Protokół nr 1/R/20 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 lutego 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 1/R/20

posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 lutego 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Zespołu ds. Biuletynu Informacyjnego POIA i POIIB omówienie kwestii zasadności dalszego działania Zespołu. W przypadku decyzji rozwiązania zespołu podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw Biuletynu powołanego uchwałą 9/R/19 z dnia 29 listopada 2019 r. Podjęcie decyzji w sprawie przedłożonej przez Wydawnictwo Skryba sp. j  propozycji w sprawie zamiany załącznika nr 3 do porozumienia w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego lub ewentualnych negocjacji.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr 8/R/19 posiedzenia Rady POIIB z 13 grudnia 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 5 listopada 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2019 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2019 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2019 i przedłożenia na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2020 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 9. Przedstawienie oferty kupna lokalu POIIB o nr 402 przy ul. Legionowej 28 przedstawionej przez Sokołowscy Nieruchomości S.J. i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lok. 402 za cenę oferowaną lub podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty Sokołowscy Nieruchomości S.J  dot. kupna lokalu nr 402 oraz ustalenie przez Radę POIIB ceny sprzedaży w innej cenie niż 4500 (cztery tysiące pięćset) zł/m2 ustalonej na posiedzeniu Rady dnia 23 kwietnia 2018 r. (§ 15 ust. 1 regulaminu okręgowych rad PIIB).
 10. Wniosek Skarbnika Rady POIIB o zawieszenie osób w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków POIIB w związku z zaleganiem opłaty składek członkowskich.
 11. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

- omówienie spraw związanych z XIX okręgowym Zjazdem POIIB (przedstawienie Radzie pisma p. Gilberta Okulicza - Kozaryna o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIIB oraz prośby o wprowadzenie do porządku obrad XIX Zjazdu POIIB punktu dotyczącego odwołania z pełnienia ww. funkcji i powołania nowego Przewodniczącego OSD POIIB, podjęcie decyzji w sprawie podpisania umowy na usługę elektronicznej realizacji głosowań podczas XIX Okręgowego Zjazdu POIIB w dniu 24 kwietnia 2020 r.),

- pismo (data wpływu 30.01.2020) w sprawie dofinansowania XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych ZSBG w Białymstoku,

- pismo Przewodniczącego OKK przekazujące sztuk ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dnia 10 grudnia 2019 r.,

- informacja o przysłanych pismem z dnia 9 stycznia 2020 r. z PIIB czterech legitymacji i odznak honorowych (trzech złotych i jednej srebrnej) członkom POIIB w związku z podjętą przez Krajową Radę PIIB uchwalą 27/R/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych PIIB,

- omówienie przekazanych sprawozdań z działania punktów informacyjnych POIIB w Łomży i Suwałkach,

- ubezpieczenie NNW na 2020 r. dla członków Rady Programowej Biuletynu POIIB i Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB,

- Informacja  o wynikach internetowego zapytania wśród członków Rady POIIB w sprawie pisma Moniki Niemiec-Butryn dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej dot. wskazania kandydata POIIB na członka Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V Kadencji na lata 2020-2023 ( pismo przekazane mailem 21 stycznia 2020 r.  Prezesa PIIB),

- omówienie kwestii przygotowania harmonogramu szkoleń na cały rok do ogłoszenia na stronie izby i biuletynie informacyjnym,

- przekazanie członkom Rady certyfikatów ze szkolenia RODO z dnia 7 grudnia 2019 r.,

- udzielenie upoważnienia pracownikowi biura do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawianych przez stronę w postępowaniach dot. spraw członkowskich,

12.  Sprawy wniesione.

 

Obecni według załączonej listy. Pan Jerzy Bukowski oraz panie Grażyna Siemiończyk i Grażyna Sykała usprawiedliwili swoją nieobecność.

 

Ad. 1

Na wstępie członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

 

Ad. 2

Następnie zajęto się sprawozdaniem Zespołu do spraw Biuletynu Informacyjnego i omówieniem kwestii zasadności dalszego jego działania. Na początku zaproszeni na dzisiejsze posiedzenie przedstawiciele Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego panowie Ryszard Dobrowolski i Krzyszof Woliński przedstawili stanowisko tego organu pomocniczego Rady odnośnie sprawozdania. Zarekomendował on kontynuację współpracy z obecnym wydawcą czasopisma, a jednocześnie podjęcie negocjacji dotyczących warunków finansowych. W kwestii przedłożonej przez Wydawnictwo Skryba sp. j  propozycji zamiany załącznika nr 3 do porozumienia w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego i ewentualnych negocjacji oddelegowano p. Krzysztofa Ciuńczyka, p. Waldemara Jasielczuka i p. Agnieszkę Żero. Z kolei Uchwałą nr 1/R/20 jednogłośnie podjęto decyzję o rozwiązaniu Zespołu do spraw Biuletynu Informacyjnego powołanego uchwałą 9/R/19 z dnia 29 listopada 2019 r.

 

Ad. 3

Przy okazji omawiania protokołu z poprzedniego posiedzenia p. Małgorzata Micał przedstawiła swoje wątpliwości dotyczące kompetencji Przewodniczącego Rady w sprawach dotyczących działania biura Izby. Po dyskusji przyjęto Protokół nr 8/R/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. przy głosie wstrzymującym się p. Małgorzaty Micał. Nawiązując do przywołanego tematu Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu treść rozmowy z Dyrektorem Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa p. Adamem Kuśmierczykiem, którą odbył przy okazji posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 4 lutego 2019 r. Dotyczyła ona podjętej przez Radę POIIB w dniu 29 października 2019 r. Uchwały nr 8/R/19 w sprawie przyjęcia Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB. P. Adam Kuśmierczyk przedstawił zastrzeżenia dotyczące zapisów w powyższym regulaminie, które ograniczają kompetencje Przewodniczacego Rady.

 

Ad. 4

Z kolei Przewodniczący Rady w imieniu swoim i Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Tadeusza Andrzeja Maciaka złożył podziękowania dyrektor i pracownikom biura Izby oraz p. Andrzejowi Falkowskiemu za pracę mającą na celu wdrożenie procedur związanych z RODO. Po przedstawieniu przez p. Wojciecha Kamińskiego treści dokumentu jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 2/R/20 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w okresie od 5 listopada do 17 grudnia 2019 r. w zakresie wdrożenia zasad ochrony danych osobowych w działalności ustawowej i statutowej organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa między 25 maja 2018 r. a 17 grudnia 2019 r.

 

Ad. 5

Po przedstawieniu dokumentu przez Skarbnika Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 3/R/20 w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego POIIB za rok 2019 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Ad. 6

Następnie p. Krzysztof Ciuńczyk zajął się omówieniem realizacji budżetu w roku bieżącym. Po chwili jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 4/R/20 w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2019 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB.

 

Ad. 7

Po przeanalizowaniu dokumentu i wprowadzeniu stosownych poprawek jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 5/R/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019 i przedłożenia na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.

 

Ad. 8

Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk zreferował założenia budżetu na przyszły rok. Przewodniczący Rady zaproponował podwyższenie puli przeznaczonej na premie dla pracowników biura. Po dyskusji w tym temacie i głosowaniu, w którym większość członków Rady opowiedziało się nad pozostawieniem przedłożonej przez Skarbnika Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kwoty 28000,- zł (przeciw byli p. Robert Dryl, p. Waldemar Jasielczuk, p. Wojciech Kamiński, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś i p. Ryszard Sztuka), jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 6/R/20 w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Podlaskiej OIIB na rok 2020 na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB.

 

Ad. 9

Przedstawiono ofertę kupna należącego do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lokalu nr 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przedstawionej przez Sokołowscy Nieruchomości S.J. Po dyskusji przy głosie wstrzymującym się p. Wojciecha Kamińskiego podjęto Uchwałę nr 7/R/20 w sprawie sprzedaży lok. 402 za cenę oferowaną, która spełniła wymóg minimum cenowego za m2 ustalonego na posiedzeniu Rady w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 

Ad. 10

Przedstawiono wniosek Skarbnika Rady POIIB o zawieszenie w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków POIIB osób zalegających z opłatami składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

 

Ad. 11

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB p. Gilberta Okulicz-Kozaryna dotyczące jego rezygnacji z tej funkcji w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Przewodniczący Rady stwierdził, że na zjeździe zostanie podana stosowna informacja i w konsekwencji odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru nowego przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego.

W związku z powyższym poruszono kwestię zamówienia usługi elektronicznej realizacji głosowań podczas XIX Zjazdu POIIB w dniu 24 kwietnia 2020 r. Członkowie Rady, mając na uwadze wysokie koszty, które trzeba by ponieść oraz niewielką liczbę dodatkowych głosowań, postanowili z tego zrezygnować.

30 stycznia 2020 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku w sprawie dofinansowania XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która odbędzie się 29 lutego 2020 r. Obecni na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Rady postanowili podobnie jak w latach poprzednich przekazać na ten cel 1000,- zł.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB p. Krzysztof Falkowski przekazał ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 10 grudnia 2019 r.

Podano informację o przysłanych wraz z pismem z dnia 9 stycznia 2020 r. z PIIB odznak honorowych nadanym członkom POIIB (złote panom Jerzemu Tadeuszowi Drapie, Wacławowi Sójce i Ryszardowi Sztuce oraz srebrna p. Markowi Gwiazdowskiemu) w związku z podjętą przez Krajową Radę PIIB uchwalą 27/R/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania odznak honorowych PIIB,

Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poinformował, że do biura Izby dotarły sprawozdania z działalności  punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach za rok 2019.

Zajęto się ubezpieczeniem NNW na 2020 r. dla członków Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego i Zespołu Prawno-Regulaminowego. W związku z tym, że nie wykonują oni swojej pracy na rzecz podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w terenie nie ma potrzeby obejmowania ich wspomnianą ochroną.

22 stycznia 2020 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej p. Moniki Niemiec-Butryn z prośbą o wskazanie kandydata Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V Kadencji na lata 2020-2023. Zostało ono tego samego dnia przesłane drogą elektroniczną członkom Rady Podlaskiej OIIB. Ostatecznie nie zgłoszono żadnej propozycji.

Omówino kwestię przygotowania harmonogramu szkoleń na cały rok do ogłoszenia na stronie izby i biuletynie informacyjnym. P. Mariusz Kłokowski stwierdził, że w obecnej sytuacji jest to niewykonalne. Taką możliwość można byłoby przeanalizować w przypadku zwiększenia środków finansowych na rzecz samokształcenia.

Podano informację o przekazaniu członkom Rady certyfikatów ze szkolenia RODO w dniu 7 grudnia 2019 r.

Z kolei udzielono upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawianych przez stronę w postępowaniach dotyczących spraw członkowskich pracownikowi biura Izby p. Kindze Piaseckiej.

Postanowiono także, że upoważnienia takie zostaną udzielone osobom dyżurującym w punktach informacyjnych w Łomży i Suwałkach.

 

Ad. 12

P. Mariusz Kłokowski poprosił, żeby ogłoszenia dotyczące szkoleń branżowych ukazywały się jednocześnie na stronie internetowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i profilu Izby na facebooku.

P. Wojciech Kamiński poinformował zebranych, że Podlaska OIIB na prośbę Skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzeja Jaworskiego podjęła się zorganizowania spotkania skarbników okręgowych rad w Białymstoku. W tym roku przygotowaniem przedsięwzięcia miała zająć się Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ale w związku ze śmiercią jej Przewodniczącego Rady p. Wojciecha Płazy nie będzie w stanie sobie z tym poradzić. Koszty organizacji poniosą Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz uczestniczące okręgowe izby.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1099