Protokół nr 5/R/19 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 5/R/19

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/R/19 posiedzenia Rady POIIB z 16 kwietnia 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 7 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty budżetu na 2019 r.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

- Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

- zapoznanie z uchwałą nr 5/R/19 Krajowej Rady PIIB w sprawie wersji elektronicznej Inżyniera Budownictwa,

- omówienie wniosku p. ................. z dnia 29 maja 2019 r. o przyznanie wsparcia finansowego na leczenie,

- omówienie kwestii załącznika do porozumienia w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego POIA i POIIB z Wydawnictwem Skryba.

6.  Sprawy wniesione.

 

Obecni według załączonej listy. Panowie Jerzy Bukowski i Piotr Głębocki oraz pani Lucyna Huryn usprawiedliwili swoją nieobecność.

 

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby jako punkt 3 porządku obrad omówić Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej OIIB. Wiąże się to z obecnością p. Eweliny Raciborskiej - pracownika biura POIIB, która opracowała dokument pod kątem prawnym. Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą.

 

Ad. 2

Zajęto się zatwierdzeniem protokołu nr 4/R/19 posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB z 16 kwietnia 2019 r. Przewodniczący POIIB p. Wojciech Kamiński poinformował zebranych, że 25 czerwca 2019 r. do biura Izby wpłynęły uwagi p. Małgorzaty Micał do powyższego protokołu. Po ich przedstawieniu i dyskusji ostatecznie postanowiono przeprowadzić dwa głosowania. W wyniku pierwszego większością głosów postanowiono nie wprowadzać poprawek p. Małgorzaty Micał do protokołu nr 4/R/19 (za ich wprowadzeniem glosowali p. Sławomir Klimko, p. Małgorzata Micał, p. Grażyna Sykała, a p. Grażyna Siemiończyk, p. Ryszard Sztuka i p. Agnieszka Żero wstrzymali się od głosu), natomiast w drugim zdecydowano przyjąć powyższy dokument w formie przygotowanej przez protokolanta (przy głosie przeciwnym p. Małgorzaty Micał).

 

Ad. 3

Zajęto się omówieniem Procedur naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. P. Ewelina Raciborska opracowała dokument pod kątem prawnym i przedstawiła jego treść zebranym na dzisiejszym posiedzeniu.

Odnośnie kwestii zatrudniania dyrektora biura p. Małgorzata Micał wyraziła wątpliwość czy Rada Podlaskiej OIIB powinna stosować i przestrzegać Uchwałę nr 5/R/13 z dnia 5 listopada 2013 roku, chodzi o Regulamin Pracy Biura Podlaskiej Okręgowej IIB, mówiący w § 5: "Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, w imieniu której działa Rada Podlaskiej OIIB, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB", czy może ją pominąć i skorzystać z Regulaminu okręgowych rad zatwierdzonych przez Zjazd Krajowy.

P. Wojciech Kamiński odpowiedział, że dokument niższej rangi, tj. Regulamin Pracy Biura Podlaskiej OIIB nie może być niezgodny z dokumentem wyższej rangi jakim jest Regulamin okręgowych rad. Natomiast p. Andrzej Falkowski dodał, że zapisy te nie są ze sobą sprzeczne, gdyż § 18 ust. 3 wskazuje do czyich kompetencji należy zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska kierownika biura.

W związku z wyrażanymi wątpliwościami co do zgodności zapisów dotyczących zatrudnienia dyrektora biura z Regulaminem okręgowych Rad zaproponowano zwrócić się o stosowną opinię do Polskiej IIB przed jego ostatecznym przyjęciem.

 

Ad. 4

Przedstawiono i przedyskutowano wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 7 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r. Dotyczyły one procedur oraz rozliczenia finansowego zakupu oraz remontu lokali nr 103B i 103C w budynku przy ul. Legionowej 28 na potrzeby nowej siedziby Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także kosztów działalności samopomocowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2018 r. oraz I kwartale 2019 r. Podjęto uchwałę nr 3/R/19 w powyższej sprawie przy głosie przeciwnym p. Małgorzaty Micał.

 

Ad. 5

Głos zabrał Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk. Przypomniał wniosek przyjęty przez delegatów na XVIII Zjeździe POIIB, który zobowiązuje Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aby decyzje rodzące koszty, które nie były przewidziane w budżecie na dany rok były podejmowane za zgodą Rady Podlaskiej OIIB poprzedzoną analizą finansową skutków budżetowych sporządzoną i podpisaną przez Skarbnika. Nawiązując do powyższego wskazał sytuacje wymagające skorygowania budżetu: przekroczenie kosztów wydawania Biuletynu Informacyjnego i działalności Komisji Kwalifikacyjnej POIIB oraz potrzebę uwzględnienia wydatków na usługi nadzoru informatycznego RODO. Po przedstawieniu zmian i dyskusji jednogłośnie podjęto uchwałę nr 4/R/19 w sprawie korekty budżetu na 2019 r.

 

Ad. 6

Zapoznano członków Rady Podlaskiej OIIB z uchwałą nr 5/R/19 Krajowej Rady PIIB z 29 maja 2019 r. w sprawie wydawania od 1 lipca 2019 r. miesięcznika Inżynier Budownictwa w wersji elektronicznej. Jego nakład wyniesie 16 tysięcy egzemplarzy (o taką samą ilość zmniejszy się nakład papierowego wydania), a koszt pojedynczego wyniesie 1,- zł netto. Krajowa Izba obciąży okręgowe izby kosztami wydawania pisma niezależnie od wersji w wysokości 1,60 zł netto za każdy egzemplarz wysłany do członka samorządu zawodowego.

Z kolei omówiono wniosek p. ........... z 29 maja 2019 r. o przyznanie wsparcia finansowego na leczenie. P. Wojciech Kamiński poinformował, że p. .......... została poproszona o uzupełnienie podania o dane dotyczące dochodów. Do dnia dzisiejszego do Podlaskiej OIIB nie wpłynęła odpowiedź zainteresowanej, więc decyzja w sprawie zapomogi nie zostanie podjęta na dzisiejszym posiedzeniu.

Zajęto się omówieniem kwestii podpisania załącznika do porozumienia w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego z wydawnictwem Skryba. Związane jest to ze spadkiem ilości reklam do zamieszczenia i potrzebą utrzymania dotychczasowej zawartości merytorycznej pisma.

W odpowiedzi na pisma Przewodniczącego Oddziału w Białymstoku Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa p. Waldemara Orłowskiego z prośbą o delegowanie osób z Podlaskiej OIIB do prac w Komisji Konkursowej Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo wykonane w roku akademickim 2017/18 oraz Sądzie Konkursowym XXV edycji Konkursu Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno-Wschodnim Prezydium Rady POIIB w dniu 14 czerwca 2019 r. postanowiło, że poproszeni do uczestnictwa w jury konkursów zostaną p. Ryszard Dobrowolski i p. Aleksander Tabędzki. W związku z tym, że obaj panowie nie przyjęli zaproszenia do pracy przy w/w konkursach, Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zdecydowała skontaktować się w tej sprawie z p. Krzysztofem Falkowskim, p. Mikołajem Maleszą, p. Czesławem Miedziałowskim i p. Jarosławem Werblem.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprosiła Podlaską OIIB do udziału w I Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa, które odbędą się 18 października 2019 r. w siedzibie Sekcji Strzeleckiej Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3. Po chwili ustalono, że POIIB pokryje koszty uczestnictwa czterem pierwszym zgłoszonym uczestnikom.

Z kolei przedstawiono zaproszenie do udziału w VIII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym, które w dniach 13-14 lipca 2019 r. organizuje w swojej siedzibie Mazowiecka OIIB przy udziale Okręgowej Izby Lekarskiej i wsparciu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego. Członkowie Rady postanowili, że Podlaska OIIB pokryje koszty uczestnictwa czterem pierwszym zgłoszonym zawodnikom.

Poinformowano zebranych, że koszt tradycyjnego spotkania integracyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które zaplanowano na 7 września 2019 r. w Korona Park Klewinowo koło Białegostoku wyniesie 60,- zł od członka Izby i 80,- zł od osoby towarzyszącej.

Po chwili p. Małgorzata Micał zawnioskowała o aktualizację zakładki z protokołami i uchwałami na BIP Podlaskiej OIIB.

P. Wojciech Kamiński przywołał temat punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach. Po chwili jednogłośnie postanowiono, że dyżury osób niefunkcyjnych w tych punktach mają być pełnione maksymalnie dwa razy w miesiącu. Wypłaty ekwiwalentów będą wypłacane na podstawie list obecności.

 

Ad. 7

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl
 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1092