Protokół nr 3/R/19 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 marca 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 3/R/19

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 marca 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady POIIB z 12 lutego 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
  4. Omówienie sprawy Pani ………………………………….. w aspekcie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 r. sygn. akt II GSK 3854/16.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby (w tym m.in. Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
  6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Sylwia Kozłowska-Kaliś i p. Waldemar Jasielczuk usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Po chwili zebrani na dzisiejszym posiedzeniu przyjęli protokół nr 2/R/19 z dnia 12 lutego 2019 r. przy głosach wstrzymujących się p. Małgorzaty Micał i p. Ryszarda Sztuki.

Ad. 3

Zajęto się wnioskami i zaleceniami z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresach od 13 listopada do 18 grudnia 2018 r. oraz od 5 do 26 lutego 2019 r. Kontrole w pierwszym wspomnianym okresie dotyczyły kosztów wydawania Biuletynu Informacyjnego POIIB oraz szkoleń przeprowadzonych dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w okresie od 1 stycznia do końca października 2018 r., a w drugim kosztów działalności organów ustawowych Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, realizacji uchwał XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, Rady, Prezydium Rady oraz Zespołów Orzekających Rady Podlaskiej OIIB w ubiegłym roku, a także finansów oraz realizacji budżetu POIIB w 2018 r. Po zreferowaniu tematu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Tadeusza Andrzeja Maciaka głos zabrał Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk, który zaproponował członkom Rady, aby za posiedzenia Zespołów Orzekających poszczególnych organów ustawowych Izby odbywające się w dniu zebrań organu płacić jednokrotny ekwiwalent (za dzień pracy, a nie poszczególne posiedzenia). W wyniku głosowania przeprowadzonego po krótkiej dyskusji sugerowaną zasadę przyjęto przy głosie wstrzymującym się p. Małgorzaty Micał. Z kolei jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 1/R/19, a następnie przy głosie wstrzymującym się p. Małgorzaty Micał Uchwałę nr 2/R/19 dotyczące kontroli KR POIIB.

Nawiązując do wysłanych delegatom na XVIII Zjazd dokumentów p. Małgorzata Micał zwróciła uwagę na rozbieżność między sprawozdaniem finansowym Rady Podlaskiej OIIB, a sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W pozycji saldo wpływów i wydatków realizacji budżetu na 2018 r. wykazano 206 267,00 zł, natomiast w sprawozdaniu KR Podlaskiej OIIB 0 zł. Według wyjaśnień Skarbnika Rady POIIB powyższa sytuacja wynika z faktu, że w realizacji budżetu za 2018 r. są wykazane wyłącznie te pozycje, które były przewidziane w budżecie. Jednocześnie p. Krzysztof Ciuńczyk przypomniał, że zgodnie z decyzją Rady, koszty zakupu lokalu na I piętrze budynku przy ul. Legionowej 28 mają być pokryte z nadwyżki. W opisie do wykonania budżetu przedstawionym delegatom na XVIII Zjazd POIIB zawarto informację, że budżet nie obejmuje wydatków na zakup lokalu, a kwota 206 267,00 zł stanowi saldo budżetowych wpływów i wydatków. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej POIIB dodał, że sprawozdanie organu uwzględnia przeznaczenie wypracowanej nadwyżki budżetowej na zakup nowej siedziby biura. Tym samym w sprawozdaniu KR Podlaskiej OIIB bieżąca nadwyżka budżetowa wynosi 0 zł, gdyż kwota 206 267,00 zł w całości została przeznaczona na zakup lokalu. Głos zabrała p. Małgorzata Micał i stwierdziła co następuje: „w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej w materiałach zjazdowych nadwyżka budżetowa na 2018 r. wynosi 0. Natomiast w sprawozdaniu z realizacji budżetu za ubiegły rok nie ma zapisu potwierdzającego kwotę nadwyżki. W projekcie uchwały zjazdowej nr 10/Z/2019 § 2 brzmi - nadwyżkę budżetową przeznacza się na działalność statutową. W związku z powyższym czy zasadnym jest przekazywanie kwoty równej 0?” Zdaniem p. Małgorzaty Micał sprawa ta powinna zostać wyjaśniona podczas przedstawiania sprawozdań delegatom podczas obrad 12 kwietnia 2019 r.

Ad. 4

Przedstawiono wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II GSK 3854/16) w sprawie skargi kasacyjnej Krajowej Rady PIIB od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2456/15) w sprawie ze skargi p. ……………………….. na uchwałę Krajowej Rady PIIB nr 7/SU/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia wpisu na listę członków Podlaskiej OIIB. Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński zaproponował wypłacić p. ……………………………. kwotę 1755,84 zł, co stanowi równowartość krajowych i okręgowych składek członkowskich za okres od czerwca 2015 r. do końca marca 2019 r., podczas którego nie mogła korzystać z praw członka Izby. Po dyskusji nastąpiło głosowanie, w wyniku którego propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta większością głosów (p. Lucyna Huryn, p. Małgorzata Micał, p. Grażyna Siemiończyk, p. Grażyna Sykała i p. Ryszard Sztuka wstrzymali się od głosu, reszta obecnych na dzisiejszym posiedzeniu członków Rady głosowała „za”).

Ad. 5

P. Ryszard Sztuka przedstawił zebranym opracowany przez siebie projekt Procedur naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po krótkiej dyskusji nad dokumentem postanowiono, że członkowie Rady szerzej zapoznają z propozycjami i będą zgłaszali swoje uwagi autorowi.

Głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski.

Na wstępie zasygnalizował możliwość złożenia na XVIII Zjeździe Podlaskiej OIIB wniosku dotyczącego wysyłki materiałów zjazdowych delegatom w formie elektronicznej. Jednakże w związku z szeregiem wątpliwości zgłoszonych przez członków Rady oraz pracowników biura POIIB postanowiono wstrzymać się z podejmowaniem decyzji w tym temacie.

Po chwili p. Andrzej Falkowski poinformował, że 18 marca 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie, na którym poruszono temat rozporządzenia w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Z kolei 20 marca 2019 r. odbędzie się posiedzenie Senatu RP, podczas którego przewidziane jest głosowanie nad zmianami w ustawie Prawo budowlane, a na 25 marca 2019 r. zaplanowano spotkanie przedstawicieli MIiR, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP w sprawie nowych ustaw o zawodach.

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1032