierów, które odbędzie się 22 lutego 2019 r. w teatrze Roma w Warszawie. Chęć uczestnictwa w imprezie zadeklarował Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB p. Krzysztof Falkowski.

Przedstawiono pismo Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku z prośbą o pomoc finansową w organizacji XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która odbędzie się 2 marca 2019 r. Członkowie Rady postanowili przeznaczyć na ten cel 1000,- zł.

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB ds. szkoleń P. Grażyna Sykała poinformowała, że w czwartek 14 marca 2019 r. w hotelu 3 Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku odbędą się bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt. „Warsztaty BIM i rozwiązania trimble”. Szkolenie zostanie zorganizowane przy współudziale firmy Construsoft Sp. z o.o.

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski poinformował zebranych o ostatnim posiedzeniu Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, które odbyło się 7 lutego 2019 r. W efekcie końcowych ustaleń Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje projekty ustaw do końca lutego (ustawa Prawo budowlane) i marca 2019 r. (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Ponadto tego samego dnia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami samorządu zawodowego architektów w sprawie ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa.

Ad. 5

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 
 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1089