Protokół nr 4/R/19 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 4/R/19

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady POIIB z 19 marca 2019r.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby (w tym m.in. Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Grażyna Siemiończyk usprawiedliwiła swoją nieobecność.

 

Ad. 1

Na wstępie członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

P. Małgorzata Micał zaproponowała, aby w punkcie 3 protokołu nr 3/R/19 z dnia 19 marca 2019 r., w akapicie dotyczącym sprawozdania Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dodać zdanie o następującej treści: Głos zabrała p. Małgorzata Micał i stwierdziła co następuje: „w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej w materiałach zjazdowych nadwyżka budżetowa na 2018 r. wynosi 0. Natomiast w sprawozdaniu z realizacji budżetu za ubiegły rok nie ma zapisu potwierdzającego kwotę nadwyżki. W projekcie uchwały zjazdowej nr 10/Z/2019 § 2 brzmi - nadwyżkę budżetową przeznacza się na działalność statutową. W związku z powyższym czy zasadnym jest przekazywanie kwoty równej 0?”. Po chwili zebrani na dzisiejszym posiedzeniu przyjęli protokół nr 3/R/19 z dnia 19 marca 2019 r. z powyższym uzupełnieniem.

Ad. 3

P. Ryszard Sztuka przedstawił dokument pt. Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podjęto dyskusję nad poszczególnymi jego zapisami. W związku z tym, że w jej trakcie wynikły liczne wątpliwości co do zgodności dokumentu z obowiązującymi Radę regulaminami Izby Zastępca Przewodniczącego Rady p. Waldemar Jasielczuk wystąpił z wnioskiem formalnym o przełożenie dyskusji na następne posiedzenie Rady. W wyniku głosowania postanowiono przyjąć wniosek większością głosów (przeciw głosowali p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Andrzej Falkowski, p. Piotr Głębocki i p. Wojciech Kamiński, a p. Robert Dryl i p. Mariusz Kłokowski wstrzymali się od głosu). Postanowiono także, że na następnym zebraniu powinna być przedstawiona opinia przedstawicieli izbowych prawników, bo wystąpiły rozbieżności w interpretacji poszczególnych zapisów przedstawionego dokumentu.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński. 12 kwietnia 2019 r. odbył się XVIII Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wobec czego na wstępie złożył Przewodniczącemu Zjazdu p. Waldemarowi Jasielczukowi, członkom organów zjazdowych oraz pracownikom biura podziękowania za jego sprawne przeprowadzenie. Po chwili rozpoczęto dyskusję na temat przebiegu XVIII Zjazdu. P. Wojciech Kamiński stwierdził, że podczas obrad delegaci mogli odnieść wrażenie, że  Przewodniczący Rady zatrudnia osoby niezgodnie z obowiązującymi przepisami, co rodzi podejrzenie nepotyzmu, a kupno lokalu oraz zawarta pożyczka na jego spłatę zostały przeprowadzone w nietransparentny sposób. W pierwszej kolejności odniósł się do kwestii zatrudniania dyrektora biura wskazując, że z treści § 10 ust. 1 pkt 10 oraz § 18 ust. 3 jednoznacznie wynika, że zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska kierownika biura należy do kompetencji przewodniczącego rady. Następnie p. Wojciech Kamiński odniósł się do wspomnianej pożyczki i stwierdzenia p. Małgorzaty Micał ze zjazdu, że Rada POIIB nie miała informacji o jej zaciągnięciu. P. Wojciech Kamiński przytoczył cytaty z protokołów posiedzeń Prezydium Rady i Rady, na których temat pożyczki był podejmowany, co przeczyło twierdzeniu p. Małgorzaty Micał. Przyznał jednocześnie, że jeżeli chodzi o sprawy formalne, to zgadza się z sugestią, że powinna być podjęta uchwała Rady w tej sprawie, co zresztą powiedział w dyskusji podczas obrad zjazdu okręgowego. Z kolei p. Małgorzata Micał odniosła się do uwag. Przyznała, że największe jej zastrzeżenia dotyczyły formalnego zachowania Rady podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Jej zdaniem powinna być podjęta uchwała w kwestii zaciągnięcia pożyczki, bo było to zobowiązanie przekraczające zwykłe zarządzanie majątkiem. Odniosła się także do faktu braku informacji na temat pożyczki w sprawozdaniu Rady. Natomiast co do zatrudnienia dyrektor biura, ten fakt powinien być jej zdaniem konsultowany z Radą.

Z kolei omówiono wnioski zjazdowe. Zajęto się szerzej wnioskiem p. Małgorzaty Micał, w którym zwraca się do Zjazdu o zobowiązanie Rady POIIB, aby decyzje rodzące koszty, które nie były przewidziane w budżecie na dany rok były podejmowane za zgodą Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w formie uchwały poprzedzonej analizą finansową skutków budżetowych sporządzoną i podpisaną przez Skarbnika Rady. Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB P. Andrzej Falkowski poprosił p. Małgorzatę Micał o sprecyzowanie, w jaki sposób Rada ma procedować mając na uwadze wydatki wykraczające poza zakres zwykłego zarządzania majątkiem, czy każde nieprzewidziane w budżecie. Zauważył, że trzeba tę sprawę koniecznie wyjaśnić, żeby w przyszłości uniknąć zwoływania posiedzeń Rady za każdym razem na wniosek Skarbnika Rady, kiedy przekraczane są pozycje w budżecie lub zachodzi potrzeba wydatków nieprzewidzianych w konkretnych pozycjach. P. Małgorzata Micał zabrała głos i wyjaśniła, że składając wniosek miała na myśli wydatki, które w sposób znaczący wykraczają poza budżet, i które mógłby skutkować utratą płynności finansowej Izby. Stwierdziła także, że w przeciągu swojej działalności Rada nigdy nie uformalniała rzeczy, które były oczywiste jak wydatki na delegacje, naprawy sprzętu itp., bo od tego typu spraw wystarczała zawsze zwykła korekta budżetu. Nie taka więc była intencja wniosku. Podsumowując dyskusję na powyższy temat intencją wnioskodawczyni było aby Rada postępowała tak jak do tej pory, za wyjątkiem decyzji o udzieleniu pożyczki, która jej zdaniem wykraczała poza zakres zwykłego zarządzania majątkiem. Na koniec p. Wojciech Kamiński zwrócił uwagę, że w kontekście wniosku autorstwa p. Karola Marka Jurkowskiego, który wniósł o przywrócenie zasad pomocy koleżeńskiej obowiązujących przed ostatnią zmianą stwierdził, że budżet przewidywał na zapomogi bezzwrotne 35 000,- zł, a 20 000,- zł zostało do tej pory wypłacone. Zajdzie więc konieczność nowelizacji budżetu. Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk zauważył, że kwota przewidziana na ten cel może wzrosnąć do około 100 000-120.000,- zł.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB 

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1080