Zarządzenie nr 6/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 6/2017

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (przyjętego na mocy uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§ 1

Powołuję Zespół Kwalifikacyjny Nr 8 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na egzamin na uprawnienia budowlane, który odbędzie się jesienią 2017 r., w składzie:

1.Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący, mgr inż. elektryk

2.Henryk Kowalewski – członek, mgr inż. transportu

3.Piotr Putko – członek, mgr inż. elektrotechniki

4.Marek Gwiazdowski – sekretarz, mgr inż. budownictwa

§ 2

Do zadań członków powołanego zespołu egzaminacyjnych należy w szczególności:

1)       określenie treści wniosku,

2)       sprawdzenie kompletności wniosku o nadanie uprawnień budowlanych,

3)       weryfikacja załączników do wniosku o nadanie uprawnień,

4)       sprawdzenie wykształcenia wnioskodawcy: jaki ma tytuł, do jakich uprawnień ten tytuł go upoważnia, czy w dacie rozpoczęcia dokumentowania praktyki miał ukończony III rok studiów, czy odpis dyplomu został podpisany,

5)       określenie, czy w okresie studiów wnioskodawca miał możliwość odbywania praktyki,

6)       weryfikacja prawidłowości wypełnienia oświadczenia o odbyciu praktyki,

7)       sprawdzenie pierwszej i drugiej strony książki praktyki, w szczególności danych jej posiadacza,

8)       porównanie daty rejestracji książki praktyki zawodowej z datą pierwszego wpisu,

9)       sprawdzenie prawidłowości daty zakończenia wpisów w książce praktyki zawodowej,

10)   sprawdzenie kompletności informacji w zbiorczym zestawieniu,

11)   określenie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta,

12)   sprawdzenie charakterystyki obiektu,

13)   sprawdzenie, czy poprawione daty zostały parafowane,

14)   sprawdzenie charakterystyki czynności (w książce praktyki – w poszczególnych tygodniach),

15)   określenie wartości merytorycznej praktyki,

16)   przeliczenie ilości tygodni udokumentowanej praktyki,

17)   weryfikacja odbytego okresu praktyki w kontekście obowiązującego czasu trwania praktyki,

18)   weryfikacja pokrywania się praktyk różnorodzajowych (projektowanie, wykonawstwo),

19)   porównanie danych ze szczegółowego przebiegu praktyki ze zbiorczym zestawieniem książki praktyki (okresy zbiorcze i ilość godzin),

20)   określenie samodzielnej funkcji technicznej pełnionej przez osobę nadzorującą praktykę,

21)   sprawdzenie treści i częstotliwości opinii cząstkowych,

22)   sprawdzenie opinii końcowych po zakończeniu praktyki lub przy zmianie jednostek, w których odbywano praktykę,

23)   weryfikacja pokrywania się praktyki różnych praktykantów u tych samych nadzorujących a jeżeli praktykant ma uprawnienia – jednoczesnego pełnienia funkcji nadzorującego,

24)   nadzór nad prawidłowością uzupełniania dokumentów,

25)   ułożenie pytań z praktyki na egzamin ustny.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:941